Show simple item record

dc.contributor.authorТовстенко, Вікторія Ростиславівнаuk
dc.contributor.authorTovstenko V.en
dc.contributor.authorТовстенко, Виктория Ростиславовнаru
dc.date.accessioned2015-06-10T10:44:41Z
dc.date.available2015-06-10T10:44:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationТовстенко В. Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики / В. Товстенко // Hayкові записки Вінницького державного педегогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; [голов. ред. Л. Н. Іваницька]. – Вінниця : Плапер, 2015. – Вип. 21. – С. 60–64.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/7753
dc.description.abstractУ статті проаналізовано основні аспекти вивчення жаргонної лексики, з'ясовано її місце в структурі словникового складу сучасної української мови. Доведено, що жаргони є джерелом поповнення просторіччя, яке формується насамперед на основі тих елементів загальнонародної мови, які з різних причин не ввійшли до складу її літературної мови або ж вийшли з її складу на пізніших етапах розвитку. Зазначено, що саме завдяки просторіччю лексика жаргону проникає в літературну мову, у мову художньої літератури. Встановлено, що з кінця 80-х р. ХХ ст. спостерігається значне посилення використання жаргонізмів у таких стилях, як розмовний, художній, публіцистичний, що зумовлено помітним ослабленням вимог до дотримання нормативних засад української літературної мови. Подано визначення терміна «жаргон», а також визначено критерії, за якими ці слова мають позначку жарг. у словниках української мови. Особливості використання жаргонізмів висвітлено на матеріалах художньої літератури та публіцистичних текстів.uk
dc.description.abstractThe article deals with the main aspects of jargon vocabulary, defines its place in a structure of modern Ukrainian. It is proved that jargons are the source of vernacular refreshman, which first of all are based on the elements of national language that because of different reasons were not entered into the structure of the literary language, or were deleted from it during the phases of development. It is declared that because of vernacular jargon vocabulary is included in the literary language. It is established that from the end of 80-th, 20-th century, we can see the intensification of jargon using in such parlances: colloquial, artistic, journalistic, fiction, The reason is the weakening in demands for rules pursuant in literary Ukrainian. The paper gives the definition of the term "jargon", as well as the criteria by which these words have a mark of "jarg." in the dictionaries of the Ukrainian language. Features of the use of jargon are covered in the work on the materials of fiction and journalistic texts.en
dc.description.abstractВ статье проанализированы основные аспекты изучения жаргонной лексики, выяснено ее место в структуре словарного состава современного украинского языка. Доказано, что жаргон является источником пополнения просторечия, которое формируется, в первую очередь, на основе тех элементов общенародного языка, которые по разным причинам не вошли в состав ее литературного языка или вышли из ее состава на более поздних этапах развития. Указано, что именно благодаря просторечию лексика жаргона проникает в литературный язык, в языке художественной литературы. Установлено, что с конца 80-х гг. ХХ в. значительное усилилось использование жаргонизмов в таких стилях, как разговорный, художественный, публицистический, что обусловлено заметным ослаблением требований к соблюдению нормативных основ украинского литературного языка. Дано определение термина «жаргон», а также определены критерии, по которым эти слова имеют отметку жарг. в словарях украинского языка. Особенности использования жаргонизмов освещены на материалах художественной литературы и публицистических текстов.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Вінницький державний педегогічний університету імені Михайла Коцюбинського»uk
dc.subjectжаргонізмиuk
dc.subjectпросторіччяuk
dc.subjectаргоuk
dc.subjectсленгuk
dc.subjectінтержаргонuk
dc.subjectпрофесіоналізмuk
dc.subjectбізнес-сленгuk
dc.subjectжаргонизмыru
dc.subjectпросторечиеru
dc.subjectаргоru
dc.subjectсленгru
dc.subjectинтержаргонru
dc.subjectпрофессионализмru
dc.subjectбизнес-сленгru
dc.subjectjargonen
dc.subjectvernacularen
dc.subjectargoen
dc.subjectslangen
dc.subjectinterjargonen
dc.subjectprofessionalismen
dc.subjectbusines slangen
dc.titleЖаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексикиuk
dc.title.alternativeJargons as the Source of Vernacular Refreshmanen
dc.title.alternativeЖаргонизмы как один из источников пополнения проcторечной лексикиru
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record