Now showing items 1-12 of 12

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Базові складові ефективного управління локальною економікою на" крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
   статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
  • Використання ключових показників ефективності в системі оцінки управлінських рішень на державному та муніципальному рівнях 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Усенко, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено проблему досягнення максимального балансу інтересів у процесі прийняття і реалізації управлінських рішень з врахуванням протиріч між рівнями на яких вони приймаються. Рекомендовано використовувати методику ...
  • Використання тренінгів у підготовці фахівців зі спеціальності «Менеджмент державних установ» 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Державна політика зайнятості на ринку продовольчих товарів 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Постоєнко, К. І.; Postoienko, K. I. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
   У статті розглянуто проблеми професійної зайнятості, які стосуються і ринку продовольчих товарів. Світовий досвід свідчить про необхідність державного регулювання цього виду зайнятості через прогнозування. Проаналізовано ...
  • Державне регулювання професійно-кваліфікаційної структури ринку праці 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Розглянуто проблему професійно-кваліфікаційноного балансу ринку праці. Виділино проблеми у державній політиці зайнятості, що заважають вирітити існуючу проблему. Розглянуто світовий досвіт регулювання професійної складової ...
  • Державно-адміністративний менеджмент як інструмент формування інноваційної структури національної економіки 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Владимировна (Національний університет "Львівська політехніка", 2015-05)
  • Контроль як особливий елемент оцінки якості знань студентів 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Проблеми вимірювання ефективності публічного управління в Україні 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Реформування публічної служби України в умовах донорського впливу міжнародних організацій 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Олівінська, Інна Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Стратегія уряду технократів в Україні: теорія та практика 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Харченко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   В роботі досліджується основні завдання уряду, які базуються на принципах теорії сучасного урядування «Good Governance». Аналізуються основні напрямки модернізації публічної економіки України. Розглядаються сценарії ...
  • Формування ефективної системи управління та адміністрування публічною економікою: аспект IT 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Сивак, Єлизавета Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах досліджується проблеми реалізації концепції цифрової економіки та інформатизації системи публічного управління та адміністрування. Розглядається вплив ІТ на публічну службу.