Now showing items 1-7 of 7

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Макроекономіка» 

   Постоєнко, Катерина Іванівна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Дисбаланс взаємозв’язку прожиткового мінімума та продовольчого кошика в Україні 

   Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Моніторинг антикризового державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні 

   Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Оцінено роль держави у розвитку ринку продовольчих товарів, в тому числі сільського господарства. Розглянуто сучасний вплив держави на врегулювання процесів, що діють на ринку продовольства для забезпечення стабільної ...
  • Моніторинг глобального індексу продовольчої безпеки для України 

   Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Висвітлено категорії «продовольча безпека», «продовольча небезпека», «продовольче забезпечення», «глобальний індекс продовольчої безпеки». Досліджено групи показників за якими розраховується глобальний індекс продовольчої ...
  • Регулювання ринку продовольчих товарів України в умовах глобалізації 

   Постоєнко, Катерина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Висвітлено результати аналізу реформ сільського господарства, у контексті Євроінтеграційних процесів і входом України до Зони вільної торгівлі. Проаналізовано виконання Програми діяльності Кабінкту міністрів України щодо ...
  • Роль харчової промисловості у продовольчому забезпеченні населення України 

   Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті проаналізовано й узагальнено особливості виробництва та споживання продукції сільського і рибного господарств України за 2009—2011 роки.