Now showing items 1-20 of 425

  • Критерии оптимальности структуры отраслей сельскохозяйственных предприятий 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Наконечный, Степан Илькович; Шимчук, И. М. (Киевский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко, 1976-05-22)
   Рассмотрены различные подходы к решению проблем многокритериальной оптимизации. Предложен способ выбора агрегирующего критерия оптимальности. Исследованы статистические зависимости различных критериев и определена степень ...
  • Об одном методе определения с помощью ЭВМ взаимосвязи критериев оптимальности структуры отраслей сельскохозяйственных предприятий 

   Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерій Миколайович (Издательское объединение "Вища школа", 1980-04-20)
   Вопросы машинной обработки информации на промышленных предприятиях, в организациях, в отраслевых и межотраслевых органах управления. Раскрыты принципы построения и опыт испльзования баз данных и программного обеспечения АСУ.
  • Некоторые вопросы моделирования при оптимизации сельскохозяйственного производства 

   Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерій Миколайович (Издательство при Киевском Государственном Университете – издательского объединения «ВЫЩА ШКОЛА», 1981-08-30)
   Предлагается метод построения информационной базы решения задач оптимизации сельскохозяйственного производства, в в условиях функционирования автоматизированных систем управления. Предложен модульный принцип построения ...
  • Некоторые вопросы моделирования при оптимизации сельскохозяйственного производства 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy (Вища школа, 1981-09-17)
   Предложен метод построения информационной базы решения задач оптимизации сельскохозяйственного производстваю. Предложен модульный принцип построения экономико-математических моделей и формирования на основе выделенных ...
  • Некоторые вопросы применения интерактивных процедур принятия решений в условиях функционирования АСУ-СХП 

   Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерій Миколайович; Тараканов, С. Г. (Издательство «Вища школа», 1982)
  • Экспертные системы как шаг к искусственному интеллекту 

   Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерій Миколайович; Мишин, Владимир Николаевич (Издательство при Киевском Государственном Университете – издательского объединения «ВЫЩА ШКОЛА», 1989-09-22)
   В статье рассматриваются философские аспекты создания искусственного интеллекта.
  • Загальна концепція побудови інформаційних систем забезпечення державного управління 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Сидоренко, Валерий Николаевич; Sydorenko, Valeriy (Українська академія державного управління при Президентові України, 1996-06-06)
   Розглянуті підходи до розробки структури багатошарової архітектури додатків при проектуванні баз даних у системі державного управління.
  • Тенденції розвитку інформаційних мереж 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Тронь, Віталій Панасович; Нужний, Євген Миколайович (Національна академія державного управління при Президентові України, 1997-03-28)
   Розглянуті тенденції, концепції і підходи до створення широкомасштабних мереж. Проаналізовано платформи, на підставі яких створюються мережі.
  • Математична модель створення інформаційних систем державного управління 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Тронь, Віталій Опанасович; Нужний, Євген Миколайович (Українська академія державного управління при Президентові України, 1997-03-28)
   Запропонована математична модель інформаційного середовища для прийняття рішення, яка зводиться до стандартного динамічного програмування, дозволяє не тільки оптимізувати інформаційне середовище будь-якої складності, а й ...
  • Проблеми зміни мотивацій у необхідності інформатизації при реорганізації органів державного управління 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Гажієнко, Галина (Українська академія державного управління при Президентові України, 1998-10-24)
   Розглянуті значення інформації у процесі народження управлінського рішення на державному рівні. Подана відмінність між "суб'єктом політики" та "суб'єктом соціальної політики". Надані новітні підходи до покращення якості ...
  • Проблеми розвитку ринку опціонів 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (ПП Кондратьев, 2000)
   У тезах пропонуються два нелінійних розширення класичної моделі Блека-Шоулза, що враховують ефект зворотного зв’язку та операційні витрати
  • Модельний аналіз функціонування ринку опціонів 

   Березовський, Арнольд Анатолійович; Berezovsky, Arnold; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2000)
   В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається ...
  • Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (Міністерство фінансів України, 2000)
   У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.
  • Хеджування ризиків в опціонній торгівлі 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2001)
   У тезах представлено формування стратегії хеджування ризиків опціонної торгівлі на базі моделі Блека-Шоулза
  • Моделювання операційних витрат на ринку опціонів 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2001)
   У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості.
  • Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna (Національний банк України, 2001)
   У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.
  • Методи пошуку «кінцевого» оптимального плану використання ресурсів при багатокритеріальній постановці задачі 

   Богославець, Олексій Ігорович; Богославец, Алексей Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
  • Нечіткі множини та прийняття рішень в державному управлінні 

   Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-06-21)
   Розглянута система нечітких моделей у галузі управління. Запропановано підхід до апроксимації нечітких рішень, при пошуці оптимумів прийняття рішень. Розроблено підхід до лінгвистичної апроксимації нечітких рішень.
  • Дистанційна форма навчання як перспективний напрям сучасної освіти 

   Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  • Автоматизація проектування навчальних середовищ 

   Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Бондаренко, Віктор Євгенович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2002)
   У даній статті розглядається питання застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, які базуються на основі штучного інтелекту. Наголошується, що автоматизація проектування засобів активного навчання дозволяє ...