Ресурсний підхід як сучасна парадигма стратегічного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Систематизовано доробки науковців стосовно розвитку ресурсного підходу. Визначено істотні ознаки ключової здібності організації як базового поняття ресурсного підходу. Обґрунтовано головні складові ключової здібності організації — технологія та компетенція персоналу.
The achievements of scientists on the development of the resource approach are systematized. The essential features of the core organization capabilities as the basic concepts of resource approach is defined. Grounded the main components of the core organization capabilities — the technology and personnel’s competence.
Систематизированы результаты исследований ученых в сфере развития ресурсного подхода. Определены существенные характеристики ключевой способности организации как базового понятия ресурсного подхода. Обоснованы главные составляющие ключевой способности организации — технология и компетенция персонала.
Description
Keywords
ресурсний підхід, ключові здібності організації, resource approach, core organization capabilities, ресурсный подход, ключевые способности организации
Citation
Кузнецова І. О. Ресурсний підхід як сучасна парадигма стратегічного управління / І. О. Кузнецова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 507-513.