Now showing items 1-20 of 28127

  • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

   Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
  • Поняття маркетингового стресс-тестування бізнес-моделі підприємства, як фактора сталого розвитку організації 

   Зозульов, О. В.; Zozul'ov, О. V.; Менькова, К. І.; Menkova, K. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Визначено поняття та концептуальну основу маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі компанії. Визначено нове поняття маркетингового стрес-тестування (МSТ-метод) бізнес-моделі підприємств з метою формування стійких ...
  • Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві 

   Фролова, Л. Ф.; Frolova, L.; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, О.; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті актуалізовано та аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відміну від ринкової вартості фундаментальна ...
  • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

   Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
  • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

   Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...
  • Теоретична модель Адама Сміта, як спосіб подолання кризи в Україні 

   Слизька, А. В.; Slizka, А.; Сидоренко, Р. Р.; Sidorenko, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті наведено шлях подолання кризи в країні за допомогою теорії відомого шотландського економіста та філософа Адама Сміта. Теорія «Абсолютних переваг» наголошує, що країни експортують тільки ті товари, які вони ...
  • Підходи до розуміння культури як детермінанти економічної діяльності 

   Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Т. О.; Fedorenko, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Проведено порівняльний аналіз до розуміння поняття «культура», встановлено суттєві відмінності у розумінні культури в процесі еволюції історії економічної думки. В роботі об'єднано застосування економічного, соціологічного ...
  • Правовий нігілізм – як руйнівне явище в суспі-льстві та правові засоби боротьби з ним 

   Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   У статті розглядаються теоретичні засади явища правового нігілізму, його форми в Україні, аналізується вплив цього явища на розвиток суспільства, розкривається зв’язок правового нігілізму з проблемами реалізації норм права ...
  • Development of information and communication technologies in the digital economy 

   Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна; Степаненко, Ольга Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   The current trends of socio-economic development and progression of the digital economy in Ukraine and the world are described in the paper, the peculiarities of the economic development of the most dynamically ...
  • Формування пріоритетів міждержавної еколого-економічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди 

   Онищенко, А. М.; Onyshchenko, А. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті аргументовано, що традиційна модель економічного зростання, яка ігнорує важливість природних факторів, не здатна запобігти посиленню глобальних екологічних проблем, включаючи подальшу зміну клімату, вона вичерпала ...
  • Оцінювання рівня життя населення методами нечіткої логіки 

   Овчиннікова, О. Р.; Ovchуnnikova, O. R.; Саламаха, Д. В.; Salamakha, D. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті представлене моделювання рівня життя населення методами нечіткої логіки. В основі лежить виділення межі бідності населення в цілому або у визначеній групі населення на основі статистичних даних, зібраних в ...
  • Аналіз теоретичних концепцій довгих хвиль в економіці 

   Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, A. A.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, V. I.; Кулида, Виктория Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Робота присвячена питанням аналізу сучасних теоретичних концепцій виникнення довгих хвиль в економіці. Висвітлено основні положення теорії Кондрат’єва та альтернативних концепцій довгих хвиль. Обґрунтовано перспективність ...
  • Функціональні ролі криптовалют у цифровій економіці 

   Макарова, М. В.; Makarova, Mariana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Криптовалюта — цифрова децентралізована валюта, що спирається на пірингову мережу та криптографію для підтримки своєї цілісності. Криптовалюта має певні властивості, які можуть зробити її ідеальною валютою для діючих ...
  • Побудова мультиплікативної моделі національної економіки України 

   Лось, В. О.; Los, V. O.; Кириченко, Я. В.; Kirichenko, Ya. V.; Лось, О. В.; Los, O. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   На сьогоднішній день, для України, одним із нагальних питань є виявлення потенційних можливостей зростання національної економіки. Для знаходження резервів, що забезпечать зростання економіки варто застосовувати методи ...
  • Динамічна траєкторія економічного ризику на підґрунті моделі Вольтерри-Лотки 

   Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Jury; Коляда, Юрий Васильевич; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Оцінювання ризику економічної події завжди привертало увагу широкого загалу економістів. Результати (підходи, прийоми) щодо вирішення зазначеної проблеми базувалися на застосуванні теорії економічної рівноваги, теорії ...
  • Моделювання еластичності впливу нематеріальних активів на вартість підприємства 

   Ковальчук, К. Ф.; Kovalchuk, K. F.; Козенкова, В. Д.; Kozenkova, V. D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті визначено роль нематеріальних активів (НМА) у розвитку нової економіки. Показано, що НМА сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємств та підвищенню їх капіталізації на світовому ринку, тобто становляться ...
  • Моделювання коопераційних зв’язків в цифровій економіці 

   Іванов, С. М.; Ivanov, S. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті розібрано трансформація визначення коопераційних зв’язків з 90-х років до сьогодення. Виділено визначення коопераційних зв’язків та вектор розвитку їх в сучасних умовах. Проаналізовано взаємозв’язок кооперацій ...
  • Модель системи цифрового маркетингу з використанням хмарних технологій 

   Іванов, М. М.; Ivanov, M. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті автором висвітлено сучасні тенденції розвитку систем цифрового маркетингу, які засновані на синтезі маркетингових функцій: аналітичних, виробничих, збутових та управлінських. Встановлено, що побудова моделі ...
  • Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні 

   Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevych, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Долгополова, Ірина Сергіївна; Dolgopolova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті розглянуто сучасні аспекти використання альтернативних джерел енергії, проаналізовано перспективи їх використання, а також окреслено шляхи покращення енергетичної ситуації країни. Відновлювані джерела енергії ...
  • Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства 

   Дерев’янченко, Тетяна Єгорівна; Derev’yanchenko, Tetyana; Деревянченко, Татьяна Егоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті розглянуто актуальні питання змісту та особливостей проведення маркетингового аудиту внутрішнього середовища підприємства. Маркетинговий аудит — найбільш ефективний і найменш відпрацьований вид маркетингового ...