Now showing items 1-20 of 47

  • Entrepreneurial potential of smes in Ukraine in the context of eurointegration reforms 

   Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Garashchenko, Nataliya; Гаращенко, Наталія Миколаївна; Гаращенко, Наталия Николаевна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юріївна; Вострякова, Валентина Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  • Formation of university-centered ecosystems of innovative entrepreneurship in Ukraine 

   Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
   The urgency of creation and development is substantiated, and also the essence of university-centered ecosystems of innovative entrepreneurship is characterized. The expediency of studying foreign experience and conducting ...
  • Активізація навчального процесу при викладанні дисципліни «Економіка підприємства» 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Тонюк, Марина Олександрівна; Тонюк, Марина Александровна; Литюга, Юлія Володимирівна; Литюга, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Використання системи ключових показників ефективності для управління конкурентоспроможністю бізнесу 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дідусь, Юлія Володимирівна; Сторчак, Юлія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
   Розглянуто визначення та зв’язок понять «конкурентоспроможність» та «ефективність функціонування» бізнесу. Описано сутність, переваги та недоліки впровадження системи ключових показників ефективності, а також її вплив на ...
  • Використання ІТ-технологій для підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Солоднюк, Сергій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
   Обґрунтовано доцільність застосування інформаційних технологій для підвищення якості надання медичних послуг, розглянуто складові концепції CALS та можливості її використання у процесах створення медичних інформаційних ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відповідно до ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гариевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Колот, Володимир Михайлович; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гариевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У підручнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення ефективного господарювання й розвитку основної структурної ланки економічної системи – підприємства. Основний навчальний матеріал ...
  • Зарубіжний досвід формування передумов створення екосистеми інновацій «університет – бізнес» 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
   Розглянуто передумови використання потенціалу співпраці ЗВО з бізнесом як складової економічному розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід структуризації елементів інтегрованої екосистеми інновацій, що забезпечує ...
  • Контроллінг інноваційної діяльності підприємства 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Іванова, Дар’я (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
   Обґрунтовано актуальність формування підсистеми контролінгу інноваційної діяльності як засобу реалізації інноваційного потенціалу підприємства. Виявлено основні недоліки розвитку на вітчизняних підприємствах. Зроблено ...
  • Контролінг 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У посібнику викладено навчально-методичні матеріали, призначені для самостійного опанування та поглиблення вивчення курсу «Контролінг». До складу посібника увійшли типова навчальна програма курсу, навчально-методичне ...
  • Контролінг 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та організації системи контролінгу на підприємстві її інтеграції до загальної системи управління підвищення ефективності ...
  • Контролінгові аспекти інноваційної діяльності підприємства 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Галецька, Софія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-29)
   Розглянуто необхідність, ключові аспекти та основні інструменти контролінгу в інноваційній діяльності підприємства. Охарактеризовано функції і завдання контролінгу у процесі забезпечення ефективної інноваційної активності ...
  • Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-28)
   У статті розглянуто зміст, складові, принципи та організаційно-методичне забезпечення системи управління діяльністю підприємств на основі концепції ключових показників ефективності (KPI). Охарактеризовано сутність, критерії ...
  • Круг для утопающих. Как выбрать модель реструктуризации предприятия 

   Заикина (Лаврененко), Валентина Витальевна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна (Издательский дом "Максимум", 1999)
   Осознавая, что предприятию необходима реструктуризация, многие руководители тем не менее до конца не понимают, каким образом ее нужно осуществлять. Хотя правильно выбранная модель проведения реструктуризации во многом ...
  • Матриці оцінювання освітніх програм як інструмент їх удосконалення на засадах студентоцентризму 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Методика оцінки об’єктів інтелектуальної власності (проект) 

   Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Кузьміна, М. В.; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Svyrydenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (Фонд державного майна України, 1998)
  • Методичні аспекти обґрунтування концепції активізації інноваційного розвитку підприємств у контексті державних пріоритетів 

   Павленко, Ірина Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Методичні інструменти аналізу інноваційного розвитку на глобальному, національному та регіональному рівнях 

   Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej Katowice, 2016)
   The article investigated tools for monitoring and analysis of innovative development, which is used to assess the level of innovativeness of the economy and regions. The author analyzes the innovation indicators Global ...
  • Новітні тенденції розвитку управління підприємствами 

   Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна; Литюга, Юлія Володимирівна; Lytyuga, Julia; Литюга, Юлия Владимировна; Масліченко, Оксана Миколаївна; Maslichenko, Oksana; Масличенко, Оксана Николаевна; Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна; Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasia; Бортник, Анастасия Николаевна; Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Крючковська, Тетяна Олександрівна; Ільченко, І. Ю.; Зайцева, А. В.; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна; Бігунов-Новіков, Л. Ю.; Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna; Наконечная, Дарина Юрьевна; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Жученко, З. О.; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Olexandr; Кукоба, Александр Владимирович; Козачко, М. В.; Григораш, І.; Кулівець, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Монографію присвячено висвітленню новітніх тенденцій в управлінні розвитком підприємств з позиції сучасних науково-методичних засад. Значну увагу приділено трансформації інноваційної моделі розвитку підприємств та напрямам ...