Show simple item record

dc.contributor.authorЛелявська, Любов Віталіївнаuk
dc.date.accessioned2015-05-18T09:08:50Z
dc.date.available2015-05-18T09:08:50Z
dc.date.issued2014-06-02
dc.identifier.citationЛелявська Л. В. Облік витрат та управління в організаціях водного господарства / Л. В. Лелявська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 203-211.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/7141
dc.description.abstractВодне господарство — галузь, завданням якої є забезпечення потреб населення і народного господарства у водних ресурсах, збереження, охорона та відтворення водного фонду, попередження шкідливої дії вод і ліквідація її наслідків. Водне господарство України тісно пов’язане з усіма галузями народного господарства і впливає на розвиток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в забезпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення. На сучасному етапі розвитку економіки, без якісної інформації ефективне управління підприємством неможливе. Таку інформацію нам надає бухгалтерський облік, що виступає системою збору, обробки та передачі інформації для користувачів (зовнішніх та внутрішніх). Основним показником ефективності підприємства є витрати. Основна мета полягає у дослідженні ролі бухгалтерського обліку витрат та їх впливу на ефективність управління в організаціях водного господарства. При здійсненні управлінського обліку відбувається адаптація інформації щодо потреб обліку підприємства, зокрема формування витрат за місцями виникнення і цільовим призначенням.uk
dc.description.abstractWater management is an industry whose mission is to meet the needs of the population and the national economy in water resources, preserve, protect and reproduce the water fund, prevent the harmful effects of water and eliminate its consequences. Water management of Ukraine is closely connected with all branches of the national economy and affects the development and deployment of productive forces. It is crucial in ensuring the necessary social and living conditions of the population. At the current stage of economic development, without good information, effective management of the enterprise is impossible Such information is provided to us by accounting, which acts as a system for collecting, processing and transmitting information for users (external and internal). The main indicators of the efficiency of the enterprise are costs. The main objective is to study the role of cost accounting and its impact on management effectiveness in water management organizations. In the implementation of management accounting, information is adapted to the needs of enterprise accounting, in particular, the formation of costs by location and purpose.en
dc.description.abstractВодное хозяйство — отрасль, задачей которой является обеспечение потребностей населения и народного хозяйства в водных ресурсах, сохранение, охрана и воспроизводство водного фонда, предупреждение вредного воздействия вод и ликвидация его последствий. Водное хозяйство Украины тесно связано со всеми отраслями народного хозяйства и влияет на развитие и размещение производительных сил. Оно имеет решающее значение в обеспечении необходимых социальных и бытовых условий жизни населения. На современном этапе развития экономики, без качественной информации эффективное управление предприятием невозможно. Такую информацию нам предоставляет бухгалтерский учет, что выступает системой сбора, обработки и передачи информации для пользователей (внешних и внутренних). Основным показателем эффективности предприятия являются расходы. Основная цель заключается в исследовании роли бухгалтерского учета затрат и их влияния на эффективность управления в организациях водного хозяйства. При осуществлении управленческого учета происходит адаптация информации относительно потребностей учета предприятия, в частности формирование затрат по местам возникновения и целевому назначению.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectвитратиuk
dc.subjectводне господарствоuk
dc.subjectнормативно-правове забезпеченняuk
dc.subjectaccountingen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectwater managementen
dc.subjectregulatory supporten
dc.subjectбухгалтерский учетru
dc.subjectрасходыru
dc.subjectводное хозяйствоru
dc.subjectнормативно-правовое обеспечениеru
dc.titleОблік витрат та управління в організаціях водного господарстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record