Show simple item record

dc.contributor.authorПанькова, Оксана Володимирівна
dc.contributor.authorPankova, Oksana
dc.contributor.authorПанькова, Оксана Владимировна
dc.contributor.authorКасперович, Олександр Юрійович
dc.contributor.authorKasperovych, Oleksandr
dc.contributor.authorІщенко, Олександр Вікторович
dc.contributor.authorIshchenko, Oleksandr
dc.date.accessioned2020-10-20T12:09:06Z
dc.date.available2020-10-20T12:09:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationПанькова О. В. Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності / О. В Панькова, О. Ю Касперович , О. В Іщенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 1. – С. 14–26.uk_UA
dc.identifier.issn2410-4752
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34135
dc.description.abstractУ статті представлено результати дослідження проблем взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) на основі оцінки стану та динаміки змін основних чинників, що впливають на неї (на основі соціологічних досліджень та інших даних). Проаналізовано стан та основні проблеми діяльності ключових суб’єктів – профспілок та об’єднань роботодавців, визначено основні чинники, що негативно впливають на їх розвиток. Як основні соціальні чинники, що визначають взаємодію суб’єктів соціально-трудових відносин, використано концептуальну тріаду «довіра – поінформованість – вмотивованість». Визначено умови активізації конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин в контексті принципів соціальної відповідальності та соціального діалогу, основними з яких є підвищення взаємної довіри, створення ефективної системи комунікації, а також наявність волі до узгодження інтересів і готовність до діалогу та компромісу кожного з суб’єктів СТВ. Обґрунтовано основні вимоги до сучасної інформаційно-комунікативної стратегії взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин, якими, зокрема, є такі: реалізація принципів соціального діалогу та соціальної відповідальності; орієнтація на можливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій; приорітетність вирішення найбільш гострих проблем в сфері соціально-трудових відносин; створення дієвих механізмів зворотного зв’язку між суб’єктами комунікації. За результатами проведеного аналізу запропоновано та обґрунтовано напрями та умови активізації конструктивної взаємодії сторін соціального діалогу з урахуванням стану та динаміки змін ключових соціальних та соціально-психологічних чинників. The article presents the results of research on the interaction of subjects of social-labor relations on the basis of assessment of the state and dynamics of the main factors influencing it (on the basis of sociological studies and other data). The state and main problems of development of key subjects – trade unions and employers’ associations are analyzed, the main factors that negatively influence their activity are determined. The basic scheme used for analysis of the main social factors that determine the interaction of subjects of social and labor relations is the conceptual triad “trust – awareness – motivation”. The conditions of activating the constructive interaction of subjects of social and labor relations in the context of the principles of social responsibility and social dialogue are determined. The main ones are increasing mutual trust, creating an effective communication system, as well as having the will to reconcile interests and readiness for dialogue and compromise. The basic requirements to the modern informational-communicative strategy of interaction of subjects of social-labor relations are substantiated. In particular, they include the following: implementation of the principles of social dialogue and social responsibility; orientation on the possibilities of modern information and communication technologies; orientation on the solution of the most acute problems in the field of social-labor relations; creation of effective mechanisms of feedback between communication actors. Basing on the results of the analysis, the directions and conditions for the activation of constructive interaction between the participants of the social dialogue are proposed and substantiated, in the context of the state and dynamics of key social and socio-psychological factors.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectсоціально-трудові відносини (СТВ)uk_UA
dc.subjectсуб’єкти СТВuk_UA
dc.subjectконструктивна взаємодіяuk_UA
dc.subjectсоціальний діалогuk_UA
dc.subjectсоціальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectдовіраuk_UA
dc.subjectкомунікативна стратегіяuk_UA
dc.subjectlabor relationsuk_UA
dc.subjectconstructive interactionuk_UA
dc.subjectsocial dialogueuk_UA
dc.subjectsocial responsibilityuk_UA
dc.subjecttrustuk_UA
dc.subjectconventional communicative strategyuk_UA
dc.titleЗабезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальностіuk_UA
dc.title.alternativeProviding constructive interaction of subjects of labor relations based on social dialogue and social responsibilityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record