Now showing items 1-20 of 983

  • Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів 

   Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Lubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
   У статті розглянуто інструментарій оцінювання результативності проєктів суспільного сектору, успішна реалізація яких є запорукою підвищення добробуту суспільства та його розвитку. Предметом дослідження є аналіз ефективності ...
  • Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів 

   Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana; Федоренко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
   У статті проаналізовано економічний та неекономічний вплив сектору культурних індустрій на соціально-економічну систему, зокрема соціальний розвиток, створення нової системи цінностей, розвиток талантів і культури, сприяння ...
  • Цивілізаційні основи наукового доробку Сергія Подолинського 

   Фещенко, Валентина Михайлівна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
  • Концепція загальної та енергетичної рівноваги економічної системи у контексті творчих підходів С. Подолинського 

   Ніколенко, Інесса Юріївна; Nikolenko, I.; Николенко, Инесса Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-06-23)
  • Питання періодизації розвитку суспільства в контексті творчого доробку Івана Вернадського 

   Ніколенко, Інесса Юріївна; Nikolenko, I.; Николенко, Инесса Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
  • Яснопольський Леонід Миколайович (1873–1957) 

   Фещенко, Валентина Михайловна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайлівна; Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
  • Вплив міжнародних організацій на бюджетну сферу України 

   Шмуратова, К. В.; Фещенко, Валентина Михайловна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайлівна (Університет митної справи та фінансів, 2021-04-16)
  • Управління нематеріальними активами підприємства: стратегічний контекст 

   Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
   У дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо системного обґрунтування теоретичних засад ідентифікації та оцінки нематеріальних активів промислових підприємств та розробки стратегічно- орієнтованого ...
  • Стратегічний потенціал підприємства (на матеріалах підприємств металургійної галузі України) 

   Кібук, Тетяна Миколаївна; Kibuk, Tetyana; Кибук, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-22)
   Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретико-методичних і прикладних засад оцінювання та управління стратегічним потенціалом підприємств металургійної галузі України. Опрацьовано понятійний апарат досліджуваної ...
  • Інфляція в Китаї у період економічних реформ 1980-х років: причини та результати 

   Хохич, Дмитро Григорович; Hohych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2021)
   У статті досліджено розвиток інфляційних процесів у Китаї в період 1979–1989 рр., розкрито їх причини та результати. Зокрема, на основі аналізу статистичних даних встановлено, що інфляція в Китаї проявляється в ціновій і ...
  • Теорія господарства у науковій спадщині С. М. Булгакова 

   Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-10)
   У дисертації розкрито методологічні засади дослідження наукової спадщини С. М. Булгакова в якій знайшла відображення його теорія господарства. Проведено аналіз джерельної бази та визначено ступінь дослідженості зазначеної ...
  • Генезис економічних функцій національних держав та форми їх реалізації в країнах Західної цивілізації (друга половина ХVІІ – 60-ті рр. ХІХ століття) 

   Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena; Волкова, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-05-04)
   У дисертації на основі використання принципів та підходів цивілізаційної парадигми суспільствознавства обґрунтовано роль національної держави на стадії становлення ринкової економіки. Розкрито природу та генезис економічних ...
  • Інвестиційна складова економічної безпеки 

   Кириленко, Володимир Іванович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
   Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних основ і практичних аспектів інвестиційної складової економічної безпеки. Обґрунтовано концептуальні засади ролі, місця і функцій інвестиційної безпеки у системі ...
  • Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. 

   Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-11-11)
   Дисертація присвячена дослідженню ґенези інститутів соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст. У дисертаційній роботі досліджуються закономірності та особливості становлення та розвитку ...
  • Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту 

   Хохич, Дмитро Григорович; Khokhych, Dmytro; Хохич, Дмитрий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-08)
   Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретико-методологічних і практичних засад функціонування інституту державних фінансів в напряму формування національної моделі суспільного добробуту. У роботі досліджено генезис ...
  • Аналітичні можливості теорії стейкголдерів у сфері вищої освіти 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Громадська Організація «Фундація Економічних Ініціатив», 2020)
   У статті обґрунтована необхідність впровадження стейкголдер-аналізу в практику стратегування якості освіти закладами вищої освіти. Продемонстроване визнання необхідності впровадження концепції стейкхолдерів через аналіз ...
  • В пошуках нових пояснювальних моделей поведінки споживача 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Андрій Григорович; Kotenok, Andrii; Котенок, Андрей Григорьевич; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Publishing house «TK Meganom», 2020)
   Використані пояснювальні можливості теоретичної економіки для поведінки сучасного споживача та її змін впродовж пандемії COVID-19. Виявлені трансформації потреб та пріоритетів споживачів на основі статистичних спостережень ...
  • Аналіз стейкхолдерів: термінологічні особливості 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua», 2020-08)
   Висвітлені основні методологічні прогалини в стейкголдер-аналізі. Розкритий зміст поняття «стейкголдер» у широкому й вузькому значенні слова. Запропоновані області доцільного використання понять з різним змістом.
  • ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року 

   Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  • Порядок денний становлення інституту докторських програм в Україні станом на 2017 рік 

   Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen; Николаев, Евгений Борисович (Запорізький національний університет, 2017-10)