Show simple item record

dc.contributor.authorБрінцева, Олена Григорівна
dc.contributor.authorBrintseva, Olena
dc.contributor.authorБринцева, Елена Григорьевна
dc.date.accessioned2020-10-19T08:30:40Z
dc.date.available2020-10-19T08:30:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБрінцева О. Г. Чинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталу / О. Г. Брінцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 2. – С. 35–41.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34106
dc.description.abstractПоширення непродуктивних форм людського капіталу, поглиблення процесів його фіктивізації, яке нині відбувається в сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері є досить загрозливою тенденцією для національної економіки. У зв’язку з цим метою статті є дослідження впливу основних чинників фіктивізації на процеси формування трудового потенціалу, розвитку, використання та збереження людського капіталу у сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері, а також обґрунтування напрямів зменшення негативного впливу фіктивізаційних чинників. Автором охарактеризовано наявні асиметрії в соціально-економічному розвитку, поглиблення яких сприяє поширенню непродуктивних форм людського капіталу. В освітній сфері це передусім зниження якості освітніх послуг та корупція; низький рівень заробітної плати; низький рівень академічної доброчесності та ін. В сфері охорони здоров’я фіктивізаційні процеси передусім пов’язані з поганим станом матеріальної бази вітчизняних державних закладів охорони здоров’я; низьким рівнем заробітної плати в державних установах охорони здоров’я; низьким рівнем доступності якісних медичних послуг для широких верств населення; недостатнім поширенням культури підтримки здоров’я впродовж життя та ін. В соціально-трудовій сфері фіктивізації людського капіталу сприяють: низький рівень оплати праці в цілому по економіці; низька соціальна стабільність, низькі соціальні гарантії; орієнтація підприємців на «швидкі результати», короткострокове планування; дискримінація окремих категорій населення на ринку праці; низький рівень соціальної відповідальності держави та ін. The proliferation of unproductive forms of human capital, deepening of the processes of its digitization, which is currently taking place in the sphere of education, health care and social and labor sphere, is a rather threatening trend for the national economy. In this regard, the purpose of the article is to study the influence of the main factors of the process of the formation of labor potential, the development, use and preservation of human capital in the field of education, health care and social and labor sphere, as well as substantiation of the ways of reducing the negative influence of the factors of digitization. The existing asymmetries in socio-economic development are described, the deepening of which contributes to the spread of unproductive forms of human capital are described by the author. In the educational sphere, it is primarily the reduction of the quality of educational services and corruption; low wages; low level of academic integrity, etc. In the health sector, the processes of filing are primarily due to the poor state of the material base of the national state health care institutions; low wages in state health care institutions; low availability of quality medical services for the general population; insufficient distribution of a culture of health support throughout life, etc. In the social and labor sphere of human capitalization, the following factors contribute to the following: low wages in the whole economy; low social stability, low social guarantees; orientation of entrepreneurs for «fast results», short-term planning; discrimination of certain categories of people in the labor market; low level of social responsibility of the state, etc.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectфіктивний людський капіталuk_UA
dc.subjectчинники фіктивізаціїuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectохорона здоров’яuk_UA
dc.subjectсоціально-трудова сфераuk_UA
dc.subjectfictitious human capitaluk_UA
dc.subjectfactors of fictivizationuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjecthealth careuk_UA
dc.subjectsocial and labor sphereuk_UA
dc.titleЧинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталуuk_UA
dc.title.alternativeFactors of human capital fictivization: current trends and influence on the processes of reproduction of human capitaluk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record