Recent Submissions

 • Цінність прийому алегорії як методичної інновації у навчальному процесі 

  Крюкова, Інна Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкрито цінність прийому алегорії у контексті виконання Болонських вимог до навчального процесу. Висвітлено резерви використання алегорії для розбудови відносин між викладачем та студентом за моделлю суб’єкт-суб’єкт ...
 • Економічний механізм інтернаціоналізації університетської діяльності 

  Сусловська, Таісія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті досліджено ключові компоненти економічного механізму та форми інтернаціоналізації університетської діяльності в умовах глобалізації інформаційного простору. Значну увагу приділено оцінці ефективності діяльності ...
 • Концепції побудови еволюційних систем управління підприємствами та їх мультиагентна реалізація 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В умовах ринкової економіки традиційні форми управління виробничими підприємствами є неефективними, оскільки ринок, що динамічно змінюється, вимагає швидкої і гнучкої реакції з боку систем управління такими підприємствами. ...
 • Класифікація конфліктів інтересів в акціонерних товариствах 

  Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-07-15)
  Стаття присвячена питанням класифікації конфліктів інтересів в акціонерних товариствах України. Автором виокремлено специфічні типи конфліктів інтересів за предметною ознакою, охарактеризовано їх сутність та надано авторське ...
 • Визначення економічних результатів діяльності підприємства 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми побудови систем оцінки результатів діяльності підприємства з позицій їх цінності для кінцевих користувачів. Ключовий акцент у роботі зроблено на розвитку суб’єктно-інф ...
 • Результативність банківського менеджменту: від прибутку до максимізації вартості 

  Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В роботі розглянуто широке коло питань, котрі відносяться до проблеми вартісноорієнтованого банківського менеджменту. Зроблено висновок, що максимізація вартості компанії є основною метою банківського менеджменту.
 • Сутнісна характеристика та типологія проектів розвитку підприємств 

  Марченко, Максим Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкрито сутність категорії «проекти розвитку підприємств», дано авторське визначення цього поняття та запропоновано класифікацію проектів розвитку підприємств.
 • Маркетингові стратегії виходу машинобудівних підприємств на зарубіжні ринки 

  Каткова, Т. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті окреслено концепції маркетингових стратегій. Охарактеризовано етапи маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Запропоновано шляхи оптимізації обраної маркетингової стратегії машинобудівних підприємств ...
 • Особливості маркетингових стратегій підприємств у нових умовах споживання 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В роботі опрацьовано передумови та проблеми реалізації ефективних маркетингових стратегій взаємодії зі споживачами в умовах різких коливань кон’юнктури, зміни приорітетів та поширення нових стратегій споживання населенням.
 • Класифікація витрат на якість продукції машинобудівного підприємства 

  Зубкова, А. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств за сучасних умов інтеграційних процесів у світовій економіці залежить від ефективності управління якістю на підприємстві. Визначення ефективності ...
 • Мотивація праці як складова стратегії розвитку вугільної галузі України в сучасних умовах 

  Амоша, О. І.; Пономаренко, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-09-26)
  В статті розглянуто необхідність розробки стратегії ефективності мотивації праці у вугільній галузі. Обґрунтовано створення такої системи на шахті починаючи з видобувних дільниць. Приведені структуризація і результати ...
 • Детермінанти формування та тенденції розвитку консалтингового ринку в Україні 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті представлено авторський погляд на стан і перспективи розвитку консалтингового ринку в Україні. Визначено тенденції його становлення, чинники, що впливають на динаміку і структурну конфігурацію вітчизняного ринку ...
 • Антикризове управління підприємством на основі інновацій 

  Гарафонова, Ольга Іванівна; Harafonova, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-08)
  В статті визначено, що основна причина банкрутств достатньо великої кількості вітчизняних підприємств у 2009 році — це є не тільки вплив зовнішніх факторів (зниження платоспроможного попиту, втрата налагоджених господарських ...
 • Алгоритм організації конкурсу інноваційних проектів на державному рівні 

  Бояринова, К. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Запропоновано алгоритм, основні принципи та процес організації конкурсу інноваційних проектів на державному рівні. Розглянуто взаємозв’язок принципів формування і етапів відбору інноваційних проектів на конкурсній основі.
 • Роль інвестиційного банку в операціях злиття та придбаня 

  Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Дослідження присвячено визначенню економічної сутності інвестиційного банку із урахування економічних та юридичних умов ведення бізнесу у тій чи іншій країні. Визначено роль, місце та функції інвестиційного банку при ...
 • Методологічні засади щодо визначення інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів 

  Савченко, В. Ф. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті надано пропозиції методологічного характеру щодо визначення обсягів та порядку залучення інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів. Запропоновано даний підхід використовувати при ...
 • Роль підприємства в системі недержавного пенсійного забезпечення 

  Дороніна, Ірина Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто основні тенденції впровадження та розвитку пенсійної реформи в Україні. Визначено роль підприємство, а також стимулюючі та стримуючі фактори участі керівників підприємств і роботодавців у недержавному ...
 • Значення та економічна сутність резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 

  Білоцька, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-04-24)
  В статті розглянуто різноманітні підходи до визначення економічної сутності й змісту резервів, та їх ролі для забезпечення стабільного функціонування банківської системи. Значну увагу приділено висвітленню підходів до ...
 • Ефективність механізму координації: рівень керованості економіки 

  Котенок, Андрій Григорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто основні принципи удосконалення механізму координації. Визначено методичні підходи до оцінки ефективності механізму координації. Сформовано систему показників для оцінки ефективності механізму координації. ...
 • Національні і наднаціональні механізми регулювання глобальних фінансових дисбалансів 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті досліджено механізми національного і наднаціонального регулювання глобальних фінансових дисбалансів та виокремлено найперспективніші форми антикризового (антициклічного) регулювання фінансових і економічних процесів. ...

View More