Вітаємо в інституційному репозитарії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана!

З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського КНЕУ ім. В. Гетьмана (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронну адресу:

  • lib.szfir@kneu.edu.ua

Нормативні документи

 

Recent Submissions

Item
Облік у бюджетних установах
(Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabariev, Andrii; Грабарев, Андрей Владимирович; Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia; Грицак, Неля Юрьевна; Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmiatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Мозговий, Сергій Анатолійович; Mozghovyi, Serhii; Мозговой, Сергей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Бескоровайный, Виталий Сергеевич
Item
Перепитування як лінгвістичне явище в мовленні
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
У статті розглядаються перепитування і вказується ,що перепитування як лінгвістичне явище є досить вживаним в мовленні. Вони поширені в діалогічному мовленні і дають можливість мовцю більш глибше зрозуміти співрозмовника, а особливо його внутрішній стан. В статті здійснюється аналіз перепитувань із врахуванням їх прагматичних особливостей. Перепитування важливі, коли ви хочете показати свій внутрішній стан співрозмовнику. Вони використовуються, щоб показати, що їх зацікавила інформація мовця. Зазначається, що перепитування – це особливий тип питальних речень, які вживаються з метою уточнення інформації та передавання своїх внутрішніх емоцій та почуттів. Морфологічно та синтаксично вони мають більше спільного з питальними реченнями, але вони відрізняються від питань тому, що вони використовуються, щоб поставити під сумнів фактично сказані слова, а не передати зміст попередніх висловлювань. Вони передають думки мовців. Перепитування не обов’язково передбачають точне фонетичне повторення висловлювання. Крім того, їм не потрібно повторювати слово за словом. Вони можуть повторювати повністю висловлювання, або його окреме слово чи фразу. Перепитування вважають металінгвістичними, оскільки вони потребують попереднього висловлювання в межах дискурсу та вимагають лінгвістичного контексту. Використання перепитувань показує бажання адресата продовжувати комунікацію та спонукати співрозмовника до продовження висловлювання своїх думок та переживань. Перепитування спонукають адресанта повідомити додаткові факти чи нову необхідну інформацію, а адресату дають можливість осмислити почуте. Розрізняють в мовленні різні типи перепитувань. Зазначають, що є перепитування, які просто повторюють попередню репліки не надаючи їй емоційного забарвлення, а є перепитування, які передають внутрішній стан мовця. Стверджують, що перепитування надають мовленню достатню експресивну силу для вираження внутрішнього стану мовця. The article examines echo-questions and indicates that echo-questions as a linguistic phenomenon is quite common in speech. They are common in dialogue speech and give the possibility to the speaker to understand the interlocutor more deeply and especially his inner state. The article analyzes the interviews taking into account their pragmatic features. Echo-questions are important when you want to show your inner state to the interlocutor. They are used to show that they are interested in the speaker's information. It is noted that echo-question is a special type of interrogative sentences that are used to clarify information and convey one's inner emotions and feelings. Morphologically and syntactically they have more in common with interrogative sentences, but they differ from them in that they are used the words actually spoken, rather than to convey the meaning of previous statements. They convey the thoughts of the speakers. Echo-questions do not necessarily involve exact phonetic repetition of the utterance. They don't need to repeat themselves word for word. They can repeat the entire statement, or its individual word or phrase. Echo-questions are considered as meta-linguistic ones because they require a prior utterance within the discourse and require a linguistic context. The use of echo-questions shows the addressee's desire to continue communication and encourage the interlocutor to continue expressing his thoughts and feelings. Echo-questions encourage the sender to report additional facts or new necessary information, and the addressee is given the opportunity to reflect on what he heard. Different types of echo-questions are distinguished in speech. It is noted that there are echo-questions that simply repeat the previous utterance without giving it an emotional color, and there are echo-questions that convey the speaker's inner state. It is suggested that echo-questions give speech enough expressive power to express the speaker's inner state.
Item
Цінова стратегія в стратегічному управлінні підприємством
(Видавництво «Міленіум», 2022) Писаренко, Надія Василівна; Pysarenko, Nadiia; Писаренко, Надежда Васильевна; Кашина, Ганна Сергіївна; Kashyna, Hanna; Кашина, Анна Сергеевна; Ніколаєва, Світлана Петрівна; Nikolaieva, Svitlana; Николаева, Светлана Петровна; Стенічева, Інна Борисівна; Stenicheva, Inna; Стеничева, Инна Борисовна; Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
Мета статті полягає у визначенні особливостей цінової стратегії, що впливає на ефективність управління підприємством. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, моделювання, систематизації та узагальнення. Наукова новизна отриманих результатів зумовлена обґрунтуванням цінової політики підприємства, що формується в межах загальної стратегії підприємства та містить цінову стратегію і цінову тактику. Висновки. ціноутворення належить до одного з найбільш складних і відповідальних розділів управління. на теперішній час значна частина підприємців не повною мірою володіє знаннями складного механізму ціноутворення на товари й послуги. У результаті в процесі підприємницької діяльності допускають серйозні прорахунки при обґрунтуванні рівня цін, що позначається на кінцевих фінансових результатах, у деяких випадках призводить до суттєвих збитків, а іноді й банкрутства підприємства. The purpose of the article is to determine the features of the pricing strategy that affects the effectiveness of enterprise management. The research methodology is based on the use of general scientific and specific methods, in particular: analysis and synthesis, induction and deduction, modeling, systematization and generalization. The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiation of the pricing policy of the enterprise, which is formed within the general strategy of the enterprise and includes the pricing strategy and pricing tactics. The article defines that in general the company’s strategies are developed at four different organizational levels: corporate, business, functional and operational. It is determined that the pricing strategy should take into account the needs of consumers and ensure long-term satisfaction of these needs through the optimal combination of internal strategy of the enterprise and the parameters of the external environment in the long-term marketing strategy. It was found that the pricing policy is implemented through pricing strategies. The efficiency of the pricing policy of enterprises is studied, which largely depends on the principles used during its formation. Conclusions. Pricing is one of the most complex and responsible sections of management. Currently, a significant number of entrepreneurs do not fully possess the theoretical and practical knowledge of the complex pricing mechanism for goods and services. As a result, in the process of entrepreneurial activity serious miscalculations are allowed in substantiating the price level, which affects the final financial results, in some cases leads to significant losses and sometimes to bankruptcy of the enterprise. Цель статьи состоит в определении особенностей ценовой стратегии, влияющей на эффективность управления предприятием. Методология исследования базируется на использовании общенаучных и специфических методов, в частности: анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирования, систематизации и обобщения. Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании ценовой политики предприятия, которая формируется в рамках общей стратегии предприятия и включает ценовую стратегию и ценовую тактику. Выводы. ценообразование относится к одному из наиболее сложных и ответственных разделов управления. В настоящее время значительная часть предпринимателей не в полной мере владеет знаниями сложного механизма ценообразования на товары и услуги. В результате в процессе предпринимательской деятельности допускают серьезные просчеты при обосновании уровня цен, что сказывается на конечных финансовых результатах, в ряде случаев ведет к существенным убыткам, а иногда и банкротству предприятия.
Item
Івенти та краєзнавчі заходи як рекреаційний ресурс в курортно-оздоровчих закладах у післявоєнний період
(Видавництво «Міленіум», 2022) Ілляшенко, Інна Олегівна; Illiashenko, Inna; Ильяшенко, Инна Олеговна; Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Шевчук, Оксана Василівна; Shevchuk, Oksana; Шевчук, Оксана Васильевна; Бойко, Наталія Олександрівна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталия Александровна; Медвідь, Ганна Сергіївна; Medvid, Hanna; Медведь, Анна Сергеевна
Мета статті полягає в дослідженні івентів і краєзнавчих заходів як рекреаційного ресурсу в курортно-оздоровчих закладах у післявоєнний період. Методологія дослідження передбачала використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних (системноструктурні дослідження, економічний аналіз). Наукова новизна отриманих результатів полягає в конкретизації змісту поняття «івент-туризм» як особливого виду туризму, що має невичерпний потенціал, вдало поєднується з іншими видами туризму та сприяє поліпшенню роботи рекреаційних і курортно-оздоровчих закладів у післявоєнний період. Висновки. Встановлено, що в основу будь-якого івенту обов’язково закладена ідея, яка приваблює туристів і є визначальним чинником їх вибору серед інших турів. івент-туризм і краєзнавчі заходи в нашій країні мають гарні перспективи, проте є умови, що стримують їх розвиток у регіонах України. Зокрема, це воєнні дії на території України, недостатньо розвинена туристична інфраструктура, дефіцит кваліфікованих кадрів в івент-індустрії, відсутність належної уваги до розробки подієвого календаря, низька ділова й інвестиційна активність міст. The purpose of the article is to study events and local history activities as a recreational resource in health resorts in the postwar period. The research methodology included the use of general scientific methods (analysis, synthesis, specification, classification) and special (system-structural research, economic analysis). The scientific novelty of the results is the concretization of the concept of «event tourism», which is considered a special type of tourism that has inexhaustible potential and successfully combines with other types of tourism and improves recreational and health facilities in the postwar period. Conclusions. It has been established that any event is based on an idea that attracts tourists and is a determining factor in their choice among other tours. Despite the prospects for the development of event tourism and local history activities in our country, we can identify a number of factors that hinder the development of this type of tourism in the regions of Ukraine. These include: hostilities in Ukraine, insufficiently developed tourist infrastructure, shortage of qualified personnel in the event industry, lack of proper attention to the development of the event calendar, low business and investment activity of cities. Event tourism in the post-war period is not only a promising segment of the world tourist market, but also a bright, multifaceted, infinitely exciting tool for promoting a dynamically developing territory. Thus, the concept of development of the regions of Ukraine in the postwar period on the basis of event tourism and local history activities is very promising, as it gives a relatively rapid and positive economic effect. Цель статьи состоит в исследовании ивентов и краеведческих мер как рекреационного ресурса в курортно-оздоровительных заведениях в послевоенный период. Методология исследования предполагала использование общенаучных методов (анализ, синтез, конкретизация, классификация) и специальных (системно-структурные исследования, экономический анализ). Научная новизна полученных результатов заключается в конкретизации понятия «ивент-туризма» как особого вида туризма, который имеет неисчерпаемый потенциал, успешно сочетается с другими видами туризма и способствует улучшению работы рекреационных и курортно-оздоровительных заведений в послевоенный период. Выводы. Установлено, что в основу любого ивента обязательно заложена идея, которая привлекает туристов и является определяющим фактором их выбора среди других туров. ивент-туризм и краеведческие мероприятия в нашей стране имеют хорошие перспективы, однако есть условия, сдерживающие их развитие в регионах Украины. В частности, это военные действия на территории Украины, недостаточно развитая туристическая инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров в ивент-индустрии, отсутствие должного внимания к разработке событийного календаря, низкая деловая и инвестиционная активность городов.
Item
Методологія оцінки економічної безпеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економікою
(Видавництво «Міленіум», 2022) Громоздова, Лариса Василівна; Hromozdova, Larysa; Громоздова, Лариса Васильевна; Ілляшенко, Інна Олегівна; Illiashenko, Inna; Ильяшенко, Инна Олеговна; Довгенко, Яна Олексіївна; Dovhenko, Yana; Довгенко, Яна Алексеевна; Царук, Володимир Васильович; Tsaruk, Volodymyr; Царук, Владимир Васильевич; Юрченко, Крістіна Михайлівна; Yurchenko, Kristina; Юрченко, Кристина Михайловна
Мета статті полягає у визначенні методичних підходів, методів і методології оцінки, прийнятних для аналізу економічної безпеки підприємництва. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, моделювання, систематизації та узагальнення. Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні взаємообумовленості та рівня понять економічної безпеки підприємницької діяльності, підприємства та підприємництва як сектору економіки. Висновки. В умовах ринкової трансформації економіки модель зміцнення економічної безпеки (на всіх рівнях ієрархії управління) варто формувати на засадах забезпечення нарощування потенціалу економічної безпеки, обґрунтування пріоритетів економічного розвитку в умовах обмеженості ресурсів. методичні підходи (засади) оцінки рівня економічної безпеки підприємництва мають характеризувати наявний її рівень, імовірність настання небажаних загрозливих щодо життєздатності підприємництва змін. The purpose of the article is to determine the methodological approaches, methods and methodology of assessment that are acceptable for assessing the economic security of entrepreneurship. The research methodology is based on the use of general scientific and specific methods, in particular: analysis and synthesis, induction and deduction, modeling, systematization and generalization. The scientific novelty of the obtained results lies in the substantiated interdependence and level of concepts of economic security of business, enterprise and entrepreneurship as a sector of the economy. The article substantiates the view of economic security as a scientific category, considers the mega, macro, meso and micro levels of economic security. Threats to the economic security of entrepreneurship in Ukraine have been identified. The dependence of economic security of entrepreneurship on economic, social, political, historical, technological, psychological, religious and other factors of society development has been clarified. Different approaches to the understanding of «economic security» have been studied, which made it possible to systematize all directions in line with the two main ones: philosophical and organizational approach. Conclusions. In the conditions of market transformation of the economy, the model of strengthening economic security (at all levels of the management hierarchy) should be formed on the basis of building the potential of economic security, justifying the priorities of economic development in resource constraints. Methodological approaches (principles) for assessing the level of economic security of entrepreneurship should characterize its existing level, the likelihood of undesirable changes threatening the viability of entrepreneurship. Цель статьи состоит в определении методических подходов, методов и методологии оценки, приемлемых для анализа экономической безопасности предпринимательства. Методология исследования базируется на использовании общенаучных и специфических методов, в частности: анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирования, систематизации и обобщения. Научная новизна полученных результатов заключается в обосновании взаимообусловленности и уровня понятий экономической безопасности предпринимательской деятельности, предприятия и предпринимательства как сектора экономики. Выводы. В условиях рыночной трансформации экономики модель укрепления экономической безопасности (на всех уровнях иерархии управления) следует формировать на основе обеспечения наращивания потенциала экономической безопасности, обоснования приоритетов экономического развития в условиях ограниченности ресурсов.