Show simple item record

dc.contributor.authorСушко, Наталія Іванівна
dc.contributor.authorSushko, Natalia
dc.contributor.authorЛарікова, Тетяна Віталіївна
dc.contributor.authorLarikova, Tetiana
dc.contributor.authorЛарикова, Татьяна Витальевна
dc.date.accessioned2020-10-02T11:16:33Z
dc.date.available2020-10-02T11:16:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСушко Н. І. Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти / Сушко Наталія Іванівна, Ларікова Тетяна Віталіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 365–379.uk_UA
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34024
dc.description.abstractМета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Дослідити підходи до класифікацію доходів і витрат, уточнити їх склад. Удосконалити методичні основи аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Методологія. При оцінюванні понятійного апарату доходів і витрат закладів вищої освіти використано загальнонаукові підходи з використанням методів порівняння та групування досліджено класифікацію доходів і витрат відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Системний і комплексний підхід застосовано при узагальненні напрямів удосконалення методичних питань аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Отримані результати. Узагальнено чинні підходи до бухгалтерського обліку та відображення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавчих положень в частині бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Представлено уточнену класифікацію доходів і витрат, зокрема за бюджетною класифікацією та НП(С)БОДС. Поглиблено методичні питання аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію за напрямами: вид об’єкта обліку, характеристика контрагента (за наявності договорів), спосіб отримання, джерело фінансування, код економічної класифікації видатків (КЕКВ), код програми КПКВК. Цінність дослідження. Уточнення понятійного апарату та удосконалення класифікації доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Запропоновано формати аналітичних рахунків, ведення яких забезпечить достовірність та оперативність складання картки аналітичного обліку та представленні інформації у фінансовій та бюджетній звітності. Research objective. The article objective is to study the methodological principles of recording income and expenses in accounting and reporting according based on the accounting and financial accounting legislation and budget laws; investigate approaches to the classification of income and expenses; and improve the methodology bases of analytical accounting of income and expenses through their parametrization. Methodology. The authors use general scientific approaches to study the concepts of income and expenses of higher education institutions, and methods of comparison and grouping to provide classification of income and expenses according to the legislation on accounting, financial reporting and budget. Systematic and integrated approaches are used to generalize directions for improvement of analytical accounting methodology for incomes and expenses through their parametrization. Findings. The article summarizes approaches to the accounting and reporting on income and expenses of higher education institutions in accordance with the accounting and financial reporting legislation and budget laws. The refined classification of revenue and expenses is presented, in particular, according to the budget classification and National Standards of Accounting for Public Sector Institutions. The study improves methodology of analytical accounting of incomes and expenses through their parametrization: by the type of accounting object; characteristics of a contractor (in the case of contracts available), the method of obtaining, the source of funding, the code of economic classification of expenditures (KEKV) and the code of a program CPKVK. Value Added. The article refines concepts and improves the classification of income and expenditures of public sector entities in accordance with legislation on accounting and financial reporting and budget laws. The study offers forms of analytical accounts that ensure reliability and timeliness of analytical accounting cards, and financial and budgetary reporting.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectдоходиuk_UA
dc.subjectвитратиuk_UA
dc.subjectвласні надходженняuk_UA
dc.subjectвидаткиuk_UA
dc.subjectобмінні операціїuk_UA
dc.subjectнеобмінні операційuk_UA
dc.subjectкартки аналітичного облікуuk_UA
dc.subjectзаклади вищої освітиuk_UA
dc.subjectincomeuk_UA
dc.subjectexpensesuk_UA
dc.subjectown receiptsuk_UA
dc.subjectexpendituresuk_UA
dc.subjectexchange operationsuk_UA
dc.subjectnon-exchange operationsuk_UA
dc.subjectcards of analytical accountinguk_UA
dc.subjecthigher education institutionsuk_UA
dc.titleНаукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освітиuk_UA
dc.title.alternativeScientific rationale for income and expenditure analytical accounting in higher education institutionsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc657.1:658.115uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record