Now showing items 1-18 of 18

  • Readiness to the transition to the cashless economy 

   Krasnovа, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Hromnytska, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
  • Антикризове управління в банківських установах 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Майстер, Анна Володимирівна (Житомирський державний технологічний університет, 2013)
   Розглянуто різноманітні підходи до визначення сутності антикризового управління, розглянуто його завдання, функції та світовий досвід антикризового менеджменту.
  • Банківська система України: інституційні зміни та інновації 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
  • Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Ластівка, Ю. Е.; Lastivka, Y. E. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
   У статті розглянуто передумови і наслідки боргової кризи в Європейському Союзі та її вплив на банківський сектор України, виявлено і проаналізовано структурно-організаційні недоліки даного об’єднання, розроблено шляхи ...
  • Запровадження активних методів навчання при вивченні курсу «Гроші та кредит». 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Методи і моделі багатокритеріальної оптимізації 

   Богославець, Ігор Семенович; Богославец, Игорь Семёнович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Богославець, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
  • Міжпредметний тренінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка» за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Необхідність диверсифікації фінансових інститутів — як запорука посилення інвестиційної активності 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
  • Оцінювання як стимулююча та контролююча складова навчального процесу 

   Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Роль та місце банківської системи в забезпеченні економічного зростання в умовах фінансової інтеграції 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2016)
   Стаття присвячена проблемі визначення ролі банківської системи в забезпеченні економічного зростання. Окрему увагу приділено розгляду проблеми "банки-економіка" та характеристиці структурних диспропорцій, що склалися в ...
  • Світовий досвід регулювання криптовалют 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2017)
  • Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Національний банк України, 2015)
   Досліджено теоретичні та практичні підходи трактування сутності та ідентифікації системно важливих банків з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано вітчизняну банківську систему в контексті діяльності великих банків. ...
  • Сутність і структурні закономірності фінансової інтеграції у глобальному вимірі в контексті «недосяжної тріади» 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
   Мета статті полягає у визначенні сутності фінансової інтеграції та обґрунтуванні її місця в системі заходів державного регулювання, спрямованих на пошук збалансованої моделі економічного зростання країни, через недосяжну ...
  • Фактори впливу на валютний курс української гривні 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Топорков, О. Р.; Божко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
  • Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
   Дана стаття присвячена аналізу актуальної проблеми виявлення особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності. Проаналізовано ...
  • Формування інвестиційної стратегії інституціональних інвесторів в умовах економічної нестабільності 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (UNS – Uczelnia Nauk Spolecznych, 2018-03-21)
  • Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи 

   Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...
  • Інструменти регулювання концентрації банківського капіталу 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)