Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу та оцінки формування загроз економічній стійкості. Виявлено основні особливості та тенденції розвитку фінансово-кредитного сектору України у 2003—2011 рр.
Global shifts in the world economy and the transformation processes in Ukraine cause the problem of economic stability forming and maintaining. Main financial and credit determinants for monitoring and evaluation the formation of threats to economic stability were propounded. The main features and trends in the financial and credit sector in Ukraine in 2003—2011 were detected.
Глобальные сдвиги в мировой экономической системе и трансформационные процессы в Украине обуславливают проблему формирования и сохранения экономической устойчивости. Предложено ключевые финансово-кредитные детерминанты мониторинга и оценки формирования угроз экономической устойчивости. Обнаружено главные особенности и тенденции развития финансово-кредитного сектора Украины в 2003—2011 гг.
Description
Keywords
економічна система, стійкість розвитку, сталий розвиток, фінансова стабільність, детермінанти, глобалізація, фінансово-економічна криза, economic system, soundness of development, sustainable development, financial stability, determinants, globalization, financial and economic crisis, экономическая система, устойчивость развития, устойчивое развитие, финансовая стабильность, детерминанты, глобализация, финансово-экономический кризис
Citation
Бойко А. В. Фінансово-кредитні детермінанти стійкості національної економіки в умовах глобальних зрушень / Бойко А. В. // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 287–292.
Collections