Recent Submissions

 • Стандартизація термінологічних систем на національних та інтернаціональних рівнях 

  Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  Наголошено на тому, що стандартизація термінологічних систем на національному та міжнародному рівнях є необхідною та актуальною, оскільки вона спрямована на вибір термінологічного стандарту та затвердження його як обов’язкового ...
 • Linguistic and Communicative Aspect of Business Education in A Modern Economic University 

  Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталія Олександрівна; Бойко, Наталия Александровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна; Tovstenko, Viktoriya; Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Товстенко, Виктория Ростиславовна; Kryvych, Nina; Кривич, Ніна Федотівна; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  The paper considers specific language and communication projects conducted at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, which promote the humanization of business education, provide practical ...
 • Формування лінгвориторичних компетентностей студентів-правників 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена важливості формування лінгвориторичної компетентності юриста, яка забезпечить правнику ефективне виконання своїх функцій і досягнення поставленої мети. Першим кроком до формування лінгвориторичної ...
 • Роль мовного портрета економіста у процесі міжкультурної комунікації 

  Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Victoriya Rostuslavivna; Товстенко, Виктория Ростиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті проаналізовано поняття «мовний портрет» і «мовна особистість» у процесі міжкультурної комунікації. Зазначено, що мовний портрет — це сукупність характеристик, що складають мовний імідж особистості, відображають ...
 • Усталення національної ідентичності морфологічних термінів у період кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті зосереджено увагу на висвітленні проблеми розбудови понять морфологічної системи та їх термінологічного вираження у період національного відродження і розширення функцій української мови кінця ХХ – початку ХХІ ...
 • Поняття і термін «граматична категорія»: основні підходи до витлумачення 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Київський національний лінгвістичний університет, 2015)
  У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до витлумачення поняття “граматична категорія” та його термінологічного вираження в науковій літературі; з’ясовано причини неоднозначного розуміння вказаного поняття і ...
 • Нові підходи до вивчення прикметника та його категорій 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2016)
  У статті відзначено вагомий внесок відомого українського мовознавця-граматиста А. Грищенка у розбудову вчення про прикметник української мови, особливості функціонування якого вчений ґрунтовно описав в історичному аспекті. ...
 • Терміни на позначення дієслова, його форм і категорій в українській мові 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2006)
  У статті простежуються шляхи становлення й унормування в українській морфологічній термінології термінів на позначення дієслова, його форм і граматичних категорій протягом визначального періоду в історії розвитку граматичної ...
 • Міжрівневі категорії в морфологічній системі української мови (поняттєво-термінологічний аспект вивчення) 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2016)
  У статті схарактеризовано два полярні концептуальні підходи науковців до вивчення граматичного ладу української мови — традиційний (або нормативно-описовий) і новітній (або функційно-категорійний). Із позиції функційно- ...
 • Орфоепічні норми в контексті кроскультурної комунікації 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Nataliya; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 2016-06)
 • Про фемінативний потенціал сучасного соціально-економічного дискурсу 

  Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  У статті репрезентовано погляди сучасних мовознавців на словотвірну фемінізацію як один з активних сучасних процесів номінації. Запропонований аналіз специфіки представлення гендерних ознак на прикладі одиниць ...
 • Паронімія в українській термінології менеджменту 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  Статтю присвячено аналізу паронімії як одного з лексико-семантичних явищ термінології менеджменту. Виявлено різні види паронімів, з’ясовано шляхи їх творення та визначено способи розрізнення термінів-паронімів у ...
 • Службові частини мови чи слова-морфеми? (Поняттєво-термінологічний аспект) 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  У статті простежено погляди вчених на поділ слів за частинами мови від найдавнішого періоду до сучасного етапу розвитку граматичної думки в Україні. Зосереджено увагу на різних підходах учених до визначення статусу ...
 • Про деякі аспекти професійної номінації та її нормативності в парадигмі когнітивного термінознавства 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016-09)
  У статті розглянуто окремі проблеми професійної номінації та її нормативності в парадигмі когнітивного теpмінознавства. Проведено її аналіз у трьох аспектах: формальному (словотворча діяльність особистості), креативному ...
 • Антиномія суб'єктивного та об'єктивного у професійній номінації 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013)
  У статті розглянуто антиномію суб'єктивного та об'єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи вибору лінгвального знака в спеціальній комунікації. In the ...
 • Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013)
  У статті аналізуються особливості функціонування колоративів у сучасному дискурсі дизайну, а також деякі тенденції щодо використання неогенних назв (україномовний та російськомовний інформаційні простори). This articule ...
 • Колоративи в «Кобзарі» Тараса Шевченка: культурологічний та цивілізаційний аспекти 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Інститут української мови Національної академії наук України, 2014)
 • Парадокси суб’єктивного та об’єктивного при виборі одиниці номінації 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  У статті розглянуто парадокси суб'єктивного та об'єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи відбору лінгвального знака в спеціальній коммунікації. In the ...
 • Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014)
  У статті розглянуто асиметричність професійної назви як мовної одиниці, зокрема проаналізовано проблеми варіантності, синонімії, полісемії та омонімії у професійному дискурсі. В статье рассмотрена ассиметричность ...
 • Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі 

  Колеснікова, Ірина Анатоліївна; Kolesnikova, Iryna; Колесникова, Ирина Анатольевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики. In an article some reasons of beginning of unsuccessful advertising titles ...

View More