Show simple item record

dc.contributor.authorПетренко, Людмила Анатоліївна
dc.contributor.authorPetrenko, Liudmyla
dc.contributor.authorПетренко, Людмила Анатольевна
dc.date.accessioned2021-06-09T09:04:06Z
dc.date.available2021-06-09T09:04:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationПетренко Л. А. Формування сучасних механізмів взаємодії «університет-бізнес» в контексті забезпечення інноваційного розвитку / Петренко Л. А. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. будівництва та архітектури ; [редкол.: Ю. В. Орловська (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : ПДАБА, 2019. – № 152. – С. 214–233uk_UA
dc.identifier.issn2224-6282
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36178
dc.description.abstractДля України створення підприємницьких університетів, здатних ефективно взаємодіяти з бізнесом, є гострою, соціально і економічно значущою проблемою, оскільки університети повинні брати активну участь в модернізації суспільства і перетворенні економіки. Метою статті було визначити, які функції в системі «університет-бізнес» з точки зору інноваційного розвитку, повинен виконувати сучасний університет і які внутрішні обмеження виконання цих функцій існують в Україні. В рамках даного дослідження ми приймаємо як належне освітні та дослідницькі функції (як функції класичного або дослідницького університетів) і зосереджуємо увагу саме на розгляді функцій підприємницького університету. При формуванні теорії використовуються методи індукції, аналізу та синтезу, практична частина дослідження здійснена на основі аналізу даних з офіційних сайтів українських університетів. Встановлено, що в рамках формування сучасних механізмів взаємодії «університет-бізнес» університет забезпечує: по-перше, розвиток підприємницької культури: 1.1) популяризація університетом цінностей економіки знань і інновацій як основи підприємництва, закріплених в місії і стратегії університету; 1.2) концентрація і використання актуальних знань про інновації та підприємництво на основі активного міжнародної взаємодії, інтернаціоналізації діяльності в сфері освіти і наукових досліджень; 1.3) активізація взаємодії з усіма особами та організаціями, зацікавленими в діяльності університету (стейкхолдерами); по-друге, поліпшення підприємницької освіти: 2.1) запровадження інноваційної підприємницької освіти як частини освітньої програми і, можливо, як обов'язкового предмету; 2.2) широке використання інноваційних методів навчання, інформатизація процесу навчання; 2.3) мотивація і розвиток лідерських та підприємницьких якостей шляхом залучення студентів в підприємницьку та інноваційну діяльність в період навчання в університеті; 2.4) запровадження «відкритих курсів» в університеті, наприклад, у форматі стартап-шкіл для навчання підприємництву; 2.5) залучення видатних фахівців, представників бізнесу, інвесторів для викладання в університеті; 2.6) підготовка університетами не окремих фахівців, а готових команд і навіть компаній (нових суб'єктів ринку); по-третє, перетворення університету на ключовий елемент інноваційної інфраструктури економіки: 3.1) розуміння керівництвом місії університету і ролі університету в країні і регіоні базування, відповідно до цього, формулювання цілей і завдань (чітко позначена місія в стратегії університету) інтеграції з місцевим бізнесом; 3.2) встановлення взаємодії підприємницького університету з місцевою інфраструктурою в рамках розпочатої місії вимагає активізації контактів у трикутнику «місцева влада - бізнес - університет». For Ukraine, the creation of entrepreneurial universities capable of effectively interacting with business is an acute, socially and economically significant problem, since universities must take an active part in modernizing society and transforming the economy. The purpose of the article is to determine what functions in the "university-business" system from the point of view of innovative development, should be performed by a modern university and internal restrictions on the performance of these functions exist in Ukraine. In the framework of this study, educational and research functions (as functions of a classical or research university) were taken for granted and focus has been placed on examining the functions of an entrepreneurial university. In the formation of the theory, methods of induction, analysis and synthesis are used, the practical part of the study is based on the analysis of data from the official websites of Ukrainian universities. It is established that in the framework of the formation of modern mechanisms of interaction between the university and business in the context of ensuring innovative development, the university provides: firstly, the development of an entrepreneurial culture: 1.1) the university popularizes the values of the economy of knowledge and innovation as the basis of entrepreneurship enshrined in the mission and strategy of the university; 1.2) the concentration and use of relevant knowledge about innovations and entrepreneurship on the basis of active international interaction, internationalization of activities in the field of education and scientific research; 1.3) intensification of interaction with all persons and organizations interested in the activities of the university (stakeholders). secondly, the improvement of entrepreneurial education: 2.1) the introduction of innovative entrepreneurial education as part of the educational program and, possibly, as a compulsory subject; 2.2) widespread use of innovative teaching methods, informatization of the learning process; 2.3) motivation and development of leadership and entrepreneurial qualities by attracting students to entrepreneurial and innovative activities during their studies at the university; 2.4) the introduction of "open courses" at the university, for example, in the format of start-up schools for entrepreneurship education; 2.5) attracting prominent specialists, business representatives, investors to teach at the university; 2.6) the preparation by universities not of individual specialists, but of ready-made teams and even companies (new market entities); thirdly, the transformation of the university into a key element of the innovation infrastructure of the economy: 3.1) understanding by the leadership of the university’s mission and the role of the university in the country and region of residence, according to this, the formulation of goals and objectives (the mission in the university’s strategy is clearly indicated) of integration with local business; 3.2) the establishment of interaction between the entrepreneurial university and the local infrastructure within the framework of the mission launched requires intensified contacts in the triangle "local government - business - university".uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПридніпровська державна академія будівництва та архітектуриuk_UA
dc.subjectінноваціїuk_UA
dc.subjectінноваційні процесиuk_UA
dc.subjectінноваційні технологіїuk_UA
dc.subjectінноваційно-інвестиційна модель розвиткуuk_UA
dc.subjectinnovationsuk_UA
dc.subjectinnovative processesuk_UA
dc.subjectinnovative technologiesuk_UA
dc.subjectinnovation-investment model of developmentuk_UA
dc.titleФормування сучасних механізмів взаємодії «університет-бізнес» в контексті забезпечення інноваційного розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeThe formation of modern mechanisms of interaction «university-business» in the context of ensuring innovative developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc330.142uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record