Show simple item record

dc.contributor.authorТишкун, Катерина Валеріївна
dc.date.accessioned2014-06-24T07:00:41Z
dc.date.available2014-06-24T07:00:41Z
dc.date.issued2013-08-19
dc.identifier.citationТишкун К. В. Аналіз сезонності ринку товарів побутової техніки та електроніки України та основні тенденції розвитку / К. В. Тишкун // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 347–355.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3997
dc.description.abstractОдним із завдань економічного аналізу роздрібного товарообороту є вивчення його сезонності. Під сезонністю розуміють стійку закономірність внутрішньорічної динаміки реалізації окремих груп товарів. Для різних товарів інтенсивність сезонних коливань товарообороту і їх характер можуть суттєво відрізнятись.Причини сезонних коливань товарообороту пов’язані головним чином із особливостями пропозиції товарів і попиту покупців у різні періоди року.В той же час сезонні коливання попиту на товари відбуваються під впливом наступних груп факторів: сезонних змін грошових доходів населення; змін потреб населення у товарах в залежності від кліматичних умов різних пір року; соціально-побутових факторів. Із соціально-побутових факторів значний вплив на попит мають різноманітні свята. Відомо, що в передсвяткові дні попит на товари зростає. Сезонні коливання роздрібного товарообороту пов’язані також із сезонними змінами в структурі попиту, сезонними міграціями населення.uk
dc.description.abstractOne of the objectives of economic analysis of retail trade is the study of its seasonality. During seasonal realize a stable pattern of annual internal dynamics of individual product groups. For different products seasonally adjusted trade intensity and their nature can vary widely.Reasons seasonally adjusted turnover mainly related to the characteristics of supply and demand of goods bought in different periods of the year.At the same time, seasonal fluctuations in demand for commodities are influenced by these groups of factors: seasonal changes in cash income, changes in needs for goods, depending on the climatic conditions of different seasons, social and domestic factors. From welfare factors significant impact on demand have different holidays. We know that the holidays demand for goods increases. Seasonal fluctuations in retail trade are also associated with seasonal changes in the structure of demand, seasonal migration.uk
dc.description.abstractОдной из задач экономического анализа розничного товарооборота является изучение его сезонности. Под сезонностью понимают устойчивую закономерность внутригодовой динамики реализации отдельных групп товаров. Для различных товаров интенсивность сезонных колебаний товарооборота и их характер могут существенно отличаться. Причины сезонных колебаний товарооборота связаны главным образом с особенностями предложения и спроса покупателей в разные периоды года. В то же время сезонные колебания спроса на товары происходит под влиянием следующих групп факторов: сезонных изменений денежных доходов населения; изменений потребностей населения в товарах в зависимости от климатических условий различных времен года; социально-бытовых факторов. С социально-бытовых факторов значительное влияние на спрос имеют различные праздники. Известно, что в предпраздничные дни спрос на товары растет. Сезонные колебания розничного товарооборота связаны также с сезонными изменениями в структуре спроса, сезонными миграциями населения.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпопитuk
dc.subjectпропозиціяuk
dc.subjectтенденціїuk
dc.subjectсезонністьuk
dc.subjectпобутова технікаuk
dc.subjectторгівельні мережіuk
dc.subjectрекламна компаніяuk
dc.subjectsupplyuk
dc.subjectdemanduk
dc.subjecttrendsuk
dc.subjectseasonalityuk
dc.subjectconsumerelectronicsuk
dc.subjectretailuk
dc.subjectadvertisingcompanyuk
dc.subjectспросuk
dc.subjectпредложениеuk
dc.subjectтенденцииuk
dc.subjectсезонностьuk
dc.subjectбытовая техникаuk
dc.subjectторговые сетиuk
dc.subjectрекламная компанияuk
dc.titleАналіз сезонності ринку товарів побутової техніки та електроніки України та основні тенденції розвиткуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.137uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record