Платіжні системи: проблеми та перспективи розвитку в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Предметом дослідження є платіжні інструменти і банківські процедури, що забезпечують грошовий обіг. Об’єктом дослідження виступає платіжні системи. Мета дипломної роботи полягає в аналізі розвитку платіжних систем в Україні, обґрунтуванні проблем та їх рішень. Завданнями роботи є : Охарактеризувати економічну сутність та класифікації платіжних систем; Розглянути елементи платіжних систем; Оглянути наукові публікації з проблематики платіжних систем; Проаналізувуати елементи платіжних систем, їх стан та розвиток; Охарактеризувати проблеми розвитку платіжних систем в Україні; Розглянути перспективи розвитку платіжних систем в Україні. За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо покращення функціонування платіжних систем в Україні. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності платіжних систем України з метою вдосконалення.
The subject of the study is payment instruments and banking procedures that provide monetary circulation. The object of research is payment systems. The purpose of the thesis is to analyze the development of payment systems in Ukraine, the substantiation of problems and their solutions. The tasks of the work are: To characterize the economic essence and classification of payment systems; Consider the elements of payment systems; Review scientific publications on the issues of payment systems; Analyze the elements of payment systems, their status and development; To characterize the problems of the development of payment systems in Ukraine; To consider prospects of development of payment systems in Ukraine. According to the results of the study, conclusions and recommendations for improving the functioning of payment systems in Ukraine are formulated. The obtained results can be used in the practice of payment systems of Ukraine in order to improve.
Description
Keywords
Платіжні системи, проблеми, перспективи, розвиток, Payment systems, problems, prospects, development
Citation
Маршутіна Я. В. Платіжні системи: проблеми та перспективи розвитку в Україні : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Маршутіна Яніна Вікторівна ; наук. керівник Гапонюк М. А. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 101 с.