Now showing items 1-20 of 22

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Скринник, Ю. С.; Skrynnyk, J. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджується проблема визначення результативності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу. Використано інструмент порівняльного аналізу — бенчмаркінг для оцінки державної політики в сфері малого і ...
  • Бюджет участі як ефективний інструмент місцевого самоврядування 

   Гиренко, Х. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-03)
  • Виклики реформи вищої освіти в Україні 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федорова, Анна А.; Fedorova, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
   У роботі охарактеризовано основні положення Закону України «Про вищу освіту» 2014 року та наведено наявні результати його імплементації; розроблено пропозиції щодо напрямків удосконалення вітчизняної системи вищої освіти ...
  • Вихід із кризи в потенціалі сектору малого та середнього бізнесу 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  • Детермінанти вразливості боргової безпеки України 

   Лось, Валерій Володимирович; Los, V.; Лось, Валерий Владимирович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Стаття присвячена дослідженню основних аспектів боргової безпеки України на основі найважливіших сигнальних індикаторів, що визначені світовою та вітчизняною практикою. Розглянуто основні індикатори боргової безпеки України ...
  • Евалюція практичної підготовки студентів-магістрів 

   Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Есе як форма презентації знань високого рівня 

   Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Схулухія, Ю. В.; Skhulukhiia, Yu. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2017)
   Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Оптимізація аудиторної роботи при викладанні дисципліни «Макроекономіка» 

   Усик, Віра Іванівна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Порядок встановлення фінансових правил в сфері освіти: прикладний аспект 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Освіта виконує особливу роль для розвитку економіки та суспільства. Механізм фінансування сфери освіти є недосконалим і потребує модернізації. У статті наголошено на важливості усвідомлення змісту фінансових правил у сфері ...
  • Проблеми реформування вищої освіти в Україні: погляд молодих вчених за умов військового конфлікту та суспільно-політичної кризи 

   Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна; Олексієнко, Анатолій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Увагу акцентовано на необхідності докорінних змін у сфері вищої освіти, яка сьогодні стала великою мірою джерелом корупції та бюрократії. Окрім того, ці негативні явища посилюються впливом війни з Росією. Доведено ключову ...
  • Продовольча безпека України: загрози та перспективи 

   Крат, І. В.; Усик, Віра Іванівна; Krat, I.; Usyk, Vira (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20)
   Статтю присвячено питанню продовольчої безпеки України. Зокрема, здійснено акцент на основні індикатори, що свідчать про рівень продовольчої безпеки. Зазначено, що в сфері забезпечення продовольчої безпеки існує безліч ...
  • Роль університету в секторній структурі економіки знань 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Матусевич, Т. В.; Matusevych, T. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   Побудова в Україні моделі "економіки знань" вимагає поєднання існуючих культурних традицій і наявних людських ресурсів із вимогами глобальної економіки та сучасними соціальними реаліями. У сучасних умовах для України вкрай ...
  • Сектор малого та середнього бізнесу: етапи формування та завдання для України 

   Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   Стаття присвячена становленню та розвитку сектору малого та середнього бізнесу. Здійснено поділ розвитку сектору малого та середнього бізнесу на чотири етапи. Визначено період, на якому знаходиться розвиток сектору малого ...
  • Стратегічне планування в публічному управлінні: визначення показників досягнення цілей (на прикладі стретегії фінансування сфери освіти) 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Світова практика свідчить про активне використання при стратегічному плануванні політики (англ. policy) принципів орієнтованого на результатах управління (англ. Results-Based Management, надалі – RBM). Розробка стратегії, ...
  • Сучасні реалії взаємовідносин викладача та студента 

   Усик, Віра Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності 

   Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Y.; Усик, Віра Іванівна; Usyk, V.; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена оцінці процесу управління державним боргом з точки зору відомих макроекономічних теорій представників різних наукових шкіл. Здійснено аналіз макроекономічних тенденцій і залежностей, які породжені ...
  • Фіскальний простір України в антикризовому управлінні 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Розглянуто поняття «фіскального простору» та встановлено відмінності в світовому і вітчизняному визначенні його меж. Проаналізовано динаміку показника відношення боргу до ВВП і визначено основні причини його погіршення. ...