Now showing items 1-20 of 32908

  • Социальная ответственность как основа инновационного развития экономики 

   Билык, Ольга Николаевна; Bilyk, Olga; Білик, Ольга Миколаївна; Данилевич, Наталия Станиславовна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталія Станіславівна (Uniwersytet Zielonogorski, 2018)
   В исследовании рассмотрена роль социальной ответственности в процессе инновационного развития экономики. Проанализированы методики оценивания успешности компаний на основе их социальной ответственности. Показаны результаты ...
  • Інвестиції в людський капітал: значення та специфіка 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Национальная академия наук Украины, Институт экономики промышленности, 2004)
   Проведено дослідження проблеми інвестицій у людський капітал як провідного чинники зростання доходів людини і економічного зростання загалом. Особливу увагу приділено дослідженню категорії «інвестиційні витрати», їх змісту ...
  • Значення та чинники інвестування в людський капітал на особистісному рівні 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2004)
   Розглянуто умови та доцільність витрат на навчання. Досліджено взаємозалежність між використанням набутого запасу знань окремої особи та подальшим його нагромадженням, як абсолютно необхідної умови нарощення людського ...
  • Трудова мобільність у системі активів людського капіталу 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Київський національний економічний університет, 2005)
  • Витрати на міграцію як інвестиції в людський капітал на особистісному рівні 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006)
   Розглянуто витрати на міграцію як короткострокові інвестиції в людський капітал та проаналізовано коло очікуваних зисків (вигід) від переїзду. Проведено дослідження основних аспектів оцінювання ефективності витрат на ...
  • Методичні підходи до оцінювання рівня трудової мобільності як складової людського капіталу 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Харківський національний економічний університет, 2006-05)
   In the article the analysis of the main kinds of mobility as the qualitative characteristics of the human capital, activization of which promotes the individual incomes increase is made. The basic approaches to the estimation ...
  • Людський капітал та інноваційна специфіка сучасного економічного зростання 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Технологічний університет Поділля, 2004)
   Розглянуто проблему виникнення необхідності інноваційних змін у системі інвестицій у людський капітал як специфічного фактору економічного росту в сучасних умовах. Наведено характеристики людського капіталу України, ...
  • Формування мобільності та міграційної рухливості носіїв людського капіталу 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Хмельницький національний університет, 2005)
   Проведено дослідження трудової мобільності як елемента людського капіталу та важливого напрямку інвестицій в людський капітал. Розглянуто мобільність як чинник міграційної рухливості економічно активного населення. Виділено ...
  • Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2009)
  • Оцінка прямих втрат України від еміграції за рівнем освіти мігрантів 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна («Плай», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009)
   У статті розглянуто методологію визначення економічних втрат від еміграції населення за величиною витрачених державних коштів на навчання осіб, що емігрували та досліджено прямі втрати України проінвестованих в освіту цих ...
  • Інтелектуальна мобільність населення України 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2012)
   У статті визначено роль і значення інтелектуальної мобільності як чинника й індикатора соціально-економічного прогресу. Проаналізовано інтелектуальну мобільність населення України та обґрунтовано основні напрями її ...
  • Оцінка диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У статті розглянуто соціально-економічний розвиток регіонів України та проаналізовано фактори, що впливають на динаміку міграційних процесів в регіонах.
  • Інтелектуальний капітал як фактор інноваційного розвитку національної економіки 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2012-11)
  • Аудит персоналу як ефективний інструмент менеджменту 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Шевченко Р. В., 2013)
  • Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення 

   Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна; Задорожнюк, В. М.; Zadorozhniuk, V. (Хмельницький національний університет, 2017)
   В статті розглянуто та проаналізовано поширені помилки, які можуть виникати під час проведення оцінювання персоналу в організації. На основі аналізу причин, які до цього призводять, розроблені рекомендації, що дозволять ...
  • Формування ефективної корпоративної системи мотивації праці на підприємстві 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна; Полошко, А. В.; Poloshko, A. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
   У статті розглянуто систему мотивації праці за ключовими показниками ефективності (КРІ). Проведено аналіз ефективності впровадження корпоративної системи мотивації праці одного із державних комерційних підприємств України ...
  • Нові завдання державної служби зайнятості України в контексті сучасних викликів ринку праці 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційно-­консультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2019)
   Розглянуто деструктивний вплив збройного конфлікту на Сході країни й анексії частини українських територій на сучасний стан ринку праці в Україні. Проведено аналіз сучасних тенденцій, які спостерігаються на вітчизняному ...
  • Регулювання ринку праці в Україні в умовах трансформації структури зайнятості 

   Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Мукачівський державний університет, 2019)
   Статтю присвячено актуальним питанням регулювання ринку праці в Україні в умовах трансформації структури зайнятості. Розглянуто структуру зайнятості сучасного ринку праці в Україні. Доведено, що перекладання частини роботи ...
  • Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах нової соціоекономічної реальності 

   Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна; Пітько, Ірина Юріївна; Pitko, Iryna (ФОП Лібуркіна Л. М., 2021)
   У роботі досліджено сутність і чинники професійної працездатності, а також її роль у забезпеченні високої продуктивності праці. Основною метою дослідження стали аналіз чинників, що впливають на працездатність сучасних ...
  • Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Герасименко, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Навчальний посібник містить ілюстративний матеріал, що унаочнює фундаментальні положення та сучасний інструментарій управління працею та регулювання соціально-трудових відносин. Наведені в посібнику схеми і таблиці сприятимуть ...