Останні додані

 • Аналіз радянської господарської системи у працях вчених-економістів української діаспори 

  Полюсевич, Юлія Геннадіївна; Polyusevitch, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  Стаття присвячена аналізу праць економістів-емігрантів щодо господарської системи радянської України та інших досліджень вчених, які працювали в таких наукових осередках в еміграції, як УВУ, УГА, НТШ, Інституті з вивчення СРСР.
 • Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки 

  Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного ...
 • Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст. 

  Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
  Проаналізовано проблеми кооперації в економічній літературі 20-х років ХХ ст.; досліджено напрями розвитку кооперативних організацій та їх місце і роль у господарській системі періоду НЕПу.
 • «Косигінська реформа» (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи 

  Тимочко, Наталія Олександрівна; Tymochko, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
  Проаналізовано спробу трансформації радянської господарської системи в другій половині 60-х років ХХ ст.; з’ясовано основні напрямки її реалізації та причини «затухання».
 • Специфіка залучення найманої праці у виробничий процес у трансформаційному періоді 

  Удовенко, Юлія Геннадіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-03)
  В даній статті розглядаються характерні особливості сучасного етапу в сфері соціально-економічної політики. Визначної значущості відводиться такому фактору розвитку економічних відносин у трансформаційному суспільстві як ...
 • Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі 

  Голіонко, Наталія Григорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17)
  Розглянуто концепцію ланцюжка створення вартості у традиційному та віртуальному ринковому просторі; визначено джерела формування конкурентних переваг сучасного підприємства на різних ланках «ланцюга створення вартості» М. ...
 • Методичні підходи до вимірювання результативності діяльності підприємства 

  Янголь, Ганна Вікторівна; Yangol, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-26)
  У статті визначено сутність ключових показників результативності підприємства, наведено їх взаємозв’язок з концепціями виміру результатів; досліджено концептуальні основи оцінки результативності підприємства; наведено ...
 • Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства 

  Криворучкіна, Олена Володимирівна; Васильцов, Є. В.; Kryvoruchkina, Olena; Vasiltsov, E. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  Запропоновано тривекторний підхід до оцінювання продуктивності підприємства крізь призму ресурсних, процесних і функціональних складових. Розроблено комплексну систему показників продуктивності підприємства. Обґрунтовано ...
 • Вимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємства 

  Коцюба, Олексій Станіславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-20)
  Викладено результати дослідження проблеми кількісного аналізу ризику під час складання бюджетів підприємства. Для моделі бюджету- вання на основі трьох сценаріїв — песимістичного, найбільш очікуваного, оптимістичного — ...
 • Бюджетне управління підприємством: проблеми застосування системного підходу 

  Кизенко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-23)
  У статті запропоновано авторський підхід до представлення системи бюджетування на підприємстві у функціональному, структурному та процесному аспектах. Цей підхід дозволяє на етапі розробки системи бюджетування врахувати ...
 • Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкуренто спроможності вітчизняних підприємств 

  Сагайдак, М. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  У статті розглянуто питання формування конкурентоспроможності підприємств, на яку впливає рівень конкурентоспроможності персоналу. Визначено роль персоналу в забезпеченні системи внутрішнього маркетингу, розглянуто методи ...
 • Оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії 

  Гребешков, Олексій Миколайович; Hrebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-22)
  Запропоновано методичні засади щодо оцінки готовності вітчизняних підприємств до впровадження інформаційної стратегії, запропоновано інструментарій такої оцінки, визначено основні критерії доцільності впровадження інформаційної ...
 • Аналіз сучасних підходів до управління стратегічним потенціалом підприємства 

  Кібук, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-13)
  Проаналізовано сучасні підходи до управління стратегічним потенціалом підприємства. Визначено основні групи даних підходів. Проведено дослідження етапів управління стратегічним потенціалом підприємства. Виокремлено межі ...
 • Стратегічний розвиток бренду: сутність, оцінювання, перспективи 

  Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Погоріла, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  Стаття присвячена дослідженню ключової проблеми сучасної теорії брендингу — стратегічному розвитку брендів. Наведено результати аналізу ставлення споживачів до брендів досліджуваних підприємств (ресторанів японської кухні), ...
 • Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого підприємства 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Яковенко, Сергій Вікторович; Sergey Yakovenko; Яковенко, Сергей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-22)
  Узагальнено методи формування товарного портфеля виробничого підприємства, визначено критерії ефективності товарних портфелів, запропоновано авторське бачення використання економіко-математичних методів у процесі оптимізації ...
 • Модель проактивної поведінки компанії 

  Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-21)
  Розкрито питання побудови моделі проактивного типу поведінки компанії. Розглянуто ключові аспекти взаємодії проактивної компанії із клієнтами, особливості створення споживчої інновації і побудови демократично-ініціативної ...
 • Методологічний інструментарій управління конкурентоспроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій 

  Проскурня, Марина Григорівна; Proskurnya, Maryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-05)
  У статті розглянуто методологічний інструментарій вимірювання якості послуг; запропоновано концептуальну модель якості послуг підприємств сфери інформаційних послуг; подано модель SERVQUAL, адаптовану для використання у ...
 • Чинники формування кризового потенціалу нафтогазових підприємств 

  Процюк, Ігор Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-11)
  Розглянуто проблеми антикризового управління на підприємствах нафтогазового сектору. Стаття присвячена питанням визначення чинників виникнення кризового потенціалу та формування системної та стратегічної кризи в підприємствах ...
 • Стратегічний аналіз зовнішнього середовища енергозбутової компанії 

  Гаращенко, Наталія Миколаївна; Костін, Юрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  У статті окреслено стан і перспективи розвитку електро-енергетичної галузі України, обґрунтовано необхідність використання інструментів стратегічного управління в діяльності енергопостачальних та енерготранспортних компаній; ...
 • Оцінка ефективності інвестованого капіталу диверсифікованої бізнес-групи 

  Касянчук, Тетяна Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
  Розраховано обсяги та структура операційного і неопераційного інвестованого капіталу диверсифікованої бізнес-групи. Проведено оцінку ефективності операційного інвестованого капіталу. Проаналізовано динаміку обсягів інвестувань ...

Переглянути більше