Show simple item record

dc.contributor.authorDrobotiuk, O.
dc.contributor.authorДроботюк, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorДроботюк, Ольга Владимировна
dc.date.accessioned2021-05-21T10:16:31Z
dc.date.available2021-05-21T10:16:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDrobotiuk O. Evolution of China’s economic development model / O. Drobotiuk // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – № 1. – С. 76–93.uk_UA
dc.identifier.issn2409-904X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36065
dc.description.abstractThis year, the People’s Republic of China celebrates its seventieth anniversary. During this period, China has gained a foothold in the global geopolitical and geo-economic arena as a powerful and balanced player that has long-term goals and takes systematic tactical steps to achieve them. The rapid impetus to high economic and social results became possible due to structural reforms initiated forty years ago. The paper presents a retrospective analysis of the transformation of China’s economic model from 1949 to 2019, which identifies three evolutionary stages: the era of accelerated industrialization and the construction of socialism, market transformation and the construction of socialism with Chinese characteristics, innovation-driven economy and the construction of socialism with Chinese characteristics in the new era. The first stage is characterized by a significant economic recovery, growth of per capita income, and the creation of the industrial base for China’s further development. However, the growth of the economy has been cyclical because of the economic experiments, wars, and partial isolation from the world. During the second phase, the Chinese government has introduced a number of systemic reforms aimed at developing an open economy, stimulating purchasing power, developing small and medium-sized businesses, creating special economic zones, increasing the innovative competitiveness of companies and regions, increasing investment attractiveness and the like. The third stage is building socialism with Chinese characteristics in the new era: the increase of the openness of the PRC, human-centrism and the construction of middle-class society, the elimination of poverty in rural areas, environmental protection, the formation of a world-class army and an innovative nation. Цього року Китайська Народна Республіка відзначає сімдесятиріччя з моменту заснування. За цей період Китай закріпився на світовій геополітичній і геоекономічний арені як потужний та виважений гравець, який має довгострокові цілі та здійснює системні тактичні кроки для їхнього досягнення. Стрімкий поштовх до високих економічних та соціальних результатів обумовили структурні реформи, розпочаті сорок років тому. У статті представлено ретроспективний аналіз трансформації економічної моделі КНР з 1949 по 2019 рр., на основі якого виокремлено три еволюційні етапи: епоха прискореної індустріалізації та побудова соціалізму, ринкова трансформація і побудова соціалізму з китайською специфікою, інноваційна економіка і побудова соціалізму з китайською специфікою в нову еру. Перший етап характеризується суттєвим відновленням економіки, зростанням доходів на душу населення, створенням промислової бази для подальшого розвитку Китаю. Однак зростання економіки було циклічним, що обумовлено економічними експериментами, війнами та частковою зовнішньоекономічною ізоляцією. Протягом другого етапу уряд КНР запровадив низку системних реформ, спрямованих на розвиток відкритості економіки, стимулювання купівельної спроможності, розвиток малого та середнього бізнесу, спеціальних економічних зон, нарощення інноваційної конкурентоспроможності компаній та регіонів, підвищення інвестиційної привабливості тощо. Третій етап – побудова соціалізму з китайською специфікою у нову еру: розширення відкритості КНР, людиноцентризм та побудова середньозаможного суспільства, ліквідація бідності у сільській місцевості, захист довкілля, формування армії світового класу та інноваційної нації. В этом году Китай отмечает семидесятилетие со дня основания. За этот период Китай закрепился на мировой геополитической и геоэкономической арене как мощный и взвешенный игрок, который имеет долгосрочные цели и осуществляет системные тактические шаги для их достижения. Стремительный толчок к высоким экономическим и социальным результатам обусловили структурные реформы, начатые сорок лет назад. В статье представлен ретроспективный анализ трансформации экономической модели КНР в период с 1949 по 2019 гг., на основе которого выделены три эволюционных этапа: эпоха ускоренной индустриализации и построение социализма, рыночная трансформация и построение социализма с китайской спецификой, инновационная экономика и построение социализма с китайской спецификой в новую эру. Первый этап характеризуется существенным восстановлением экономики, ростом доходов на душу населения, созданием промышленной базы для дальнейшего развития Китая. Однако рост экономики был циклическим, что обусловлено экономическими экспериментами, войнами и частичной внешнеэкономической изоляцией. На втором этапе правительство КНР ввело ряд системных реформ, направленных на развитие открытости экономики, стимулирования покупательной способности, развитие малого и среднего бизнеса, специальных экономических зон, наращивание инновационной конкурентоспособности компаний и регионов, повышение инвестиционной привлекательности и тому подобное. Третий этап – построение социализма с китайской спецификой в новую эру: расширение открытости КНР, человекоцентризм и построение среднезажиточного общества, ликвидация бедности в сельской местности, защита окружающей среды, формирование армии мирового класса и инновационной нации.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут сходознавства імені А. Ю. Кримськогоuk_UA
dc.subjectChinauk_UA
dc.subjecteconomic modeluk_UA
dc.subjecteconomic reformuk_UA
dc.subjectChinese Dreamuk_UA
dc.subjectsocialism with Chinese characteristicsuk_UA
dc.subjectMao Zedonguk_UA
dc.subjectDeng Xiaopinguk_UA
dc.subjectXi Jinpinguk_UA
dc.subjectКитайuk_UA
dc.subjectекономічна модельuk_UA
dc.subjectекономічна реформаuk_UA
dc.subjectКитайська мріяuk_UA
dc.subjectсоціалізм із китайською специфікоюuk_UA
dc.subjectМао Цзедунuk_UA
dc.subjectДен Сяопінuk_UA
dc.subjectСі Цзіньпінuk_UA
dc.subjectКитайuk_UA
dc.subjectэкономическая модельuk_UA
dc.subjectэкономическая реформаuk_UA
dc.subjectКитайская мечтаuk_UA
dc.subjectсоциализм с китайской спецификойuk_UA
dc.subjectМао Цзэдунuk_UA
dc.subjectДэн Сяопинuk_UA
dc.subjectСи Цзиньпинuk_UA
dc.titleEvolution of China’s economic development modeluk_UA
dc.title.alternativeЕволюція економічної моделі розвитку КНРuk_UA
dc.title.alternativeЭволюция экономической модели развития КНРuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc338.24.021.8:338.22.021.4uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record