Show simple item record

dc.contributor.authorКруківський, Василь Іванович
dc.contributor.authorKrukivskyi, Vasyl
dc.contributor.authorКруківська, О. В.
dc.contributor.authorТурчанінова, Вікторія Євгеніївна
dc.contributor.authorTurchaninova, Viktoriia
dc.contributor.authorТурчанинова, Виктория Евгеньевна
dc.contributor.authorСаєнко, С. Г.
dc.date.accessioned2020-10-20T10:48:52Z
dc.date.available2020-10-20T10:48:52Z
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.citationЄвропейська мовна політика: мультилінгвізм, плюрилінгвізм і англійська мова [Електронний ресурс] / Круківський В. І., Круківська О. В., Турчанінова В. Є., Саєнко С. Г. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VI Міжнар. наук. конф. ІIІ Міжнар. наук. конгресу Society of Ambient Intelligence 2020, м. Київ (2–10 квіт. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 214–256. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34128
dc.description.abstractДана стаття присвячена мовній політиці мультилінгвізму і плюрилінгвізму Європейського Союзу (ЄС), членом якого Україна прагне стати. Плюрилюнгвізм, який забезпечує мобільність і конкурентоздатність насамперед молоді в умовах глобалізації, є також відповіддю ЄС на всесвітню гегемонію англійської мови, яка загрожує різноманіттю мов аж до можливості їх зникнення. У статті розглядаються результати політики мультилінгвізму і плюрилінгвізму ЄС всередині інституцій. Відмічається що, не дивлячись на теоретичну рівність всіх офіційних мов, встановлену договором про ЄС, фактично англійська мова, витіснивши майже повністю французьку, німецьку, італійську та інші мови, залишилася єдиною мовою-посередником (lingua franca) в роботі установ ЄС і навіть у спілкуванні ЄС з його громадянами, що порушує Хартію основних свобод ЄС і тому з цим монолінгвізмом треба боротися особливо зараз, коли Великобританія покинула ЄС. Це саме явище засилля англійської мови спостерігається в системі освіти переважної кількості країн-членів ЄС. Хоча іноземна мова стала обов’язковою для вивчення вже з початкової школи, а друга іноземна мова переважно з п’ятого класу, 80% учнів і студентів і науковців всіх держав Європейського Союзу обирають першою іноземною мовою англійську, тобто має місце майже повна англізація освіти і науки, її комерціалізація. Таке явище загрожує перетворити всі інші мови в периферійні, провінційні і взагалі непотрібні для вивчення, а можливо і спілкування. Це призведе світ до гомогенізації, стандартизації і, зрештою, до зникнення багатьох мов і культур. В статті розглядаються можливі альтернативи англійській мові від ЄС, запропоновані в так званій доповіді «Rapport Grin», де пропонується три альтернативні моделі: «монархічна» – англійська залишаться першою; модель трьох великих мов: англійської, французької й німецької, третя модель – штучна мова – есперанто. Робиться висновок, що англійська мова залишиться монопольною ще багато років і єдиний можливий варіант спротиву – це плюрилінгвізм через освіту. This article focuses on language policy, multilingualism and plurilingualism in the European Union, whose member Ukraine is striving to become. Plurilingualism, which ensures the mobility and competitiveness of especially young people in the context of globalization, is also the reaction of the European Union on the global hegemony of the English language, which threatens the diversity of languages until their disappearance. The article discusses the results of the policy of multilingualism and plurilingualism in the institutions of the European Union. It is noted that, despite the theoretical equality of all official languages, established by the Treaty on European Union, in fact, English has almost completely replaced the French, German, Italian and other languages, and remains the only intermediate language (lingua franca in institutions of the European Union and even the communication of the European Union with its citizens, that violates the Charter of fundamental freedoms of the European Union and, therefore, it is necessary to overcome monolingualism, especially now, when the UK withdrew from the European Union. The monopoly on the English language is observed in the education system of the vast majority of member countries of the European Union. Although foreign language became compulsory for primary school and compulsory as a second foreign language to study, since the fifth grade, 80% students and scientists of all member States of the European Union choose the first foreign language as English that is almost complete Anglicization of education and science and its commercialization. This phenomenon threatens to turn all the other languages in a peripheral, provincial ones and which generally should not be studied and not necessary for communication. This will lead the world to the homogenization, standardization and, ultimately, to the disappearance of many languages and cultures. The article discusses the possible alternatives to the English language, proposed by the European Union in the so-called report «Rapport Grin», which proposes three alternative models: the first model is the so – called monarchical model, where English is the first; the second model of the three main languages: English, French and German, the third model is an artificial language – Esperanto. The conclusion is that English will remain the exclusive language for many years, and the only possible way to confront it is plurilingualism through education.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectЄвропейський Союзuk_UA
dc.subjectполітикаuk_UA
dc.subjectмультилінгвізмuk_UA
dc.subjectплюрилінгвізмuk_UA
dc.subjectосвітаuk_UA
dc.subjectгегемоніяuk_UA
dc.subjectанглійська моваuk_UA
dc.subjectEuropean Unionuk_UA
dc.subjectpoliticsuk_UA
dc.subjectmultilingualismuk_UA
dc.subjectplurilingualismuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjecthegemonyuk_UA
dc.subjectEnglishuk_UA
dc.titleЄвропейська мовна політика: мультилінгвізм, плюрилінгвізм і англійська моваuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record