Show simple item record

dc.contributor.authorКруківський, Василій Іванович
dc.contributor.authorКруковский, Василий Иванович
dc.contributor.authorКруківська, О. В.
dc.contributor.authorТурчанінова, Вікторія Євгеніївна
dc.contributor.authorТурчанинова, Виктория Евгеньевна
dc.date.accessioned2019-08-23T10:36:39Z
dc.date.available2019-08-23T10:36:39Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citationКруковський В. І. Педагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / Круковський В. І., Круківська О. В., Турчанінова В. Є. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Міжнар. наук. конгресу SMART SOCIETY 2019, м. Київ (11–12 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Polonia university in Czestochowa ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 141–172. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.isbn978-966-956-090-1
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.edu.ua/2018/30687
dc.description.abstractСучасна дійсність висуває все вищі вимоги до рівня практичного володіння іноземною мовою. У зв’язку з цим використання інноваційних навчальних технологій надає величезні можливості для підвищення ефективності процесу навчання. Але існує проблема інтеграції цих інновацій у навчальний процес. Для цього необхідно знати, що таке інновація взагалі і в дидактиці іноземних мов, зокрема? Які навчальні інноваційні підходи, методи й засоби обрати із усього різноманіття інновацій і для яких конкретних цілей? Як їх обрати, за якими критеріями, який внесок вони принесуть, як оцінити цей внесок? Чи дозволять вони досягти мети, а якщо ні, то чому? Що треба зробити для забезпеченні успіху впровадження інновацій, які умови створити? Які можливі причини невдачі їх впровадження і як їх подолати? Хто повинен бути ініціатором інновацій і коли. Якою повинна бути мотивація викладачів і студентів та їх ролі, стилі і стратегії в інноваційних процесах навчання / вивчення іноземних мов. Викладач не є більше виключним носієм і передавачем інформації й розповсюджувачем знань. Його нові ролі набагато суворіші за традиційні і вимагають вищого рівня підготовки, зокрема, знання цифрових технологій, багато часу на підготовку, тому що необхідно знайти цікаві завдання для студентів і обов’язкову присутність для надання допомоги й оцінки. Причиною цих нових ролей є найважливіша за останні роки революція: перехід від навчання, зосередженого на мові, до навчання зосередженого на учні, котрий відіграє сьогодні центральну роль в процесі вивчення. Саме відповідям на ці питання й присвячена ця стаття. Робиться висновок, що при виборі інноваційних моделей для їх ефективного впровадження в процес навчання / вивчення ін. м. необхідно враховувати такі фактори: коефіцієнт корисної дії, тип Ін. (винахід, запозичення, переобладнання, адаптація, реорганізація…), об’єкт Ін. (підручник, програма, навчальні завдання, техніка, управління…), масштаб впровадження (республіканський, обласний, районний, місцевий), мотивація (викладачів, студентів, керівництва), ресурси (матеріальні, фінансові, інфраструктурні, організаційні…), середовище (сприятливе / несприятливе), вік, профіль, рівень і число навчальної аудиторії), рівень підготовки викладачів та їх готовність до впровадження інновацій. Nowadays requirements to the level of practical command of foreign language are getting stricter. In this regard the use of innovative learning technology provides huge possibilities to enhance efficiency of learning process. But there exists a problem of integration of thee innovations into learning process. For this purpose we need to know what innovation is in general and what innovation is in didactics of foreign languages in particular. What training innovative approaches, methods and procedures to choose from a wide variety of innovations and for which specific purposes How to choose them, under what criteria, what contribution will they bring, how to evaluate this contribution? Will they enable to achieve the goal, and if not, why? What needs to be done to ensure the success of innovation, which conditions to create? What are the possible reasons for failure of their implementation and how to overcome them? Who should be the initiator of innovation and when? What should be the motivation of teachers and students and their roles, styles and strategies in innovative learning / learning of foreign languages. The teacher is no longer the exclusive carrier and the transmitter of information and the distributor of knowledge. His new roles are far more stringent than traditional and require a higher level of training, in particular digital knowledge, a lot of training time, because it is necessary to find interesting tasks for students and a mandatory presence to assist and evaluate. The reason for these new roles is the revolution most important in recent years: the transition from language-focused learning to student-centered learning, which plays a central role today in the study process. This article is dedicated to the answers to these questions. It is concluded that when choosing innovative models for their effective implementation in the process of studying / studying foreign languages it is necessary to take into account the following factors: the coefficient of effectiveness, the type of innovation (invention, borrowing, reequipment, adaptation, reorganization...), object of innovation (textbook, program, training tasks, technique, management...), scale of implementation (republican, regional, district, local), motivation (teachers, students, management), resources (material, financial, infrastructure, organizational...), environment (favorable / unfavorable), age, profile, level and number of educational audience), the level of teacher training and their willingness to implement innovations.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectіноземна моваuk
dc.subjectнавчанняuk
dc.subjectвивченняuk
dc.subjectвикладачuk
dc.subjectстудентuk
dc.subjectмотиваціяuk
dc.subjectметодuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectforeign languageuk
dc.subjectteachinguk
dc.subjectstudyuk
dc.subjectteacheruk
dc.subjectstudentuk
dc.subjectmotivationuk
dc.subjectmethoduk
dc.titleПедагогічні й методичні проблеми вибору інноваційних моделей у галузі викладання іноземних мовuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record