Now showing items 1-20 of 28692

  • Effects and alternative ideas of tax reform in Ukraine 

   Tymchenko, Olena; Тимченко, Олена Миколаївна; Тимченко, Елена Николаевна; Sybirianska, Yuliia; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Сибирянская, Юлия Владимировна (Видавничий дім «Інтернаука», 2016)
   The authors analyse the main changes in tax system of Ukraine during 2014–2015 concerning the number of taxes, tax ratio and tax burden structure, assess the effects of these changes, compare the new concepts of tax ...
  • Концептуальний базис формування ресурсів розвитку підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Михайлюк, Мирослава Олександрівна; Mykhailiuk, Myroslava; Михайлюк, Мирослава Александровна (Международный научный центр, 2016-08-30)
  • Теоретико-правові аспекти адміністративної процедури визнання документів про освіту 

   Шаталова, Лариса Миколаївна; Syatalova, Larisa; Шаталова, Лариса Николаевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2016-10)
   У статті проаналізовані позиції сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо розмежування понять нострифікація, визнання, еквівалентність. Запропоновано класифікацію процедур визнання документів про освіту за критерієм ...
  • Фінансування придбання житла в Україні: проблеми та перспективи 

   Разгуліна, Наталія Олександрівна; Razghulina, Natalia; Разгулина, Наталия Александровна; Остапишин, Тетяна Петрівна; Ostapyshyn, Tetiana; Остапишин, Татьяна Петровна (Видавничий дім «Інтернаука», 2017)
   Досліджено та проаналізовано систему фінансування придбання житла в Україні. Наведено детальний аналіз джерел фінансування. Доведено недієвість Державних програм фінансування придбання житла та невідповідність чинного ...
  • Використання мобільних додатків для просування продукції 

   Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (Видавничий дім «Інтернаука», 2017)
   У статті розкрито сутність використання мобільних додатків як одного із сучасних засобів комунікації зі споживачем. Проаналізовано особливості та специфіку використання мобільних додатків як потужного інструменту для ...
  • Перспективи реалізації в Україні крупних інфраструктурних проектів за участю китайських партнерів 

   Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, Sergii; Захарин, Сергей Владимирович; Інін, Лі; Yining, Li; Инин, Ли; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgeniy; Смирнов, Евгений Валерьевич (Видавничий дім «Інтернаука», 2018)
   . Обґрунтовано доцільність активізації реалізації в України інфраструктурних проектів за участю китайської сторони. Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною та КНР. Описано причини ...
  • Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками сучасного підприємства 

   Бугай, Надія Олександрівна; Bugay, Nadia; Бугай, Надежда Александровна; Чайка, Григорій Андрійович; Chayka, Grygoriy; Чайка, Григорий Андреевич (Видавничий дім «Інтернаука», 2018)
   На сучасному етапі економічного розвитку велика увага приділяється партнерським зв’язкам підприємства, які, в свою чергу, виникають з покупцями та замовниками. Облік розрахунків з контрагентами має велике значення для ...
  • Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Гунько, Неля Вікторівна; Hunko, Nelia; Гунько, Неля Викторовна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   Досліджено поняття та особливості дизайнменеджменту як нового підходу в управлінні розвитком підприємства. The concept and features of design management as a new management approach in company’s development were ...
  • Модернізація основних засобів в Україні 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Наверська, Анастасія Юріївна; Naverska, Anastasiia; Наверская, Анастасия Юрьевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   У даній статті розглядаються теоретичні та методичні аспекти модернізації основних засобів (модифікація, побудова, дообладнання, переобладнання, поліпшення, реконструкція, тощо) на підприємствах України. Метою статті є ...
  • Цифрова трансформація фінансового бізнесу 

   Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   В статті показано, що перетворення цифрового бізнесу представляє нові можливості для бізнесу та інформаційних технологій, які є стратегічною основою для нової конкурентоспроможної цифрової бізнес-моделі. Досліджено, що ...
  • Модифікації інноваційних бізнес-моделей фінансових компаній 

   Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   У статті відзначено здатність до частих і успішних модифікацій інноваційних бізнес-моделей, що підвищує стійкість фінансових компаній до змін в їх середовищі і веде до конкурентноспроможності. Представлено основні сфери ...
  • Сучасні аспекти та об’єктивні критерії контролю якості аудиторської діяльності 

   Бугай, Надія Олександрівна; Bugay, Nadia; Бугай, Надежда Александровна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   Серед економічних інститутів, що регулюють взаємовідношення суб’єктів підприємницької діяльності, важливе місце займає інститут аудиту, головною метою якого є забезпечення контролю над достовірністю інформації, відображеної ...
  • Історія розвитку транскордонного євро-українського співробітництва західних областей України 

   Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larуsa; Громоздова, Лариса Васильевна; Черевко, Дмитро Радійович; Cherevko, Dmytro; Черевко, Дмитрий Радиевич (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   У статті досліджена історія розвитку транскордонного співробітництва західних регіонів з країнами сусідніх держав України. Охарактеризовано потенціал розвитку україно-європейських відносин на основі вивчення досвіду та ...
  • Розвиток структури інтегрованої звітності підприємства 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович; Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Ковач, Светлана Ивановна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019)
   Реалізація фундаментальних засад та принципів формування інтегрованої звітності, що закладені Міжнародними основами інтегрованої звітності потребує розробки її належної структури. Необхідність у загальноприйнятій структурі ...
  • Порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019)
   Метою дослідження є порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління з метою виявлення їх відмінностей і доцільності їх одночасного застосування у вітчизняній практиці звітування. ...
  • Недоліки інтегрованої звітності підприємства 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Національна металургійна академія України, 2019-03)
  • Фінансове управління корпорацій:особливості фінансового та управлінського обліку 

   Ходзицька, Валентина Василівна; Hodzytska, Valentyna; Ходзицкая, Валентина Васильевна (Полтавська державна аграрна академія, 2019-04-23)
  • Співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу її формування 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Полтавська державна аграрна академія, 2019-04-23)
  • Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
   Метою статті є удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств з метою розширення її інформаційних можливостей для потреб управління. The ...
  • Реалізація принципу достовірності та повноти в інтегрованій звітності 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Видавничий дім «Інтернаука», 2020)
   В умовах сьогодення набуває стрімке поширення в практику як вітчизняного, так і зарубіжного звітування інтегрована звітність, яка може бути основним інформаційним джерелом для прийняття управлінських рішень усіма ...