Show simple item record

dc.contributor.authorКулага, Еліна Вікторівна
dc.contributor.authorKulaga, E.
dc.contributor.authorКулага, Элина Викторовна
dc.date.accessioned2021-05-07T07:13:17Z
dc.date.available2021-05-07T07:13:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationКулага Е. В. Окремі питання правового регулювання впровадження електронних довірчих послуг [Електронний ресурс] / Кулага Е. В., Шаталова Л. М. // Юридичний науковий електронний журнал : електр. наук. фах. вид. / Запоріз. нац. ун-т ; [редкол.: Т. О. Коломоєць (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Запоріжжя, 2020. – № 4. – С. 88–91. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2020/22.pdf. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.issn2524-0374
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35930
dc.description.abstractУ статті розглянуто ряд питань, пов’язаних з укладанням договорів за допомогою електронних довірчих послуг та транскордонних електронних послуг. Визначено специфічні ознаки електронної кваліфікованої форми е-договору, його кваліфіковані реквізити. Розглянуто перелік електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими надавачами таких послуг; перелік суб’єктів господарювання, уповноважених державою на здійснення обслуговування користувачів е-підписів, визначений Довірчим списком. Окрему увагу в роботі приділено схемам електронної ідентифікації з трьома рівнями довіри, визначено специфіку кожного. У науковому дослідженні визначено позитивні досягнення правового регулювання сфери електронних довірчих послуг, що стосуються можливості участі України в міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації на основі міжнародних договорів України. Підкреслено, що передбачені законом механізми та процедури дозволяють суб’єктам господарювання ефективніше використовувати свій час та ресурси, надають гарантії ідентифікації контрагента в господарському електронному документообігу, забезпечують належність та допустимість е-договорів як е-доказів у суді. Встановлено недоліки правового регулювання, які створюють певні бар’єри і проблеми на шляху співпраці вітчизняних суб’єктів господарювання, громадських та державних організацій у сфері міжнародного економічного співробітництва із використання транскордонних електронних довірчих послуг та транскордонних е-підписів. Визначено, що функціональна несумісність інформаційно-телекомунікаційних систем негативно впливає на реалізацію транскордонних електронних операцій та електронних довірчих послуг із застосуванням е-підписів та їх сертифікатів у сфері міжнародного бізнесу під час укладення господарських договорів, ускладнених іноземним елементом. Окрему увагу в дослідженні приділено специфіці укладення змішаних та комплексних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із застосуванням сучасних транскордонних електронних операцій та електронних довірчих послуг. Визначено вплив сучасного стану українського законодавства на імідж України як партнера в міжнародних відносинах та на рівень довіри до вітчизняних електронних довірчих послуг, е-підпису, електронних операцій. The article discusses a number of issues related to the conclusion of contracts through electronic trust services and cross-border electronic services. electronic trust services and cross-border electronic services. The list of electronic trust services provided by registered providers of such services is considered; the list of business entities authorized by the state to provide services to e-signature users is determined by a trust list. Particular attention is paid to electronic identification schemes with three levels of trust, the specifics of each are defined. The research identifies positive achievements in the legal regulation of electronic trust services, concerning the possibility of Ukraine's participation in international cooperation in the field of electronic trust services and electronic identification on the basis of international agreements of Ukraine. It is emphasized that the mechanisms and procedures provided by law allow businesses to use their time and resources more efficiently, provide guarantees for identification of the counterparty in the electronic business document management, ensure the ownership and admissibility of e-contracts as e-evidence in court. Shortcomings of legal regulation have been identified, which create certain barriers and problems in the way of cooperation of domestic economic entities, public and state organizations in the field of international economic cooperation in the use of cross-border electronic trust services and cross-border e-signatures. It is determined that the functional incompatibility of information and telecommunication systems negatively affects the implementation of cross-border electronic transactions and electronic trust services with the use of e-signatures and their certificates in the field of international business when concluding business agreements complicated by a foreign element. Particular attention in the study is paid to the specifics of concluding mixed and complex foreign economic agreements (contracts) with the use of modern cross-border electronic transactions and electronic trust services. The influence of the current state of Ukrainian legislation on the image of Ukraine as a partner in international relations and on the level of trust in domestic electronic trust services, e-signature, electronic transactions is determined.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЗапорізький національний університетuk_UA
dc.subjectелектронна довірча послугаuk_UA
dc.subjectсхеми електронної ідентифікаціїuk_UA
dc.subjectрівень довіриuk_UA
dc.subjectтранскордонна електронна довірча послугаuk_UA
dc.subjectelectronic trust serviceuk_UA
dc.subjectelectronic identification schemesuk_UA
dc.subjectlevel of trustuk_UA
dc.subjectcross-border electronic trust serviceuk_UA
dc.titleОкремі питання правового регулювання впровадження електронних довірчих послугuk_UA
dc.title.alternativeSome issues of legal regulation of the implementation of electronic trust servicesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc346.34uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record