Collections in this community

Recent Submissions

 • Роль інновацій у формування конкурентних переваг національної економіки 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-05-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку інновацій в контексті забезпечення конкурентних переваг національних економік. Розглядаються теоретичні засади інноваційного процесу. ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку 

  Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-12-29)
  У дисертації висвітлюються теоретичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку; теоретичні, методологічні та прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів щодо управління кредитним портфелем ...
 • Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України 

  Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна (Інститут економіки НАН України, 2003-11-24)
  Розкрито теоретико-методологічні основи мотивації працівників в трудовій сфері, визначено структуризацію факторів мотивації у мотиваційній структурі. На основі матеріалів конкретних соціологічних досліджень встановлено ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...
 • Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Швыдка, Оксана Поликарповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-14)
  Дисертацію присвячено проблемним питанням управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств в динамічних ринкових умовах господарювання. Уточнено сутнісну характеристику категорії «оборотний капітал». Визначено ...
 • Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інституті вищої освіти НАПН, 2015-08-14)
  Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено сутність понять «саморозвиток особистості», «професійний ...
 • Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму 

  Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. У роботі систематизовано ...
 • Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-02-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню з позицій системного підходу генезису і сутності малого підприємництва, з’ясуванню його місця, ролі і значення в структурі економіки, визначенню стану, сучасних особливостей і тенденцій ...
 • Пріоритети розвитку центрального банку в умовах фінансової інтеграції 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Дисертація присвячена дослідженню та удосконаленню науково-методичних підходів до визначення понять та функцій центрального банку в умовах фінансової інтеграції, реалізації монетарної політики та оцінювання її впливу на ...
 • Пріоритети розвитку центрального банку в умовах фінансової інтеграції 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена дослідженню та удосконаленню науково-методичних підходів до визначення понять та функцій центрального банку в умовах фінансової інтеграції, реалізації монетарної політики та оцінювання її впливу на ...
 • Організація і методика обліку фінансових результатів підприємницької діяльності 

  Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna Anatoliivna; Ямборко, Галина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Дисертацію присвячено дослідженню і вдосконаленню організаційно-методичних підходів обліку фінансових результатів, згідно з потребами економіки України як важливого показника в управлінні діяльністю підприємств. Об’єктом ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2008)
  Дисертація присвячена комплексному вивченню шляхів становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено кілька етапів у випрацюванні, становленні ...
 • Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України кінця XIX – початку XX ст. 

  Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Y. M.; Манелюк, Юрий Михайлович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007-12-22)
  У дисертації здійснено комплексне вивчення змісту як провідних, загальновідомих концепцій форми держави (М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського, М. Міхновського, Д. Донцова та інших), так і ...
 • Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016-09-26)
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз й запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми проведення оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей. Представлену систему оцінювання ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Соціально-психологічні основи формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності 

  Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019)
  Дисертацію присвячено вивченню умов, моделей, технологій та критеріїв успішності формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності (ССД): спортсмена, тренера, спортивної команди, спортивних уболівальників.
 • Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів 

  Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України., 2004-12-22)
  У дисертації аналізується взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, професійна діяльність менеджера. Здійснено аналіз поняття “саморегуляція”, визначено його психологічний зміст та функції. У дослідженні ...
 • Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення 

  Вольська, Світлана Павлівна; Volska, Svitlana; Вольская, Светлана Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-28)
  Дисертація присвячена питанням оцінювання та механізму забезпечення фінансової стійкості банку. Розкрито сутність поняття фінансової стійкості банку та визначено її основні складові. Досліджено методичні підходи до оцінювання ...
 • Девелоперські компанії на ринку нерухомості 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...

View More