Recent Submissions

 • Теоретичні аспекти інвестиційного процесу 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, Evgenija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31)
  Розглянуто економічну природу інвестиційного процесу, визначено його характерні риси, досліджено етапи інвестиційного процесу.
 • Сек’юритизація активів як джерело формування банківських ресурсів 

  Кошель, Д. О.; Koshel, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-31)
  Розглянуто поняття сек’юритизації активів і роль даного інструмента як джерела банківських ресурсів. Проаналізовано світові тенденції та умови розвитку цього інструменту для акумуляції ресурсів в Україні.
 • Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06)
  У статті досліджено роль банків у формуванні інвестиційного капіталу. Проаналізовано динаміку банківських інвестиційних кредитів та визначено проблеми участі банків у фінансуванні капітальних інвестицій. Запропоновано ...
 • Організаційні форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena; Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  На основі чинного в Україні законодавства визначено організаційно-правові форми селянських господарств для організації обліку та оподаткування їх діяльності.
 • Селянські господарства, їх сутність та характеристика 

  Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  Розкрито сутність категорій «селянські господарства», «особисті селянські господарства» та їх відмінність від фермерських господарств.
 • Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів 

  Чабанюк, Ольга Анатоліївна; Chabanuk, Olga; Чабанюк, Ольга Анатольевна (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-15)
  Стаття присвячена теоретичним та методичним питанням організації документообігу, бухгалтерського обліку наявності та руху виробничих запасів підприємства.
 • Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою 

  Титикало, В. С.; Tytykalo, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статі розглянуто питання основ побудови фінансової звітності в бюджетних установах України.
 • Економічна сутність виробничих запасів 

  Титенко, Лариса Василівна; Tytenko, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  Представлено критичний огляд існуючих у фаховій літературі підходів до визначення терміну «виробничі запаси», що дає можливості поглибити і уточнити його сутність.
 • Новий підхід до класифікації деривативів 

  Супрович, Ганна Олександрівна; Suprovych, Ganna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статті розглянуто існуючі відмінності визначення терміну «дериватив» у вітчизняній нормативно-правовій базі. Запропоновано нове визначення даного терміну та розроблено класифікацію похідних за різними критеріями: за ...
 • Імпорт: обчислення мита та ПДВ 

  Сарнацька, Юлія Анатоліївна; Sarnatska, Yulya (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-15)
  У статті розглянуто особливості оподаткування імпортних операцій, зокрема визначення ставок імпортованого мита, а також особливості оподаткування таких операцій податком на додану вартість.
 • Носії облікової інформації: історичний аспект 

  Пронь, Ніна Олександрівна; Pron, Nina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статті досліджено еволюцію носіїв облікової інформації, способи фіксації даних на них та особливості їх використання від стародавніх часів до сьогодення. Проаналізовано переваги та недоліки сучасних носіїв інформації і ...
 • Аутсорсинг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Поплюйко, Андрій Миколайович; Poplyiko, Andrij (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статті розглянуто основні переваги бухгалтерського аутсорсингу у сучасних умовах. Визначено перспективи розвитку даного виду послуг в Україні.
 • Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статті досліджено еволюцію розвитку теорії економічного аналізу у взаємозв’язку із змінами пріоритетів у методологічних підходах прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано логічний зв’язок інтерактивного підходу в ...
 • Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання 

  Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  В статті здійснено спробу проаналізувати сучасний стан автоматизації аудиторської діяльності в Україні та виявити існуючі проблеми та шляхи їх вирішення.
 • Особливості інформаційного забезпечення та обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання 

  Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  Стаття присвячена дослідженню еволюційного розвитку інформації як необмеженого ресурсу XXI століття. Розглянуто облік лізингових операцій у сучасних умовах господарювання. Запропоновано механізм інформаційного забезпечення ...
 • Перспективи впровадження системи ризиків у банках 

  Кириленко, В'ячеслав Борисович; Kyrylenko, Vjacheslav (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-04-14)
  У статті висвітлено питання Базелю 2, за якими визначаються мінімальні вимоги до обсягу власного капіталу банку та удосконалення системи управління ризиками в банках. Визначено проблеми українських банків на шляху до ...
 • Вплив норм податкового кодексу на формування фінансового результату в бухгалтерському обліку 

  Кірданов, Михайло Григорович; Kirdanov, Myhailo; Кирданов, Михаил Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  Розглядається проблема впливу норм Податкового кодексу на методику бухгалтерського обліку витрат і доходів та формування фінансового результату.
 • Аналіз руху грошових коштів на підприємстві 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Чалюк, Людмила Вікторівна; Chaluk, Ludmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-15)
  У статті здійснено огляд чинних методик аналізу руху грошових коштів підприємств за допомогою коефіцієнтів. Запропоновано нові підходи до уніфікації методики аналізу руху грошових коштів з урахуванням розробки стратегії ...
 • Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку 

  Івченко, Лариса Вікторівна; Ivchenko, Larysa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-27)
  У статті розглядаються питання становлення та розвитку бухгалтерського обліку на різних етапах економічного розвитку окремих країн, а також поява окремих його компонентів.
 • Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні 

  Єфіменко, Василь Іванович; Efimenko, Vasyl (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011-03-15)
  У статті розглянуто питання гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні згідно з МСФЗ, директивами ЄС та всередині країни. Визначено шляхи раціонального вирішення поставлених завдань в умовах глобалізації економіки.

View More