Now showing items 1-14 of 14

  • Активізація інвестиційного процесу як пріоритетний напрямок державної економічної політики 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-18)
   У статті досліджено причини, які спримують процес модернізації реального сектору економіки і визначено механізми, які будуть сприяти активізації інвестиційних процесів в економіці України.
  • Банки розвитку як інструмент активізації інвестиційного процесу 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
  • Банківська система та її роль в відновлені економічного зростання 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015)
   Визначені фактори, які обмежують кредитування інвестиційних проектів у реальному секторі економіки. Запропоновані механізми, які будуть сприяти активізації банківського кредитування інвестиційних процесів у реальному секторі ...
  • Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження 

   Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович; Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseenko, Maksym; Алексеенко, Максим Дмитриевич; Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya; Барида, Надежда Петровна; Бернацька, Ольга Олександрівна; Bernatska, Olga; Бернацкая, Ольга Александровна; Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна; Брегеда, Олена Анатоліївна; Bregeda, Olena; Брегеда, Елена Анатольевна; Войтов, Сергій Вікторович; Денисенко, Антоніна Валентинівна; Denisenko, Antonina; Денисенко, Антонина Валентиновна; Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна; Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych; Ивасив, Игорь Богданович; Коваленко, Марина Олександрівна; Kovalenko, Maryna Oleksandrivna; Коваленко, Марина Александровна; Коптюх, Олена Григорівна; Koptiukh, Olena; Коптюх, Елена Григорьевна; Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman Vasyliovych; Корнилюк, Роман Васильевич; Костенко, Валентина Володимирівна; Kostenko, Valentyna Volodymyrivna; Костенко, Валентина Владимировна; Марчук, Тетяна Сергіївна; Marchuk, Tetiana; Марчук, Татьяна Сергеевна; Остапишин, Тетяна Петрівна; Оstapyshyn, Tetiana; Остапишин, Татьяна Петровна; Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна; Приходько, Є. А.; Prykhodko, Y. A.; Приходько, Е. А.; Ситник, Олександр Васильович; Sytnik, Oleksander; Сытник, Александр Васильевич; Стрільчук, Любов Василівна; Strylchuk, Lyubov; Стрельчук, Любовь Васильевна; Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strylchuk, Yulia; Стрельчук, Юлия Игоревна; Фридель, Володимир Ігорович; Friedel, Volodymyr; Фридель, Владимир Игоревич; Фуксман, Олександр Ю.; Fuksman, Olexander; Фуксман, Александр Ю.; Харевич, Андрій Сергійович; Harevich, Andriy; Харевич, Андрей Сергеевич; Ходакевич, Сергій Іванович; Hodakevich, Sergiy; Ходакевич, Сергей Иванович; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiya; Цыганова, Надежда Викторовна; Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович; Шемет, Тетяна Станіславівна; Shemet, Tetiana; Шемет, Татьяна Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії досліджуються особливості формування макроекономічного середовища діяльності вітчизняних банків. Аналізуються актуальні проблеми теорії і практики банківського кредитування в Україні в умовах виходу з кризи. ...
  • Вплив банківської системи на активізацію інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011)
  • Відсоткова політика центрального банку та її вплив на економічні процеси 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (Мукачівський державний університет, 2016)
   Статтю присвячено дослідженню впливу процентної політики на економічні процеси. Проаналізовано застосування інструментів відсоткової політики в Україні. Досліджено світовий досвід використання інструментів процентної ...
  • Гроші та кредит 

   Савлук, Михайло Іванович; Савлук, Михаил Иванович; Мороз, Анатолій Миколайович; Мороз, Анатолий Николаевич; Лазепко, Ігор Михайлович; Лазепко, Игорь Михайлович; Пуховкіна, Майя Федорівна; Пуховкина, Майя Фёдоровна; Шамова, Ірина Вікторівна; Шамова, Ирина Викторовна; Заболотна, Наталія Григорівна; Заболотная, Наталия Григорьевна; Брегеда, Олена Анатоліївна; Брегеда, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, ...
  • Кредитна підтримка інноваційного розвитку економіки України 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Заболотная, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
  • Кредитні важелі активізації інвестиційно-інноваційної діяльності шдііриємств 

   Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2014)
  • Підвищення ролі банків у забезпечені інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 

   Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Світовий досвід державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності бізнесу 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
  • Структурні диспропорції в зовнішній торгівлі України та шляхи їх подолання 

   Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна (Мукачівський державний університет, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі, товарну структуру експорту та імпорту. Визначено причини, які зумовили основні структурні ...
  • Україна та МВФ: співробітництво в умовах виходу з кризи 

   Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович; Унковська, Тетяна Євгеніївна; Unkovskaya, Tetyana Yevgeniyivna; Унковская, Татьяна Евгеньевна; Джус, Михайло Олегович; Dzhus, Myhailo; Джус, Михаил Олегович; Савлук, Михайло Іванович; Savluk, Myhailo; Савлук, Михаил Иванович; Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya; Барида, Надежда Петровна; Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна; Чершнев, Юрій Вікторович;; Chershnev, Yuriy Viktorovich; Чершнев, Юрий Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Науково-аналітична доповідь присвячена питанням співробітництва України з Міжнародним валютним Фондом у сфері розв’язання проблем розробки та реалізації монетарної політики в період посткризового відновлення економіки. ...
  • Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу 

   Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович; Заболотна, Наталія Григорівна; Zabolotna, Natalia; Заболотная, Наталия Григорьевна; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiya; Цыганова, Надежда Викторовна; Унковська, Тетяна Євгеніївна; Unkovskaya, Tetyana Yevgeniyivna; Унковская, Татьяна Евгеньевна; Джус, Михайло Олегович; Dzhus, Myhailo; Джус, Михаил Олегович; Остапишин, Тетяна Петрівна; Оstapyshyn, Tetiana; Остапишин, Татьяна Петровна; Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya; Барида, Надежда Петровна; Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Yuriy Viktorovich; Чершнев, Юрий Викторович; Коптюх, Олена Григорівна; Koptiukh, Olena; Коптюх, Елена Григорьевна; Ситник, Олександр Васильович; Sytnik, Oleksander; Сытник, Александр Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У збірнику консолідовано й узагальнено матеріали щодо формування та реалізації Основних засад грошово-кредитної політики в Україні. Головний акцент зроблено на формуванні Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 ...