Now showing items 1-20 of 30246

  • Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, T.; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   У статті представлено оглядовий аналіз участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні, що є одним із пріоритетних напрямів реформи бюджетної децентралізації в Україні, яка розпочата з 2014 року та здійснюється ...
  • Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання 

   Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екологізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на секторальному і субсекторальному ...
  • Управління земельними ресурсами України: минуле та майбутнє 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малий, Іван Йосипович; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   Статтю присвячено дослідженню технологій фінансування соціальних проектів та ролі окремих стейкхолдерів під час реалізації цього процесу. Проаналізовано сутнісні характеристики соціального інвестиційного проекту. Зроблено ...
  • Регулюваня фінансового ринку в Україні та ЄС 

   Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, I.; Доронина, Ирина Игоревна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   У статті розглянуто ключові моделі регулювання фінансового ринку. Досліджено особливості регулювання фінансового сектору в Європейському Союзі. Акцентовано увагу на європейській системі фінансового нагляду, в якій враховано ...
  • Сучасні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств 

   Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, S.; Бесараб, Светлана Алексеевна; Гайдамака, Ю. М.; Haidamaka, Y.; Виноградова, А. І.; Vynohradova, A. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   Опираючись на поставлену авторами мету статті щодо окреслення найбільш практичних методів оцінювання інноваційного потенціалу підприємств у сучасних умовах динамічних середовища, було досліджено сутність категорій "інновація", ...
  • Blockchain technology and key features of its possible implementation into Ukrainian tax system 

   Ivashchenko, А.; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна; Sudak, G.; Cудак, Г. Г. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   The article deals with the study of the essence of Blockchain technology and its possible implementation into Ukrainian tax system. Taking into account current economic and political situation in Ukraine, the paper considers ...
  • Franchising as an alternative way of creation and financial development of smes 

   Ivashchenko, A.; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна; Ostrovska, Olga; Островська, Ольга Анатоліївна; Островская, Ольга Анатольевна; Vasylyshen, Yurii; Василишен, Юрій Володимирович; Василишен, Юрий Владимирович; Nadzuga, A.; Надзуга, О. С. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   The article defines the main features of enterprise creation through application of such method as franchising. The subject of research is mainly focused on SMEs and start-ups which face a lot of obstacles at the stage of ...
  • Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Фоя, Ольга Володимирівна; Foia, O.; Фоя, Ольга Владимировна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
   За останні два десятиліття активізувались трансформаційні процеси в розвитку національних економік під впливом поглиблення глобалізації, запровадження цифрових технологій та активізації інформаційних війн, фінансових ...
  • Освіта як основа сталого розвитку суспільства 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018-04)
  • Торговельна інтеграція як чинник інтенсифікації міжнародних економічних відносин 

   Паєвська, Олена Олександрівна; Paevskaya, Olena (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018-04)
  • Інноваційна діяльність підприємств у становленні економіки знань 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018-04)
  • Суперечності розвитку корпоративної бізнес-свідомості в економіці знань 

   Приймак, Василь М.; Pryimak, V.; Приймак, Василий; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
   У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові сучасної корпоративної бізнес-свідомості. Визначено комплекс професійних компетентностей сучасного фахівця відповідно до КМорієнтованої парадигми розвитку ...
  • Субстанціональні засади міждисциплінарних досліджень сучасних міжнародних економічних відносин 

   Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Зайцев, Юрий Кузьмич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
   У тезах аналізуються теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності міждисциплінарних досліджень економічних і соціальних систем. Основна увага сконцентрована на аргументації необхідності єдиного підходу до ...
  • Посилення міждисциплінарних зв’язків корпоративних фінансів і корпоративного управління у підготовці студентів 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
   У статті досліджено сутність вартісно-орієнтованого управління підприємством, як основу сучасних корпоративних фінансів, і корпоративного управління та їх взаємозв’язки. Обґрунтовано запровадження вартісно-орієнтованого ...
  • Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Булавинець, Олександр В.; Bulavynets, Oleksandr; Булавинец, Александр В. (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2014)
   У статті показано роль боргових зобов’язань у позиковому фінансуванні підприємств. Досліджено стан вітчизняного ринку таких зобов’язань. Розкрито переваги залучення капіталу шляхом емісії облігацій порівняно з банківським ...
  • Нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017)
   Предметом дослідженням є теоретичні аспекти визначення місця і ролі нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Метою статті є обґрунтування особливостей нагромадження капіталу у ...
  • Активізація кредитування суб`єктів малого та середнього підприємництва в Україні 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Уманців, Галина Вікторівна; Umantsiv, Нalyna; Уманцив, Галина Викторовна; Сясько, І. В.; Sias'ko, I. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2018)
   Проаналізовано стан кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва. Розглянуто домінанти формування програм кредитування в Україні. Розкрито світовий досвід кредитування малих та середніх підприємств. Визначено ...
  • Інноваційна діяльність за умов кризи та її вплив на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018)
   Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування інноваційної діяльності підприємств за умов кризи національної економіки. Метою статті є обґрунтування особливостей формування ...
  • Трансформація вартості підприємства в умовах становлення економіки знань 

   Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Уманців, Галина Вікторівна; Umantsiv, Нalyna; Уманцив, Галина Викторовна (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019)
   Глибинні зміни в інформаційному суспільстві детермінуються зростанням ролі знань та інформації як ресурсів, що характеризуються здатністю швидко втрачати актуальність, невичерпністю, а у разі виключної унікальності – ...
  • Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій 

   Приймак, Василь; Pryimak, V.; Приймак, Василий; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, V.; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019)
   Досліджено стан інноваційної діяльності національних підприємств, основні тенденції і структуру джерел фінансування інноваційної діяльності. Виявлено динаміку відставання розвитку наукоємних виробництв у національній ...