Now showing items 1-11 of 11

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Державне управління конкурентоспроможним розвитком регіонів в умовах структурних трансформацій 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Виявлено та проаналізовано тенденції структурних змін в економічному розвитку регіонів України у 2005 —2013 роках. Визначено параметри та масштаби зміни частки провідних сфер діяльності у регіональних господарських комплексах. ...
  • Дисбаланси інклюзивного розвитку економіки України: оцінка та шляхи подолання 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)
  • Домінанти антикризового управління розвитком національної економіки україни в контексті сучасних глобальних викликів 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Mykolas Romeris University, 2018)
   Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку національної економіки України за основними макроекономічними показниками з європейськими країнами – сусідами у 10-х роках XXI ст. Виявлено наявні міжкраїнові дисбаланси, ...
  • Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства 

   Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Тищенко, Олександр Олександрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Александрович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
   У статті подано авторське бачення сутності клієнтського капіталу та його впливу на вартість підприємства. Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі клієнтського капіталу у процесі капіталізації підприємства за допомогою ...
  • Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства 

   Тищенко, Олександр Олександрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11)
  • Макроекономічна оцінка ролі аграрного сектора України у розвитку національного господарства 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Мукачівський державний університет, 2016)
   Проаналізовано динаміку показників та досліджено тенденції розвитку аграрного сектора України у 2007–2015 рр. Показано роль та здійснено оцінку його впливу на формування макроекономічних параметрів функціонування національного ...
  • Моделі фінансової консолідації у публічному управлінні розвитком міських агломерацій 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Проаналізовано тенденції формування агломераційних утворень та дано оцінку їх ролі у розвитку національних економік. Розкрито зміст існуючих моделей фінансової консолідації, що застосовуються для розв’язання наявних проблем ...
  • Регіональні чинники формування загроз національній економічній безпеці України 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Розвиток банківського кредитування в умовах посткризового відновлення національної економіки 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Київський інститут банківської справи, 2018-05-23)
  • Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком 

   Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У статті розглянуто наукові підходи до трактування поняття «національна економіка». Виокремлено характерні риси, які повинні враховуватись при виборі моделі управління розвитком національної економіки. Показано провідну ...