Show simple item record

dc.contributor.authorDrobotiuk, Olga
dc.contributor.authorДроботюк, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorДроботюк, Ольга Владимировна
dc.date.accessioned2021-05-21T10:25:30Z
dc.date.available2021-05-21T10:25:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDrobotiuk O. Chinese megacities: economic growth and development / O. Drobotiuk // Китаєзнавчі дослідження. – 2019. – № 2. – С. 13–28.uk_UA
dc.identifier.issn2409-904X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36066
dc.description.abstractThe last trend of urban development is urbanization, according to the United Nations Organization in 2018, in the world there were 33 cities with populations more than 10 mil-lion and the number of megacities is projected to rise to 43 in 2030. The urbanization pro-cess has the key consequences, including urban growth driven by the developing world; the interrelationship between the built environment and the natural environment; large-scale infrastructure needs; urban poverty pressures including growing populations living in informal settlements. The level of urbanization in China is higher than the global average and reached 59.6 % in 2018. Large-scale urbanization was facilitated by China’s state policy, which began with the launch of the Reform and Openness Policy in 1978. Each five-year plan included points for developing urban infrastructure and enhancing urbanization. One of the key elements of China’s current economic and social policy is its urbanization strategy, which was ad-opted in 2014 and outlined in the National Urbanization Plan for 2014–2020.The main points of research are to identify the key theories of urbanization and their classification; to determine the methodologies for assessing the global competitiveness of cities; to implement a retrospective analysis of the stages of China’s urbanization policy; to calculate a cluster analysis for the determination of the Chinese topcities.This research was funded by The German Academic Exchange Service and conducted at Cologne University, Institute of Geography (September – December 2015). This paper is with the last update in 2019. Однією з ключових тенденцій розвитку країн та міст – є урбанізація. Станом на 2018 рік середній рівень урбанізації в світі становить 55,3 % та до 2030 року цей показник зросте до 60 %. За даними ООН, налічується 33 міста з населенням понад 10 мільйонів у 2018 році, а у 2030 прогнозується зростання до 43 мегаполісів. Глобальна урбанізація має суттєві наслідки, що впливають на темпи зростання міст та їхніх економік у країнах, що розвиваються; взаємозв’язок між створеним людиною середовищем та навколишнім; масштабні потреби у інфраструктурі; зростання бідності в містах, включаючи зростаюче населення, яке живе в неформальних поселеннях. Рівень урбанізації в Китаї перевищує середньосвітовий показник та досягнув 59,6 % у 2018 році. Масштабній урбанізації сприяла державна політика КНР, яка розпочалася разом із стартом Політики реформ та відкритості у 1978 році. Кожний п’ятирічний план містив пункти з розвитку міської інфраструктури та посилення урбанізації. Одним із ключових елементів сучасної економічної та соціальної політики Китаю є стратегія урбанізації, яка була прийнята у 2014 році та викладена у Національному плані урбанізації на 2014–2020 роки. Основними пунктами дослідження є визначення ключових теорій урбанізації та їхня класифікація; систематизація методології оцінки глобальної конкурентоспро-можності міст; проведення ретроспективного аналізу етапів політики урбанізації Китаю; визначення групи провідних міст КНР на основі кластерного аналізу. Пропоноване дослідження фінансувалося Німецькою службою академічного обміну (ДААД) та проводилось у Кельнському університеті, Інститут географії (вересень – грудень 2015 року). Ця стаття представлена з останніми оновленнями у 2019 році. Одной из ключевых тенденций развития стран и городов является урбанизация. По состоянию на 2018 год средний уровень урбанизации в мире составляет 55,3 % и к 2030 году этот показатель вырастет до 60 %. По данным ООН, насчитывается 33 города с населением более 10 млн в 2018 году, а в 2030 прогнозируется рост до 43 городов. Глобальная урбанизация имеет существенные последствия, влияющие на темпы роста городов и их экономик в развивающихся странах; взаимосвязь между созданной человеком средой и окружающей; масштабные потребности в инфраструктуре; рост бедности в городах, включая растущее население, которое живет в неформальных поселениях. Уровень урбанизации в Китае превышает среднемировой показатель и достиг 59,6 % в 2018 году. Масштабной урбанизации способствовала государственная политика КНР, которая началась вместе со стартом Политики реформ и открытости в 1978 году. Каждый пятилетний план содержал пункты по развитию городской инфраструктуры и усилению урбанизации. Одним из ключевых элементов современной экономической и социальной политики Китая является стратегия урбанизации, которая была принята в 2014 году и изложена в Национальном плане урбанизации на 2014–2020 годы.Основными пунктами исследования является определение ключевых теорий урбанизации и их классификация; систематизация методологии оценки глобальной конкурентоспособности городов; проведение ретроспективного анализа этапов политики урбанизации Китая; определение группы ведущих городов КНР на основе кластерного анализа.Данное исследование финансировалось Немецкой службой академических обменов (ДААД) и проводилось в Кельнском университете, Институт географии (сентябрь – декабрь 2015 года). Эта статья представлена с последними обновлениями в 2019 году.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут сходознавства імені А. Ю. Кримськогоuk_UA
dc.subjectChinauk_UA
dc.subjectmegacitiesuk_UA
dc.subjecteconomic growthuk_UA
dc.subjecteconomic developmentuk_UA
dc.subjecturbanizationuk_UA
dc.subjectКитайuk_UA
dc.subjectмегаполісиuk_UA
dc.subjectекономічне зростанняuk_UA
dc.subjectекономічний розвитокuk_UA
dc.subjectурбанізаціяuk_UA
dc.subjectКитайuk_UA
dc.subjectмегаполисыuk_UA
dc.subjectэкономический ростuk_UA
dc.subjectэкономическое развитиеuk_UA
dc.subjectурбанизацияuk_UA
dc.titleChinese megacities: economic growth and developmentuk_UA
dc.title.alternativeКитайські мегаполіси: економічне зростання та розвитокuk_UA
dc.title.alternativeКитайские мегаполисы: экономический рост и развитиеuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc332.122:332.135uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record