Show simple item record

dc.contributor.authorКравчук, Оксана Іванівна
dc.contributor.authorKravchuk, Oksana
dc.contributor.authorКравчук, Оксана Ивановна
dc.date.accessioned2020-10-20T10:59:02Z
dc.date.available2020-10-20T10:59:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationКравчук О. І. Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україні / О. І. Кравчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 1. – С. 71–84.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34129
dc.description.abstractТрансформація сучасного ринку праці, розвиток ринку освітніх послуг та зміни безпосередньо самої сфери реалізації функції управління персоналом супроводжуються рядом проблем, вирішенню яких сприятиме впровадження в Україні професійних стандартів з управління персоналом. Актуальність даного дослідження посилюється потребою виходу системи управління персоналом в країні на якісно-новий рівень, організації роботи з людьми відповідно до міжнародних стандартів та провідних практик, реформування державної кадрової політики. Тому актуальним є обґрунтування необхідності та можливостей розроблення професійного стандарту з управління персоналом, узагальнення методологічних аспектів цього процесу та розроблення рекомендацій щодо впровадження в практику діяльності служб персоналу та профільних закладів освіти. В статті проаналізовано сучасний стан наукових досліджень та нормативно-правового регулювання процесів розроблення та впровадження професійних стандартів в сфері управління персоналом. Обґрунтовано вплив наявності професійних стандартів на розвиток сфери управління персоналом, системи професійної освіти та якість пропозиції на ринку праці в сегменті «управління персоналом». Узагальнено інтереси стейкхолдерів розроблення та впровадження професійних стандартів в сфері управління персоналом. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення процесу та процедури розроблення професійного стандарту з управління персоналом. Запропоновано перспективні напрямки впровадження та використання професійних стандартів з управління персоналом в Україні. The transformation of the modern labor market, the development of the educational services market and changes in the field of implementation of the personnel management function are accompanied by a number of problems that be facilitated by the introduction of professional standards in personnel management in Ukraine. The relevance of this research is exacerbated by the need to move the personnel management system in the country to a new quality level, to organize work with people in accordance with international standards and best practices, and to reform the state personnel policy. Therefore, it is relevant to justify the need and opportunities of developing a personnel management professional standard, to summarize its methodological aspects, and to generate recommendations for implementing activities of HR-departments and specialized educational institutions. The article deals with the current state of scientific research and regulation of development and implementation of professional standards in personnel management. It also substantiates the influence of professional standards on the development of personnel management, the system of vocational education and the quality of supply on the labor market in the personnel management segment. Stakeholder interests are broadened to develop and implement professional standards in HR. Proposals to improve methodological support for the development of personnel management professional standards have been developed. Prospective directions of introduction and use of personnel management professional standards in Ukraine are offered. The transformation of the modern labor market, the development of the educational services market and changes in the field of implementation of the personnel management function are accompanied by a number of problems that be facilitated by the introduction of professional standards in personnel management in Ukraine. The relevance of this research is exacerbated by the need to move the personnel management system in the country to a new quality level, to organize work with people in accordance with international standards and best practices, and to reform the state personnel policy. Therefore, it is relevant to justify the need and opportunities of developing a personnel management professional standard, to summarize its methodological aspects, and to generate recommendations for implementing activities of HR-departments and specialized educational institutions. The article deals with the current state of scientific research and regulation of development and implementation of professional standards in personnel management. It also substantiates the influence of professional standards on the development of personnel management, the system of vocational education and the quality of supply on the labor market in the personnel management segment. Stakeholder interests are broadened to develop and implement professional standards in HR. Proposals to improve methodological support for the development of personnel management professional standards have been developed. Prospective directions of introduction and use of personnel management professional standards in Ukraine are offered.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectуправління персоналомuk_UA
dc.subjectпрофесійний стандарт з управління персоналомuk_UA
dc.subjectстандартизація управління персоналомuk_UA
dc.subjectсертифікація управління персоналомuk_UA
dc.subjectpersonnel managementuk_UA
dc.subjectpersonnel management professional standardsuk_UA
dc.subjectpersonnel management standardizationuk_UA
dc.subjectpersonnel management certificationuk_UA
dc.titleПрофесійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україніuk_UA
dc.title.alternativePersonnel management professional standards: development and implementation in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record