Show simple item record

dc.contributor.authorРева, О. М.uk
dc.contributor.authorReva, O.en
dc.contributor.authorПавлів, Оксана Богданівнаuk
dc.contributor.authorPavliv, Oksanaen
dc.date.accessioned2011-06-27T08:36:17Zen
dc.date.available2011-06-27T08:36:17Zen
dc.date.issued2010-06-29
dc.identifier.citationРева О. М. Застосування коефіцієнтів важливості альтернатив для встановлення маргинальності думок експертів / О. М. Рева, О. Б. Павлів // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 531–544.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/438en
dc.description.abstractСтаття присвячена вирішенню актуальної проблеми вдосконалення експертних процедур, зокрема технології застосування методів теорії розпізнавання образів для визначення маргинальності думок осіб, які приймають рішення в економіці, і збільшення ступеня однорідності (узгодженості) цих думок у груповій системі переваг. Враховуючи особливості шкал кваліметрії, встановлено, що застосування у відповідних процедурах коефіцієнтів важливості (кількісні оцінки) дещо більшою мірою впливає на надійність групової оцінки (величина коефіцієнта конкордації за Кендаллом зростає на 49,8 %) у порівнянні з випадком використання рангів (якісні оцінки, — на 44,9 %). Однак застосування коефіцієнтів важливості, обчислених за допомогою суворого математичного методу розстановки пріоритетів, робить пропонований підхід більш тонким і прийнятним для визначення маргинальних думок експертів.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the actual issue of expert procedures improvement, in particular application technology for theoretical methods of patterns discerning for identification of marginal experts’ opinions, who make a decision in an economy, and increase of homogeneity degree (congruence) of these opinions in the clustered system of advantages. Taking into account peculiarity of qualimetry scales, it is ascertained that application in the proper procedures of importance coefficients (qualitative estimation) has in a greater degree influence on reliability of clustered estimation (the value of congruence coefficient after Kendall grows on 49,8 %) in comparing to the use of grades (qualitative estimations grows on 44,9 %). However application of importance coefficients, which are calculated by strict mathematical method for priorities placing, makes offered approach more acceptable for identification of marginal experts’ opinions.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекспертні процедуриuk
dc.subjectіндивідуальні і групові системи перевагuk
dc.subjectметоди теорії розпізнавання образів у визначенні ступеня узгодженості думокuk
dc.subjectвикористання коефіцієнтів важливості і рангів альтернативuk
dc.subjectexpert proceduresen
dc.subjectindividual and group (cluster) systems of advantagesen
dc.subjectmethods of theory of patterns discerning for determination of congruence degree of opinionsen
dc.subjectuse of importance coefficients and grades of alternativesen
dc.titleЗастосування коефіцієнтів вадливості альтернатив для встановлення маргинальності думок експертівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.42uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record