Collections in this community

Recent Submissions

 • Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України кінця XIX – початку XX ст. 

  Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Y. M.; Манелюк, Юрий Михайлович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007-12-22)
  У дисертації здійснено комплексне вивчення змісту як провідних, загальновідомих концепцій форми держави (М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського, М. Міхновського, Д. Донцова та інших), так і ...
 • Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016-09-26)
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз й запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми проведення оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей. Представлену систему оцінювання ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Соціально-психологічні основи формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності 

  Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019)
  Дисертацію присвячено вивченню умов, моделей, технологій та критеріїв успішності формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності (ССД): спортсмена, тренера, спортивної команди, спортивних уболівальників.
 • Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів 

  Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України., 2004-12-22)
  У дисертації аналізується взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, професійна діяльність менеджера. Здійснено аналіз поняття “саморегуляція”, визначено його психологічний зміст та функції. У дослідженні ...
 • Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення 

  Вольська, Світлана Павлівна; Volska, Svitlana; Вольская, Светлана Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-28)
  Дисертація присвячена питанням оцінювання та механізму забезпечення фінансової стійкості банку. Розкрито сутність поняття фінансової стійкості банку та визначено її основні складові. Досліджено методичні підходи до оцінювання ...
 • Девелоперські компанії на ринку нерухомості 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...
 • Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Майорова, Татьяна Владимировна; Mayorova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В сучасних умовах аграрний сектор економіки України для оновлення своєї матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій, будівництва нових об'єктів дедалі більше потребує довгострокових фінансових ресурсів. ...
 • Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу 

  Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дисертації поглиблено теоретичні засади боргових цінних паперів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення дієвості їх використання у процесі формування інвестиційного капіталу. Досліджено економічний зміст ...
 • Кредитування інноваційних проектів 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-15)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і прикладних аспектів розвитку кредитування інноваційних проектів в сучасних умовах. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат кредитування та реалізації інноваційних проектів ...
 • Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу 

  Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Дисертація присвячена питанням організації та розвитку лізингового бізнесу в Україні та участі в цьому процесі комерційних банків. У роботі висвітлюються теоретичні засади побудови механізму лізингового бізнесу, проводиться ...
 • Фінансове забезпечення інноваційних проектів 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Досліджено загальнотеоретичні засади фінансового забезпечення інноваційних проектів та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування та ефективного використання фінансових ресурсів в інноваційній діяльності. ...
 • Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-19)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Еволюція монетаризму в останній третині XX ст. – на початку XXI століття 

  Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-27)
  У дисертації на основі використання методології науково-дослідних програм І. Лакатоса розкривається сутність монетаризму як цілісної теоретичної системи наукових поглядів на функціонування господарства на визначеному етапі ...
 • Українська школа фізичної економії 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-09-27)
  У дисертації вперше системно досліджуються питання генезису та еволюції української школи фізичної економії. Проаналізовано внесок у її формування і розвиток українських дослідників С. А. Подолинського, В. І. Вернадського, ...
 • Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання 

  Мартинюк, Оксана Анатоліївна; Martyniuk, Oksana; Мартынюк, Оксана Анатольевна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  В роботі на підставі сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, практики фізичного виховання студентської молоді, а також виявлених кількісних показників стану біогеометричного профілю постави студенток (топографії ...
 • Профілактика порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання 

  Дудко, Михайло Валерійович; Dudko, Mikhail; Дудко, Михаил Валерьевич (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  На підставі даних констатуючого експерименту обґрунтовано і розроблено технологію профілактики порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання, що має виражену профілактично-оздоровчу ...
 • Прoфилактика нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания 

  Дудко, Михаил Валерьевич; Dudko, Mikhail Valerevich; Дудко, Михайло Валерійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию технологи профилактики нарушений биогеометрического профиля осанки студентов в процессе физического воспитания. Цель исследования – научно обосновать и разработать ...
 • Коррекция нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания 

  Мартынюк, Оксана Анатольевна; Martyniuk, Oksana; Мартинюк, Оксана Анатоліївна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию программы коррекции нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания. Аналитическое изучение проблемы нарушений пространственной ...

View More