Now showing items 1-8 of 8

  • Еволюція теоретичних підходів до визначення категорії «людські ресурси» 

   Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до визначення категорії «людські ресурси», приведено окремі визначення кадрових термінів різних авторів. Представлено таблицю, у якій висвітлено певну послідовність появи ...
  • Кадрове забезпечення та діяльність лісового господарства Чернігівщини в 1920-х роках 

   Топчій, Олександр Сергійович; Topchiy, O. S.; Топчий, Александр Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Здійснено спробу охарактеризувати кадрове забезпечення лісового господарства Чернігівщини в 1920-ті роки та висвітлити взаємовідносини органів радянської влади з сільською інтелігенцією в період її утвердження в Україні ...
  • Кадровий етап технології аналітичного процесу в банках 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
   У статті розглядається власний підхід до характеристики кадрового потенціалу аналітичного процесу в банках. Було досліджено роль аналітичної служби як суб’єкта управління в системі банківського менеджменту, розкриті функції ...
  • Кадровий портфель підприємства у проблематиці стратегічного управління 

   Кубіній, Н. Ю.; Щелкунова, О. В.; Дідик, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   У наведеній статті автори розглядають новий підхід до керування підприємством з точки зору портфельного методу у стратегічному менеджменті. Введено поняття кадрового портфеля на підприємстві, проаналізовано його зміст ...
  • Проблеми реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів 

   Савченко, Василь Антонович; Savchenko, V. A.; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Стаття присвячена соціально-економічним і правовим аспектам реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів. Визначено сучасні проблеми розвитку повної загальної середньої, професійної, вищої та післядипломної ...
  • Теоретичні та практичні аспекти формування управлінського персоналу в контексті ефективного управління підприємством 

   Глущенко, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-07)
   Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки. Проведено аналіз стану проблеми, окреслено перспективи розвитку. ...
  • Управління формуванням інноваційного освітнього середовища в контексті переходу знаннєвої парадигми освіти на компетентнісну 

   Гаращук, Олена В.; Garashchuk, Оlena; Куценко, Віра І.; Kutsenko, Vira (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено роль системи управління освітою у контексті її впливу на розвиток інноваційних процесів, людського капіталу та економіки в цілому, що є актуальною проблемою сучасного періоду становлення інформаційно ...
  • Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти 

   Андрейцева, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-29)
   Розкрито сутність поняття «трудовий потенціал» за рівнями управління. Проведено розмежування категорій «трудові ресурси», «людські ресурси», «робоча сила», «персонал», «кадри», «людський капітал». Досліджено особливості ...