Now showing items 41-60 of 31963

  • Управління банківським портфелем активів 

   Іванова, Тетяна Георгіївна; Ivanova, Tetyana; Иванова, Татьяна Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-21)
   Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних засад формування та управління банківським портфелем активів. Реалізовано комплексний підхід до управління банківським портфелем активів, сутність ...
  • Управління страховим портфелем 

   Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-08)
   Дисертація присвячена дослідженню та вдосконаленню теоретичних і практичних підходів щодо управління страховим портфелем в умовах розвитку конкурентноздатного ринку страхових послуг України. Розглянуто та проаналізовано ...
  • Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС 

   Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-12)
   Дисертація присвячена аналізу фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. З позиції теорії та методології фінансової науки, розкрито роль і шляхи впливу зовнішньої торгівлі між Україною та ...
  • Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету 

   Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
   У роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «податкові ризики», «ризик-менеджмент» під час формування доходів бюджету, у дисертації сформульовано авторське розуміння категорії «невизначеність» в оподаткуванні. ...
  • Прогнозування податкових надходжень бюджету 

   Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
   У роботі запропоновано комплексний підхід до трактування сутності прогнозування податкових надходжень бюджету, а саме тлумачити дане поняття в трьох аспектах: 1) управлінському; 2) процесуальному; 3) правовому. Розроблені ...
  • Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах Західного регіону) 

   Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-06)
   Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних та практичних засад функціонування бюджетного регулювання в Україні. Розкрито сутність поняття бюджетного регулювання, удосконалено класифікацію форм та інструментів бюджетного ...
  • Іноземні банки в банківській системі України 

   Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-27)
   У дисертаційній роботі досліджено концептуальні засади діяльності іноземних банків в банківській системі України, визначено їх сутність, причини і наслідки експансії на території приймаючих країн. Розкрито та обґрунтовано ...
  • Інвестиційний потенціал місцевих бюджетів 

   Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-23)
   Проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та ефективного використання інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. Доведено взаємозв’язок між державною інвестиційною політикою, інвестиційною ...
  • Фінансове забезпечення підприємств комунального господарства 

   Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olga; Нагорная, Ольга Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-28)
   У дисертації досліджено загальнотеоретичні аспекти фінансового забезпечення підприємств комунального господарства та обґрунтовано практичні рекомендації щодо формування й ефективного використання фінансових ресурсів у ...
  • Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів 

   Парандій, Олег Володимирович; Parandiy, Oleg; Парандий, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-21)
   Дисертація присвячена поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів діяльності біржового ринку похідних фінансових інструментів та управління його ризиками. У роботі показано роль ринку ПФІ у перерозподілі ...
  • Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні 

   Гладчук, Ксения Николаевна; Gladchuk, Kseniya; Гладчук, Ксенія Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
   У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
  • Споживчий кредит в Україні: реалії та перспективи розвитку 

   Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09)
   У дисертації охарактеризовано науково-категорійний апарат сутності, функцій, форм і видів кредиту, принципів кредитування, розвинуто підходи до розуміння суті споживчого кредиту й трактування споживчих потреб, банківського ...
  • Система соціального страхування та шляхи її удосконалення в Україні 

   Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Оlha; Дымнич, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05-22)
   Дисертація присвячена побудові оптимально функціонуючої моделі державного соціального страхування і пенсійного забезпечення України, яка повинна враховувати фінансові пріоритети держави і, разом з тим - інтереси суб’єктів ...
  • Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України 

   Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
   У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «економічний розвиток», «економічне зростання», сформульовано авторське розуміння дефініцій «видатки бюджету», «макрофінансова стабільність». Розроблені ...
  • Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабільності банківської системи 

   Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-10-09)
   У дисертації поглиблено розуміння природи та сутності поняття “фінансова стабільність банківської системи”, виокремлено її компоненти, удосконалено класифікацію монетарних інструментів, визначено взаємозалежності між ...
  • Контролінг фінансових ризиків підприємств 

   Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalsky, Yu. S.; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності прийняття фінансово-інвестиційних рішень. Запропоновано класифікацію підприємницьких ...
  • Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-25)
   Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних засад ідентифікації і оцінювання національних системно важливих банків та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх регулювання і ...
  • Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку 

   Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna Volodymyrivna; Третяк, Екатерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад формування ринку перестрахування та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування, які б оптимально враховували інтереси суб’єктів ...
  • Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-16)
   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ управління державними фінансами на основі макрофінансових індикаторів та практики оцінки стану та тенденцій фінансового стану країни на макрорівні. Досліджено підходи ...
  • Концентрація банківського капіталу в Україні 

   Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації банківського капіталу та розробці практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській ...