Now showing items 1-20 of 1003

  • Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України 

   Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhay, Kostyantyn; Захожай, Константин Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У дисертаційній роботі визначено методологічні засади статистичного забезпечення системи місцевого бюджетування. Розроблено концептуальну схему статистичного інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими ...
  • Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-12)
   Дисертація присвячена аналізу фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. З позиції теорії та методології фінансової науки, розкрито роль і шляхи впливу зовнішньої торгівлі між Україною та ...
  • Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету 

   Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
   У роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «податкові ризики», «ризик-менеджмент» під час формування доходів бюджету, у дисертації сформульовано авторське розуміння категорії «невизначеність» в оподаткуванні. ...
  • Прогнозування податкових надходжень бюджету 

   Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
   У роботі запропоновано комплексний підхід до трактування сутності прогнозування податкових надходжень бюджету, а саме тлумачити дане поняття в трьох аспектах: 1) управлінському; 2) процесуальному; 3) правовому. Розроблені ...
  • Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах Західного регіону) 

   Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-06)
   Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних та практичних засад функціонування бюджетного регулювання в Україні. Розкрито сутність поняття бюджетного регулювання, удосконалено класифікацію форм та інструментів бюджетного ...
  • Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів 

   Парандій, Олег Володимирович; Parandiy, Oleg; Парандий, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-21)
   Дисертація присвячена поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів діяльності біржового ринку похідних фінансових інструментів та управління його ризиками. У роботі показано роль ринку ПФІ у перерозподілі ...
  • Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України 

   Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
   У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «економічний розвиток», «економічне зростання», сформульовано авторське розуміння дефініцій «видатки бюджету», «макрофінансова стабільність». Розроблені ...
  • Фінансування суспільних потреб: європейський досвід і українські перспективи 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-02-15)
   У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до визначення поняття «потреба» через його тлумачення у вузькому та широкому значенні, сформульовано авторське розуміння понять «суспільна потреба», «суспільний інтерес». ...
  • Урядовий фінансовий контроль в Україні: пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності 

   Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, Ganna; Завистовская, Анна Ипполитовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо більш ефективного й результативного здійснення урядового фінансового контролю. Обґрунтовано необхідність ...
  • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-22)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
  • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-22)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
  • Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів 

   Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-26)
   Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних р ...
  • Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
   Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу, його зв’язку із соціально-економічним розвитком регіону та впливу урбанізаційних процесів на цей процес. Проведено ...
  • Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад фіскального регулювання фінансових потоків, розробці практичних рекомендацій з оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків. Визначено сутність ...
  • Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-15)
   Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад управління податковим боргом, розробці практичних рекомендацій з підвищення його ефективності з метою мінімізації податкової заборгованості в Україні. За ...
  • Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) 

   Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerij; Опарин, Валерий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-05-15)
   Досліджено сутність, засади структуризації і механізм функціонування фінансової системи, визначені фінансові протиріччя та системні засоби їх урівноваження. Систематизовано моделі фінансових відносин у суспільстві та ...
  • Біржовий ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку 

   Пєхота, А. В.; Леонов, Дмитро Анатолійович; Leonov, D.; Леонов, Дмитрий Анатольевич (Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016-04-29)
  • Теоретичні засади урядового фінансового контролю 

   Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, Ganna; Завистовская, Анна Ипполитовна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
   Стаття присвячена дослідженню сутності категорії «урядовий фінансовий контроль» в державі та виокремлення її як складової державного внутрішнього фінансового контролю. В роботі аналізуються різні точки зору з питань ...
  • Напрями співробітництва України та ЄС в сучасному економічному просторі 

   Курило, Олена Володимирівна; Kurylo, Olena Volodumurivna; Курило, Елена Владимировна (Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, 2017-08-19)
  • Наслідки міжнародної допомоги для цифрового розвитку 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020-02-18)