Now showing items 1-9 of 9

  • Базові аспекти об’єктивності оцінювання самостійної роботи студентів 

   Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Деякі аспекти формування новітньої парадигми оцінки ефективності використання основного капіталу 

   Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, V. M.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Статтю присвячено пошуку нових підходів до оцінки ефективності використання основного капіталу та засобів виробництва з метою підвищення прибутковості ведення бізнесу. Автором досліджуються існуючі підходи до оцінки ...
  • Засоби мотивації студентів до участі у фахових олімпіадах та наукових конференціях 

   Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Особливості емпіричної оцінки інвестиційної діяльності обрання підприємством варіанта амортизаційної політики 

   Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті розглянуто ключові положення амортизаційної політики підприємства. Висвітлено роль та місце амортизаційного фонду у формуванні необхідного обсягу валових інвестицій. Розглянуто основні елементи амортизаційної ...
  • Особливості технологічних укладів в цифровій економіці 

   Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, V.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті зроблено спробу критичного аналізу щодо існуючих поглядів на трансформацію технологій та технологічних укладів за умов стрімкої цифрової трансформації економіки. Висвітлено концепцію зміщення ролі людини у ...
  • Передумови формування новітньої економічної реальності на основі інтернет-економіки та економіки потреб 

   Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, Vitaliy; Царёв, Виталий Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
   У статті наведено авторське розуміння подальшого розвитку світової економічної теорії. Автором пропонується термін «економіка потреб» для опису тенденцій розвитку постіндустріального суспільства та економіки знань. Визначено ...
  • Природа та сутність необоротних активів підприємств у контексті інтеграції національної економіки 

   Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03)
  • Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств борошномельної галузі України 

   Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Стаття присвячена сучасному стану борошномельної галузі, існуючим тенденціям та основним факторам, що вплинули на розвиток підприємств. Подано аналітичний огляд підприємств щодо структури їх власності, розміщення та ...
  • Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan; Олексюк, Алексей Иванович; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Ходакевич, Богдан Александрович; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Гусєва, Ірина Юріївна; Guseva, Iryna; Гусева, Ирина Юрьевна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzjubenko, Ljubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Lyudmyla; Долгова, Людмила Ивановна; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Ковтун, Віта Петрівна; Kovtun, Vita; Ковтун, Вита Петровна; Люшенко, Оксана Іванівна; Lyushenkо, Oksana; Люшенко, Оксана Ивановна; Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Литюга, Юлія Володимирівна; Lytyuga, Julia; Литюга, Юлия Владимировна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Olexandr; Кукоба, Александр Владимирович; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, Vitaliy; Царёв, Виталий Николаевич; Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Anna; Проскокова, Анна Юрьевна; Семенчук, Аліна Олександрівна; Semenchuk, Alina; Семенчук, Алина Александровна; Смирнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Солов’янчик, Альона Володимирівна; Solovianchyk, Alyona; Соловьянчик, Алёна Владимировна; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна; Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна; Бутнік-Сіверський, Олександр Борисович; Butnik-Siverskyi, Oleksandr; Бутник-Сиверский, Александр Борисович; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У монографії органічно поєднується загальнонауковий і предметно спеціалізований методичний інструментарій, який за емпіричного наповнення дозволяє повністю та всебічно розкрити як наукове значення, так і практичну цінність ...