Now showing items 1-20 of 21

  • Intensity of the labor market of Ukraine: regional aspect of the statistical estimation 

   Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна (Department of Statistics, Kyiv National Economic University, 2005)
  • Statistical Evaluation of Correlation between Labor Supply and Demand: Methodology and Practice 

   Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Kovalevskyi, Yu. A.; Ковалевський, Юрій Анатолійович; Ковалевский, Юрий Анатольевич (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
   The aim of study is to justify theoretical and methodological principles and statistical tools for comprehensive analysis and evaluation of the correlation between labor demand and supply at the labor market. The place and ...
  • Statistikal management of regijnal labor market analysis 

   Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Kowalewski, Yuriy; Ковалевський, Юрій Анатолійович; Ковалевский, Юрий Анатольевич (Lviv Academy of Commerce, 2011)
   Methodological principles of complex statistical analysis of the national and regional market of labor market development are discussed. The results of analysis aimed at development of effective administrative decision-making ...
  • Групування регіонів України залежно від рівня розвитку ринку лабораторних медичних послуг 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Черненко, Дарина Ігорівна; Chernenko, D. I.; Черненко, Дарина Игоревна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
   У статті розроблено методичне забезпечення дослідження ринку лабораторних медичних послуг із метою класифікації регіонів України залежно від рівня забезпеченості населення регіонів такими послугами. Запропоновано комплексне ...
  • Засади формування статистичного моніторингу на підприємстві 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Беридзе, Татьяна Михайловна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015)
   Стаття присвячена проблемі пошуку ефективного інструментарію розробки і реалізації відповідної методології статистичного моніторингу, яка забезпечить адаптацію поточної діяльності до стратегічних цілей підприємства, а також ...
  • Моніторинг ефективності організаційно-економічного стану підприємств гірничого комплексу 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Беридзе, Татьяна Михайловна (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2016)
   У статті запропоновано методику здійснення моніторингу ефективності організаційно-економічного стану для підприємств гірничого комплексу, яка дозволяє забезпечити реалізацію стратегії розвитку організації в довгостроковій ...
  • Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Кикош, Юлія Віталіївна; Kykosh, Y. V.; Кикош, Юлия Витальевна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016)
   У статті розглянуті та проаналізовані структура та обсяг освітніх послуг в Україні. Охарактеризовано проблеми дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці за освітніми рівнями. Визначено основні причини існуючого ...
  • Об’єкти організації аналізу банківської діяльності та їх характеристика 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Семениченко, Юлія Костянтиновна; Semenichenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-07)
   У статті досліджено об’єкти організації аналізу банківської діяльності. Визначено черговість розташування та вибору об’єктів в організації аналітичного процесу. Розглянуто елементи складових організації аналізу банківської ...
  • Оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці на регіональних ринках праці України 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petuchova, Olena; Петухова, Елена Анатольевна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   Обґрунтовано необхідність проведення статистичного аналізу гендерних нерівностей в оплаті праці на регіональних ринках праці. Представлено результати проведеного дослідження гендерних нерівностей на ринку праці.
  • Оцінювання тенденцій розвитку трудового потенціалу України 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Карабанова, О. В. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
   Стаття присвячена науковому обґрунтуванню методичних підходів, що застосовуються для оцінювання трудового потенціалу. Доведено необхідність оцінювання чисельності трудового потенціалу статистичними методами. Розраховано ...
  • Принципи ефективного регіонального регулювання ринком праці 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Л. М.; Baranyk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21)
   З позиції статистичного підходу обґрунтовано принципи і методи формування регіонального ринку праці. Розкрито сутність принципів і методів в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки.
  • Прогнозування рівня безробіття в Україні 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Баранник, Зоя Павловна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petukhova, Olena; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті обґрунтовано економічну сутність безробіття та розглянуто основні проблеми ринку праці в Україні. За допомогою методу екстраполяції тренду визначено прогнозний рівень безробіття в Україні в 2019-2023 рр. та ...
  • Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика) 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-24)
   У дисертаційній роботі на основі теоретичних узагальнень сутності понять ринку праці обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики ринку праці як нового напрямку статистичної науки. Розроблено понятійний апарат ...
  • Статистичне оцінювання стану та розвитку трудового потенціалу України 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Бабєєва, O. В.; Babieieva, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Cтаття приcвячeна наyкoвoмy oбґрyнтyванню мeтoдичних пoлoжeнь iнтeгральнoгo oцiнювання стану та рoзвиткy трyдoвoгo пoтeнцiалy. З мeтoю рeалiзацiї iннoвацiйнoї cтратeгiї рoзвиткy країни вдосконалено методологічні пoлoжeння ...
  • Статистичний аналіз структурної трансформації показників ефективності підприємств гірничодобувної галузі 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Тетяна Михайлівна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017-12-12)
  • Теоретико-методологічні засади статистичного аналізу державного боргу України 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Глоба, А. М.; НlоЬа, А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті обгрунтовано економічну сутність державного боргу. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення управління державним боргом України. Розглянуто питання методологічного характеру розрахунку окремих боргових ...
  • Теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Столєтова, Ірина Геннадіївна; Stolietova, Iryna; Столетова, Ирина Геннадьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
   У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації Державної стратегії регіонального розвитку в Україні. Для оцінювання стану та розвитку регіонів сформовано систему показників, що ...
  • Удосконалення концептуальних положень статистичного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Берідзе, Т. М. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
   Останні кілька років критичну ситуацію для підприємств України створюють динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових директивних рішень і законодавчих актів, зростання агресивності зовнішнього середовища. У цих ...
  • Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Баранник, Зоя Павловна; Кикош, Юлія Віталіївна; Kykosh, Y. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто та проаналізовано основні фактори формування і розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Охарактеризовано механізм впливу факторів на освітній ринок. Визначено основні форми впливу на ринок освітніх ...
  • Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект 

   Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Карабанова, О. В. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
   Стаття присвячена науковому обґрунтуванню та визначенню чинників, що впливають на стан і розвиток трудового потенціалу України, з метою реалізації інноваційної стратегії розвитку країни. Доведена необхідність статистичного ...