Show simple item record

dc.contributor.authorКицак, Тарас Григорович
dc.contributor.authorKitsak, Taras
dc.contributor.authorКицак, Тарас Григорьевич
dc.date.accessioned2020-10-19T07:58:03Z
dc.date.available2020-10-19T07:58:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationКицак Т. Г. Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації / Т. Г. Кицак // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 2. – С. 27–34.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34104
dc.description.abstractУ статті досліджено прояви, тренди та домінанти концепції соціальної відповідальності бізнесу, визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток. Обґрунтовано активну роль соціальної відповідальності у забезпеченні стійкості та конкурентоспроможності бізнеспроцесів. Метою дослідження є встановлення впливу соціально відповідальних практик на соціально-економічний розвиток бізнес-організації в сучасних умовах. В процесі дослідження теоретичних підходів щодо розуміння сутності соціальної відповідальності бізнесу визначено власне трактування сутності цього концепту, його вплив на суспільні та бізнесові процеси. Уточнено і доповнено перелік потенційних зисків для бізнес-організації від реалізації соціальних інвестицій. Виокремлено яким має бути за змістом і сутністю конструкт соціально відповідальної організації що орієнтується на розвиток та успішне функціонування у динамічному ринковому середовищі. Проаналізовано сферу взаємодії бізнесової-організації з головними стейкхолдерами та окреслено потенційні напрями налагодження конструктивного діалогу що матиме позитивний вплив на стійкість та успішність бізнесових процесів. Проведено аналіз соціологічного дослідження на предмет сприйняття бізнесовими організаціями в Україні сутності соціальної відповідальності та усвідомлення її цінностей, трендів та переваг. Обґрунтовано висновки стосовно напрямів формування позитивного середовища поширення концепту корпоративної соціальної відповідальності. The article investigates manifestations, trends and dominants of the concept of social responsibility of business; its impact on balanced social development has been determined. The active role of social responsibility in ensuring the stability and competitiveness of business processes has been substantiated. The aim of the research is to determine the impact of socially responsible practices on the socioeconomic development of a business organization in modern conditions. The author determined his own interpretation of corporate social responsibility after having researched its essence and its impact on social and business processes. The list of potential benefits for a business organization from realization of social investments has been specified and supplemented. The content and essence of the construct of a socially responsible organization which focuses on the development and successful functioning in a dynamic market environment have been distinguished. The sphere of interaction of the business organization with the main stakeholders has been analyzed and potential directions of establishing a constructive dialogue that will have a positive impact on the stability and success of business processes have been outlined. Sociological research on the evaluation of the perception of social responsibility by business organizations in Ukraine and awareness of its values, trends and benefits has been analyzed. Conclusions regarding directions of strengthening of forming the environment of facilitating the spreading of the concept of corporate social responsibility have been justified.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectкорпоративна соціальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectстейкхолдериuk_UA
dc.subjectзбалансований суспільний розвитокuk_UA
dc.subjectсоціально відповідальні практикиuk_UA
dc.subjectсоціальні інвестиціїuk_UA
dc.subjectсоціальна звітністьuk_UA
dc.subjectcorporate social responsibilityuk_UA
dc.subjectstakeholdersuk_UA
dc.subjectbalanced social developmentuk_UA
dc.subjectsocially responsible practicesuk_UA
dc.subjectsocial investmentsuk_UA
dc.subjectsocial reportinguk_UA
dc.titleСоціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організаціїuk_UA
dc.title.alternativeSocial responsibility as a factor in ensuring the competitiveness of a business organizationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record