Show simple item record

dc.contributor.authorУстенко, Станіслав Веніамінович
dc.contributor.authorUstenko, S. V.
dc.contributor.authorУстенко, Станислав Вениаминович
dc.contributor.authorЗагорний, І. Р.
dc.contributor.authorZagorovsky, І. V.
dc.date.accessioned2020-09-17T11:29:21Z
dc.date.available2020-09-17T11:29:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationУстенко С. В. Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain / Устенко С. В., Загоровський І. В. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – Вип. 97. – С. 229–240.uk_UA
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33934
dc.description.abstractУ статті розглянуто процеси подальшої інтеграції сучасних інформаційних цифрових технологій в економіку країни, впровадження та широке використання електронних фінансових інструментів і технологій, тенденції їх поширення в Україні. Серед усього різноманіття технологій цифрової економіки, що розвивається прискореними темпами, особливе місце займають інноваційні технології у фінансовій сфері. Необхідність надійного та захищеного інформаційного забезпечення проведення фінансових операцій і взаємних платежів привела до швидкого розвитку та широкого впровадження блокчейн-технологій, на платформі яких розробляють і застосовують цифрові валюти та запроваджують в обіг так звані криптографічні валюти. Дослідивши низку позицій відомих дослідників, в роботі узагальнено основні переваги та недоліки криптовалюти, зокрема використання технології Blockchain з новими можливостями у вигляді смарт-контрактів. В ході проведення SWOT-аналізу отримано результати, що вказують на сильні і слабкі сторони крипто валют, як виду електронних грошей. Результатом проведення аналізу є набір рішень, що дозволяє виділити позитивні і негативні тенденції в поточному положенні криптовалют, як електронних грошей. На підставі цих рішень отримані рекомендації про потенційні можливості використання сильних сторін і можливих труднощів, пов’язаних з недоліками, а також сформовані матриці можливостей і загроз навколо криптовалют. Використання в якості інвестиційних капіталовкладень і платіжних засобів нових електронних інструментів і технологій, дозволяє трейдерам та, особливо, інвесторам розробляти гнучкіші й ефективніші стратегії в різних соціальних і фінансово-економічних інноваційних проектах. The article deals with the processes of possible further integration of modern information digital technologies into the country’s economy, introduction and widespread use of electronic financial instruments and technologies, their distribution trends in Ukraine. Among all the variety of technologies of digital economy, which is developing at an accelerated pace, special place is occupied by innovative technologies in financial sphere. Необхідність надійного та захище- ного інформаційного забезпечення проведення фінансових операцій та вза- ємних платежів привела до швидкого розвитку та широкого впровадження блокчейн-технологій, на платформі яких розробляють та застосовують цифрові валюти та запроваджують в обіг так звані криптографічні валю- ти. Дослідивши низку позицій відомих дослідників, в роботі узагальнено ос- новні переваги та недоліки криптовалюти, зокрема використання техно- логії Blockchain з новими можливостями у вигляді смарт-контрактів. In the course of the SWOT analysis, results were obtained indicating the strengths and weaknesses of the crypto currencies, as the type of electronic money. The result of the analysis is a set of solutions that allows us to allocate positive and negative trends in the current position of cryptocurrencies like electronic money. Based on these decisions, recommendations are made about the potential for the use of strengths and the possible difficulties associated with the shortcomings, as well as the formed matrix of opportunities and threats around cryptocurrencies. Use as investment investment and payment means of new electronic tools and technologies, allows traders and, especially, investors to develop more flexible and effective strategies in various social and and economic innovation projects.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectкриптовалютаuk_UA
dc.subjectBitcoinuk_UA
dc.subjectелектронні грошіuk_UA
dc.subjectцифрові валютиuk_UA
dc.subjectвіртуальні валютиuk_UA
dc.subjectcrypto-currencyuk_UA
dc.subjectbitcoinuk_UA
dc.subjectelectronic moneyuk_UA
dc.subjectdigital currencyuk_UA
dc.subjectvirtual currencyuk_UA
dc.titleМожливості та перспективи криптовалют та технології Blockchainuk_UA
dc.title.alternativeOpportunities and prospects of cryptocurrency and blockchain technologyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc336.743uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record