Recent Submissions

 • Агентиви у сфері електронної комерції 

  Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайловна; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurska, Tamara; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У статті розглянуто українські агентиви, назви діячів на позначення осіб за родом діяльності, фахом, заняттям. Всі агентиви у сфері електронної комерції можна умовно поділити на дві групи. Найбільшу групу назв становлять ...
 • Інновації в лексиконі сучасного освітнього дискурсу 

  Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2016-03-16)
  Висвітлено питання активної трансформації лексикону субмови освітньої сфери. Визначено актуалізовані групи лексики досліджуваного дискурсу та найбільш продуктивні шляхи їх поповнення. The author highlights the active ...
 • Лінгворекламістика: нотатки про новий спецкурс для студентів ВНЗ України 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2016-03-16)
  У статті розглядаються негативні наслідки рекламної діяльності (мовний аспект), а також пропонується приблизна програма нового спецкурсу «Лінгворекламістика» для студентів-копірайтерів. In an article the negative consequences ...
 • Мовно-професійна модель освіти в економічному університеті 

  Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2016-03-16)
  У статті представлена апробована в неспеціальному вищому навчальному закладі мовна модель професійної освіти. Схарактеризовані зміст та навчальні завдання кожної мовної дисципліни, визначено їх місце в освітній парадигмі ...
 • Мовна мода як ознака національного та полікультурного іміджу сучасного студента (на прикладі реалізації студентського проекту «Слово року» на заняттях з української словесності) 

  Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurska, Tamara; Подгурская, Тамара Анатольевна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016)
 • Студентські творчі проекти в парадигмі українськомовної освіти майбутніх економістів 

  Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016)
 • Досвід використання мовно-культурних проектів у вивченні польської мови в економічному ВНЗ 

  Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larisa; Бондарчук, Лариса Михайловна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016)
 • Тестування як одна із форм контролю засвоєння лінгвістичного матеріалу 

  Яременко, Тетяна Георгіївна; Yaremenko, T.; Ярёменко, Татьяна Георгиевна; Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, I.; Василенко, Ирина Александровна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016)
 • Типові порушення мовних норм у віртуальному економічному дискурсі 

  Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 2016)
 • Оновлення лексикону освітньої сфери 

  Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2017)
  Висвітлено питання активної трансформації лексикону освітньої сфери. Визначено актуалізовані групи лексики досліджуваного дискурсу та найбільш продуктивні шляхи їх поповнення. Відзначено проблеми адаптації чужомовних ...
 • Практична підготовка майбутніх юристів засобом освітніх тренінгових технологій 

  Кривич, Ніна Федотівна; Kryvych, Nina; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Соціокультурні знання і соціолінгвістичні компетенції у викладанні української мови як іноземної 

  Чезганов, Сергій Анатолійович; Чезганов, Сергей Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті розглянуто низку проблем сучасної прикладної лінгвістики, зокрема актуальні проблеми викладання української мови як іноземної у розрізі міжкультурного підходу. Пропонується широке впровадження у навчальний процес ...
 • Українська правописна система: від витоків до сьогодення 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, І. І.; Ісмаілова, Л. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті зосереджено увагу на загальних рисах формування української правописної системи та простежено шляхи її розвитку, починаючи від найдавнішого періоду до сьогодення. The article focuses on the general features of ...
 • Особливості формування української термінології на позначення поняття електронної комерції 

  Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondаrchuk, Lаrysа; Бондарчук, Лариса Михайловна; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurskа, Tаmаrа; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Одним із найпродуктивніших способів утворення термінів на позначення понять електронної комерції є лексико-синтаксичний. Утворення такої термінології відбувається на основі поєднання прикметника електронний та іменників. ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2008)
  Дисертація присвячена комплексному вивченню шляхів становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено кілька етапів у випрацюванні, становленні ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: терміни на позначення частин мови 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2004)
  У статті зосереджено увагу на питаннях виникнення і функціонування в українській мові термінів на позначення частин мови, що є основними одиницями морфологічного рівня; простежено конкуренцію синонімічних відповідників ...
 • Про питоме і запозичене в українській граматичній термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2018)
  У статті акцентовано увагу на ідеї неперервності розвитку термінологічної діяльності українських граматистів, починаючи від найдавнішого періоду ХІV–ХVІІ ст. до сьогодення. Простежено взаємодію церковнослов’янських ...
 • Прикметникова система в граматиках середньовіччя: поняттєво-термінологічний аспект 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013)
  статті порушено проблему теоретичного осмислення основних понять, пов’язаних із вивченням прикметника і властивих йому категорій і форм у працях українських мовознавців ХVІ–ХVІІ ст. Зокрема, простежено еволюційні процеси ...
 • Національне й інтернаціональне в українській морфологічній термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Острозька академія», 2010-04)
  У статті простежено взаємодію питомо українських і запозичених термінів-інтернаціоналізмів у системі морфологічних термінів української мови в різні періоди її функціонування. In the article cooperation is traced ...
 • Становлення й кодифікація української морфологічної термінології 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2010)
  У статті простежено шляхи становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології від найдавнішого періоду розвитку граматичної думки в Україні до сучасного стану. In the ...

View More