Now showing items 1-20 of 37

  • Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству 

   Шевелюхіна, А. М.; Sheveluhina, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті розглянуто можливості бухгалтерського обліку у запобіганні фінансовому шахрайству.
  • Новітні підходи аудиту витрат на реорганізацію підприємства 

   Кукоба, О. В.; Kukoba, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
   У статті представлено нові методи обліку й аудиту витрат при реорганізації підприємства. Наведено авторське розуміння поняття «реорганізація» та основні напрями аудиту витрат при її проведенні. Визначено за доцільне введення ...
  • Організація аналізу матеріальних ресурсів в сучасних системах управління 

   Корнієнко, І. Г.; Kornienko, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті представлені результати досліджень методики і технології організації економічного аналізу матеріальних ресурсів підприємств легкої промисловості. Подані основні етапи аналітичної роботи в сучасних системах управління.
  • Форми бухгалтерського обліку бюджетних установ на зламі тисячоліть 

   Дідик, В. Л.; Didyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті розглянуті питання розвитку форм бухгалтерського обліку бюджетних установ Україні в 20-му та на початку 21-го століття. На основі викладених матеріалів дано рекомендації з розвитку меморіально-ордерної форми в ...
  • Про необхідність уточнення поняття споживач страхових послуг 

   Сокіл, Л. М.; Sokil, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-13)
   У статті досліджено сутність поняття споживача страхових послуг, проаналізовано існуючі моделі трактування даного поняття і на основі українських та європейських законодавчих напрацювань представлено авторське визначення ...
  • Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу 

   Самородов, Б. В.; Samorodov, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
   В статті проведено рейтингування банків по показникам надійності, використовуючи модифікований таксонометричний метод. Рейтинг побудований на основі методики аналізу надійності банку, що враховує загальний аналіз менеджменту, ...
  • Стимулятивний механізм капіталізації банку 

   Савлук, С. М.; Savluk, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-02)
   Досліджуються основні важелі стимулювання збільшення власного капіталу банків, аналізується іноземний досвід їх використання, визначаються можливості його використання в Україні.
  • Розвиток банківської системи регіону за умов економічних реформ 

   Степаненко, А. І.; Stepanenko, A.; Чамара, І. М.; Chamara, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-20)
   Суттєві економічні перетворення в нашій країні потребують адекватних змін у структурі банківської системи, спрямованих на її ефективне та безперебійне функціонування, здатне сприяти стійкому соціально-економічному розвитку ...
  • Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств 

   Фещенко, О. П.; Feshchenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-18)
   Визначено природу та сутність ліквідності, обґрунтовано необхідність проведення аналізу ліквідності на підприємствах, наведено характеристику основних коефіцієнтів ліквідності із зазначенням нормативних значень, розглянуто ...
  • Організація системи управління валюти ризиками в банківських установах 

   Пуш, Л. А.; Push, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-27)
   Розглянуто сутність валютних ризиків банків. Досліджено модель організації системи управління валютними ризиками банків і відповідно запропоновано інструментарій управління ними. Розкрито компетенцію учасників системи ...
  • Особливості зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок 

   Кот, О. В.; Kot, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-05)
   Розглянуто етапи проведення зовнішнього аудиту діяльності кредитних спілок. Визначено найтиповіші помилки, що виникають при здійсненні операцій кредитними спілками, на які слід звернути першочергову увагу аудитору. Надано ...
  • Проблеми вибору альтернативних режимів таргетування у процесі реалізації грошово-кредитної політики в період фінансової кризи 

   Запаранюк, Т. В.; Zaparanyuk, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-11)
   У статті розглянуто особливості застосування альтернативних режимів реалізації грошово-кредитної політики, спрямованих на таргетування грошових агрегатів, валютного курсу або інфляції. Обґрунтовано найприйнятніші способи ...
  • Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках 

   Дзюблюк, О. В.; Dzyublyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
   У статті розглянуто механізм дії основних каналів монетарної трансмісії та їх вплив на ключові макроекономічні параметри. Проаналізовано проблеми, які супроводжують практичну реалізацію передавальних імпульсів грошово-кредитної ...
  • Методичні аспекти обліку забезпечень, непередбачених активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів 

   Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті описано методичні аспекти визнання, оцінки, обліку і відображення у фінансовій звітності забезпечень, непередбачуваних активів і зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів.
  • Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи 

   Старченко, Наталія Миколаївна; Starchenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   Статтю присвячено визначенню змісту, складових, класифікаційних ознак виплат працівникам установ сектору загального державного управління України, виокремленню їх в окремий обліковий об’єкт.
  • Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті розглянуто питання оновлення принципів і методів вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України.
  • Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування 

   Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, O.; Кіт, Г. М.; Kyt, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   Аналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної ...
  • Суттєвість індексу інфляції в умовах коригування показників фінансової звітності 

   Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, Alla; Літвинчук, А. С.; Litvynchuk, A. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-01-15)
   Обговорення такого фактора впливу на показники фінансової звітності, як інфляція, стає найактуальнішою темою серед учених і практиків у період економічної кризи. У статті досліджено проблеми визначення межі суттєвості ...
  • Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу 

   Nikolenko, L.; Ніколенко, Лариса Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
   У статті проаналізовано проблеми розвитку облікових інформаційних систем та створення єдиного інформаційного простору на основі облікової інформації господарюючих суб’єктів.
  • Теоретичні питання управлінського обліку у науково-дослідних установах України 

   Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті представлено результати дослідження теоретичних основ управлінського обліку та визначено його основні елементи у науково-дослідних установах, окреслено завдання, принципи і функції.