Show simple item record

dc.contributor.authorКолот, Анатолій Михайлович
dc.contributor.authorKolot, Anatoliy
dc.contributor.authorКолот, Анатолий Михайлович
dc.contributor.authorГерасименко, Оксана Олександрівна
dc.contributor.authorHerasymenko, Oksana
dc.contributor.authorГерасименко, Оксана Александровна
dc.date.accessioned2020-10-19T12:42:40Z
dc.date.available2020-10-19T12:42:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationКолот А. М. Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку / А. М. Колот, О. О. Герасименко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 2. – С. 8–26.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34113
dc.description.abstractЗа становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають значущість традиційні інструменти і механізми забезпечення позитивної соціально-економічної динаміки, з’являється потреба у нових і, водночас, у масштабному використанні тих, що дотепер виконували другорядну роль. Актуальність дослідження обумовлена підвищенням ролі, значущості, функціонального навантаження на соціальний капітал, основою якого є інститут довіри. Науково-практична значущість дослідження полягає у виявленні явищ та процесів, які є свого роду «тромбами» на шляху розвитку інституту довіри, та обґрунтуванні сучасної наукової платформи для подальшого розроблення «дорожньої карти» розбудови суспільства довіри. Результати дослідження спрямовані на обґрунтування місця інституту довіри у системі чинників соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження є теоретико-прикладні засади суспільного феномену довіри в умовах нових можливостей, викликів та імперативів нової економіки. Методологічною основою досягнення поставленої мети є системний підхід в дослідженні довіри у якості системоутворюючої домінанти соціального багатства. Мета дослідження – науково-теоретичне обґрунтування конструкції довірчих відносин в контексті можливостей соціально-економічного розвитку. У концепті довіри, якого дотримуються автори, на передньому плані перебуває носій взаємовідносин – людина, яка є діяльною, свідомою, володіє знаннями, етичними нормами, мотиваційними настановами; є носієм суспільно значущих моральних і культурних цінностей. На основі узагальнення існуючих теоретичних розробок в царині довіри висвітлено сучасний науково-практичний концепт цього феномену; виявлено переваги, що їх отримує суспільство від високого рівня довіри; виокремлено передумови довіри; доведено провідну роль довіри у формуванні та відтворенні соціального капіталу; обґрунтовано провали держави в розвитку інституту довіри. Зроблено акцент на довірі як відносинах двостороннього, обопільного характеру з боку їх контрагентів. Автори переконують у тому, що довіра є засадничим явищем, процесом як соціально-економічних відносин, так і функціонування суспільних інститутів, та пронизує весь спектр горизонтальних і вертикальних зв’язків, які формуються в суспільстві, наповнюючи їх новими якостями та цінностями. Dynamic transformations of traditional horizontal and vertical links in the new, - network, - economy, increase the importance of trust as a fundamental principle of constructing effective socio-economic relations. The relevance of the study is contingent on the increase of the role, significance, functional load on social capital, which is based on the trust institute. The scientific and practical significance of the study lies in the identification of phenomena and processes that are a kind of “thrombi” on the path to the development of the institute of trust, and the substantiation of the modern scientific platform for the further development of a road map for building a trust society. The results of the study are aimed at substantiating the institute of trust in the system of factors of socio-economic development. The subject of the study is the theoretical and applied principles of the social phenomenon of trust in the conditions of the challenges and imperatives of the new economy. The methodological basis for achieving the set goal is a systematic approach in the research of trust as a system-forming dominant of social wealth. The purpose of the study is the scientific and theoretical substantiation of the construction of trust relations in the context of the possibilities of social and economic development. The carrier of relationships - a person, who is active, conscious, possesses knowledge, ethical norms, and motivational guidelines; is the bearer of socially significant moral and cultural values, is situated in the foreground of the concept of trust, which authors adhere to. On the basis of generalization of existing theoretical developments in the sphere of trust the modern scientific and practical angle of this phenomenon has been highlighted; the benefits that society receives from a high level of trust has been revealed; prerequisites of trust have been identified; the leading role of trust in formation and reproduction of social capital has been proven; the failure of the state in the development of the trust institute has been substantiated. Trust has been emphasized as a relationship of a bilateral reciprocal nature on the part of its counterparties. The authors argue that trust is a fundamental phenomenon, a process of both socio-economic relations and the functioning of public institutions and permeates the entire spectrum of horizontal and vertical connections that are formed in society.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectдовіраuk_UA
dc.subjectфункції довіриuk_UA
dc.subjectвиди довіриuk_UA
dc.subjectсоціальний капіталuk_UA
dc.subjecttrustuk_UA
dc.subjectfunctions of trustuk_UA
dc.subjecttypes of trustuk_UA
dc.subjectsocial capitaluk_UA
dc.titleДовіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeTrust as an institute in the mirror of new challenges, imperatives and possibilities of socio-economic developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record