Collections in this community

Recent Submissions

 • Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів 

  Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів, їх ідентифікації, оцінці, виявлення новітніх викликів та обґрунтуванню умов і заходів щодо побудови збалансованої ...
 • Концептуальна модель інституційних передумов демократизації політичної системи України 

  Гапоненко, Віра Анатоліївна; Haponenko, Vira; Гапоненко, Вера Анатольевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2020-11-26)
  У дисертації представлено авторську концепцію інституційних передумов демократизації політичної системи України. Сформульовано визначення інституційних передумов демократизації як сукупності суб’єктивних та об’єктивних, ...
 • Формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

  Тинний, Вадим Іванович; Tynnyi, Vadym; Тынный, Вадим Иванович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2015-03-06)
  Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено і науково обґрунтовано ...
 • Інституційні перетворення у трансформаційній економіці 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03)
  Здійснено дослідження теоретичних основ інституційного напряму економічної теорії з метою використання його науково-дослідного потенціалу і аналітичного інструментарію для з’ясування сутності і дослідження природи ...
 • Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів формування, функціонування та розвитку фінансового ринку у трансформаційній економіці. В теоретичному аспекті за допомогою ...
 • Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Дисертація присвячена рішенню теоретичних і практичних проблемних питань комплексного розроблення та впровадження ринкових стратегій розвитку сільського господарства. В роботі дістало подальшого уточнення визначення ...
 • Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-06-13)
  Дисертація містить результати дослідження цінових процесів на ринку опціонів засобами економіко-математичного моделювання з урахуванням чинників, що виникають в умовах програмної торгівлі. В роботі проведено порівняльний ...
 • Формирование компетентностной компоненты трудового потенциала специалистов по управлению персоналом 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, Khrystyna; Столярук, Кристина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-25)
  Дисертацію присвячено поглибленню концептуальних положень, науковометодичних засад, а також розробці практичних рекомендацій щодо формування компетентнісної компоненти трудового потенціалу фахівців з управління персоналом ...
 • Фінансове рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві: теорія і практика 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що ґрунтується на розумінні інформації як невід’ємному атрибуті, внутрішній об’єктивній властивості фінансових відносин. Вперше в українській фінансовій науці комплексно ...
 • Фінансове рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві: теорія і практика 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-27)
  Сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що ґрунтується на розумінні інформації як невід’ємному атрибуті, внутрішній об’єктивній властивості фінансових відносин. Вперше в українській фінансовій науці комплексно досліджено ...
 • Особливості формування мотивації трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні 

  Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, Nataliia; Терещенко, Наталия Владимировна (Інститут соціології, 2003-08-15)
  Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування мотиваційного механізму трудової діяльності робітників підприємств. Розкрито зміст соціологічних категорій: мотиваційні цінності, мотиваційна культура, самомотивація ...
 • Інноваційно-інвестиційні діяльність промислових підприємств України 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Київський Національний університет технології та дизайну, 2006-04-29)
  Розкрита роль інвестицій і інновацій у відтворенні підприємств, їх економічна сутність, зміст і взаємозв’язок, узагальнені принципи та методи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та впливу ...
 • Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством 

  Степаненко, Ольга Петрівна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петровна (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 2005-01-14)
  У дисертації розглядаються теоретико-методологічні, методичні та прикладні аспекти антикризового управління підприємством. Обґрунтована необхідність розробки комплексу моделей та відповідних методів дослідження системи ...
 • Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) 

  Смолянюк, Володимир Федорович; Smolianiuk, V. F.; Смолянюк, Владимир Фёдорович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 2001-10-16)
  У дисертації здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Військова могутність розглядається як складне ...
 • Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006-04-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню закономірностей та тенденцій розвитку світового ринку послуг в умовах розгортання процесу глобалізації економіки. В роботі проаналізовано структуру світового ринку послуг, виявлені його ...
 • Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг національної економіки 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-05-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку інновацій в контексті забезпечення конкурентних переваг національних економік. Розглядаються теоретичні засади інноваційного процесу. ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку 

  Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-12-29)
  У дисертації висвітлюються теоретичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку; теоретичні, методологічні та прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів щодо управління кредитним портфелем ...
 • Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України 

  Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна (Інститут економіки НАН України, 2003-11-24)
  Розкрито теоретико-методологічні основи мотивації працівників в трудовій сфері, визначено структуризацію факторів мотивації у мотиваційній структурі. На основі матеріалів конкретних соціологічних досліджень встановлено ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...

View More