Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми формування системи вищої освіти в контексті сучасних концепцій наукового пізнання 

      Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V. D.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, B. O.; Тишков, Богдан Александрович; Шарапов, Олександр Дмитрович; Sharapov, O. D.; Шарапов, Александр Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      Робота присвячена аналізу проблем освіти у світлі новітніх світоглядних концепцій з урахуванням ризиків і загроз сучасного етапу розвитку інформаційного суспільства. Запропоновано напрями подолання цих проблем, що ґрунтуються ...