Show simple item record

dc.contributor.authorКожан, Тамара Олексіївнаuk
dc.date.accessioned2014-12-23T10:30:29Z
dc.date.available2014-12-23T10:30:29Z
dc.date.issued2014-06-08
dc.identifier.citationКожан Т. О. Дескриптори навчальних досягнень студентів у компетентнісно орієнтованій освіті / Т. О. Кожан // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 332-346.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/5665
dc.description.abstractРозглядається компетентнісна модель освіти, заснована на стандартизації результатів навчання. Проведений аналіз підходів міжнародних організацій щодо розуміння понять «компетенція» та «компетентність». Розкриті параметри опису результатів навчання. Запропоновані визначення понять: «компетенція», «компетентність», «знання», «розуміння», «уявлення», «судження», «вміння», «навички» в контексті євростандартів освіти та дескриптори навчальних досягнень студентів щодо оволодіння компетенціями.uk
dc.description.abstractThe article considers the competence model of education, based on the standardization of learning outcomes. The work analyzes the approaches of international organizations regarding the understanding of the concepts "competence" and "competent". The paper describes the parameters of the description of learning outcomes. The publication proposes definitions of concepts: "competence", "competent", "knowledge", "understanding", "representation", "judgment", "skills", "ability" in the context of European standards of education and descriptors of students' academic achievements in mastering competencies.ru
dc.description.abstractРассматривается компетентностная модель образования, основанная на стандартизации результатов обучения. Проведенный анализ подходов международных организаций относительно понимание понятий «компетенция» и «компетентность». Раскрыты параметры описания результатов обучения. Предложены определения понятий: «компетенция», «компетентность», «знание», «понимание», «представление», «суждение»,«умения», «навыки» в контексте евростандартов образования и дескрипторы учебных достижений студентов по овладению компетенциями.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ "Київський національний економічний університетт імені Вадима Гетьмана"uk
dc.subjectрезультати навчанняuk
dc.subjectЄвропейський простір вищої освіти (ЄПВО)uk
dc.subjectєвростандарти освітиuk
dc.subjectдескриптори навчальних досягненьuk
dc.subjectзнанняuk
dc.subjectрозумінняuk
dc.subjectсудженняuk
dc.subjectвмінняuk
dc.subjectСВЕ-підхідuk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectкомпетентністьuk
dc.subjectповедінкові індикаториuk
dc.subjectстандарти поведінкиuk
dc.subjectосвітній стандартuk
dc.subjectlearning outcomesuk
dc.subjectEuropean space of higher education (EHEA)ru
dc.subjectEuropean standards of educationru
dc.subjecthandles academic achievementsru
dc.subjectknowledgeru
dc.subjectunderstandingru
dc.subjectjudgmentru
dc.subjectskillsru
dc.subjectCBE-approachru
dc.subjectcompetenceru
dc.subjectbehavioral indicatorsru
dc.subjectstandards of conduct educational standardru
dc.subjectстандарты поведенияru
dc.subjectобразовательный стандартru
dc.subjectрезультаты обученияen
dc.subjectЕвропейское пространство высшего образования (ЕПВО)en
dc.subjectевростандарты образованияen
dc.subjectдескрипторы учебных достиженийen
dc.subjectзнанияen
dc.subjectпониманияen
dc.subjectсужденияen
dc.subjectуменияen
dc.subjectСВЕ-подходen
dc.subjectкомпетенцияen
dc.subjectкомпетентностьen
dc.subjectповеденческие индикаторыen
dc.titleДескриптори навчальних досягнень студентів у компетентнісно орієнтованій освітіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record