Show simple item record

dc.contributor.authorВеликоіваненко, Галина Іванівна
dc.contributor.authorVelykoivanenko, Halyna
dc.contributor.authorВеликоиваненко, Галина Ивановна
dc.contributor.authorСкіцько, Володимир Іванович
dc.contributor.authorSkitsko, Volodymyr
dc.contributor.authorСкицко, Владимир Иванович
dc.contributor.authorКмитюк, Тетяна Леонідівна
dc.contributor.authorKmityuk, Tetiana
dc.contributor.authorКмитюк, Татьяна Леонидовна
dc.date.accessioned2020-09-16T08:03:02Z
dc.date.available2020-09-16T08:03:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationВеликоіваненко Г. І. Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки / Великоіваненко Г. І., Скіцько В. І., Кмитюк Т. Л. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – Вип. 97. – С. 55–68.uk_UA
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33918
dc.description.abstractЦифрова трансформацій є явищем, яке докорінно та безповоротно змінює усталені процеси у бізнесі, суспільстві, освіті, медицині тощо. Завдяки новим технологіям з’являються нові можливості та способи комунікації, виконання професійних завдань, отримання освіти, розваг, здійснення повсякденних дій. Все це вимагає нових знань, умінь, навичок. У зв’язку з цим (в умовах цифрової економіки) освіта та наука, взаємодіючи з різними галузями економіки, набувають особливої значимості в контексті концепції «навчання упродовж життя». У сфері освіти поряд із традиційними способами отримання знань (в навчальних закладах) завдяки цифровим технологіям з’являються нові способи, зокрема, з використанням онлайн-курсів, мобільних додатків тощо, які усі разом можна об’єднати одним терміном «EdTech». У зв’язку з широким розповсюдженням таких способів отримання знань в учасників освітніх технологій (EdTech) виникають задачі вибору. Зокрема, у статті окреслені задачі та можливі критерії вибору для осіб, які мають потребу в нових знаннях («учень»); осіб (чи групи осіб), які розробили певний онлайн-курс («вчитель») та бажають розмістили його на певній платформі; групи осіб (компанія), яка здійснює адміністративне управління усім процесом навчання, підтримує апаратне та програмне забезпечення для безперебійної роботи платформи чи мобільного додатку, де здійснюється навчання тощо. У статті наведено спосіб вирішення проблеми вибору онлайн-курсу «учнем» (що може бути використаний й для вирішення проблем вибору іншими учасниками EdTech) на основі рейтингового оцінювання. Дана робота є однією із небагатьох наукових робіт, яка піднімає питання EdTech в Україні та може бути відправною точкою у подальших досліджень різних аспектів EdTech, зокрема, аналіз впливу EdTech на традиційну освіту, оцінювання достовірності та актуальності інформації, яка використовується в онлайн-курсах тощо. Digital transformation is a phenomenon that changes the established processes in business, society, education, medicine, etc. radically and irreversibly. New opportunities and ways of communication, professional tasks, education, entertainment, and everyday activities are emerging due to new technologies. All this requires new knowledge, skills and acquirements. In this context (in the digital economy), education and science are of particular importance in the context of the concept of «lifelong learning» when interacting with different sectors of the economy. In the field of education, along with traditional ways of learning (in educational institutions), new technologies are emerging through digital technology, such as using online courses, mobile applications, etc., all of which can be combined into one EdTech term. EdTech participants are faced with choice tasks due to the widespread availability of such knowledge acquisition techniques. In particular, the article outlines the tasks and possible selection criteria for individuals that need new knowledge («student»); individuals (or groups of people) which have developed a particular online course («teacher») and wish to have placed it on a particular platform; a group of people (a company) that administers the entire learning process, supports hardware and software for the smooth running of the training platform or mobile application, etc. The article describes how to solve a student’s online course choice (which can also be used to solve selection problems by other EdTech participants) based on a rating. This work is one of the few scientific papers that raises the issue of EdTech in Ukraine and can be a starting point for further studies of various aspects of EdTech, in particular, an analysis of the impact of EdTech on traditional education, assessing the validity and relevance of information can be used in online courses and etc.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectосвітні технології (EdTech)uk_UA
dc.subjectцифрова економікаuk_UA
dc.subjectрейтингове оцінюванняuk_UA
dc.subjectEducational technologies (EdTech)uk_UA
dc.subjectdigital economyuk_UA
dc.subjectrating evaluationuk_UA
dc.titleОсвітні технології як драйвер розвитку цифрової економікиuk_UA
dc.title.alternativeEducational tecnologies as a driver of digital economy developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc519.8:330:371.3uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record