Recent Submissions

 • Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству 

  Шевелюхіна, А. М.; Sheveluhina, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті розглянуто можливості бухгалтерського обліку у запобіганні фінансовому шахрайству.
 • Новітні підходи аудиту витрат на реорганізацію підприємства 

  Кукоба, О. В.; Kukoba, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
  У статті представлено нові методи обліку й аудиту витрат при реорганізації підприємства. Наведено авторське розуміння поняття «реорганізація» та основні напрями аудиту витрат при її проведенні. Визначено за доцільне введення ...
 • Організація аналізу матеріальних ресурсів в сучасних системах управління 

  Корнієнко, І. Г.; Kornienko, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті представлені результати досліджень методики і технології організації економічного аналізу матеріальних ресурсів підприємств легкої промисловості. Подані основні етапи аналітичної роботи в сучасних системах управління.
 • Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть 

  Дідик, В. Л.; Didyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті розглянуті питання розвитку форм бухгалтерського обліку бюджетних установ Україні в 20-му та на початку 21-го століття. На основі викладених матеріалів дано рекомендації з розвитку меморіально-ордерної форми в ...
 • Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг 

  Сокіл, Л. М.; Sokil, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-13)
  У статті досліджено сутність поняття споживача страхових послуг, проаналізовано існуючі моделі трактування даного поняття і на основі українських та європейських законодавчих напрацювань представлено авторське визначення ...
 • Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу 

  Самородов, Б. В.; Samorodov, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
  В статті проведено рейтингування банків по показникам надійності, використовуючи модифікований таксонометричний метод. Рейтинг побудований на основі методики аналізу надійності банку, що враховує загальний аналіз менеджменту, ...
 • Стимулятивний механізм капіталізації банку 

  Савлук, С. М.; Savluk, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-02)
  Досліджуються основні важелі стимулювання збільшення власного капіталу банків, аналізується іноземний досвід їх використання, визначаються можливості його використання в Україні.
 • Розвиток банківської системи регіону за умов економічних реформ 

  Степаненко, А. І.; Stepanenko, A.; Чамара, І. М.; Chamara, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-20)
  Суттєві економічні перетворення в нашій країні потребують адекватних змін у структурі банківської системи, спрямованих на її ефективне та безперебійне функціонування, здатне сприяти стійкому соціально-економічному розвитку ...
 • Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств 

  Фещенко, О. П.; Feshchenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-18)
  Визначено природу та сутність ліквідності, обґрунтовано необхідність проведення аналізу ліквідності на підприємствах, наведено характеристику основних коефіцієнтів ліквідності із зазначенням нормативних значень, розглянуто ...
 • Організація системи управління валюти ризиками в банківських установах 

  Пуш, Л. А.; Push, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-27)
  Розглянуто сутність валютних ризиків банків. Досліджено модель організації системи управління валютними ризиками банків і відповідно запропоновано інструментарій управління ними. Розкрито компетенцію учасників системи ...
 • Особливості зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок 

  Кот, О. В.; Kot, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
  Розглянуто етапи проведення зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок. Визначено найтиповіші помилки, що виникають при здійсненні операцій кредитними спілками, на які слід звернути першочергову увагу аудитору. Надано ...
 • Проблеми вибору альтернативних режимів таргетування у процесі реалізації грошово-кредитної політики в період фінансової кризи 

  Запаранюк, Т. В.; Zaparanyuk, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-11)
  У статті розглянуто особливості застосування альтернативних режимів реалізації грошово-кредитної політики, спрямованих на таргетування грошових агрегатів, валютного курсу або інфляції. Обґрунтовано найприйнятніші способи ...
 • Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках 

  Дзюблюк, О. В.; Dzyublyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
  У статті розглянуто механізм дії основних каналів монетарної трансмісії та їх вплив на ключові макроекономічні параметри. Проаналізовано проблеми, які супроводжують практичну реалізацію передавальних імпульсів грошово-кредитної ...
 • Методичні аспекти обліку забезпечень, непередбачених активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів 

  Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті описано методичні аспекти визнання, оцінки, обліку і відображення у фінансовій звітності забезпечень, непередбачуваних активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів.
 • Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи 

  Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  Статтю присвячено визначенню змісту, складових, класифікаційних ознак виплат працівникам установ сектору загального державного управління України, виокремленню їх в окремий обліковий об’єкт.
 • Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті розглянуто питання оновлення принципів і методів вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України.
 • Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування 

  Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, O.; Кіт, Г. М.; Kyt, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  Аналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної ...
 • Суттєвість індексу інфляції в умовах коригування показників фінансової звітності 

  Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Літвинчук, А. С.; Litvynchuk, A. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-01-15)
  Обговорення такого фактора впливу на показники фінансової звітності, як інфляція, стає найактуальнішою темою серед учених і практиків у період економічної кризи. У статті досліджено проблеми визначення межі суттєвості ...
 • Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу 

  Nikolenko, L.; Ніколенко, Лариса Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
  У статті проаналізовано проблеми розвитку облікових інформаційних систем та створення єдиного інформаційного простору на основі облікової інформації господарюючих суб’єктів.
 • Теоретичні питання управлінського обліку у науково-дослідних установах України 

  Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
  У статті представлено результати дослідження теоретичних основ управлінського обліку та визначено його основні елементи у науково-дослідних установах, окреслено завдання, принципи і функції.

View More