№ 33

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 83
 • Item
  Дослідження структури та динаміки капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-18) Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan
  У статті розглянуто динаміку і структуру капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки. Досліджено джерела фінансування капітальних вкладень в Україні. З’ясовано структуру капітальних вкладень по регіонах України за 2013 р. Розкрито структуру капітальних вкладень в енергетику за регіонами України.
 • Item
  Особливості проведення внутрішнього контролю адміністративних витрат
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11) Гончар, Ірина Ігорівна; Honchar, Iryna
  У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю, складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
 • Item
  Нематеріальні активи як елемент облікової політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22) Білозор, Людмила Василівна; Belozor, L.
  У статті висвітлено напрями формування інформаційного забезпечення щодо нематеріальних активів в наказі про облікову політику підприємства, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розкрито основні елементи облікової політики, які дадуть можливість підвищити достовірність даних фінансової звітності при управлінні нематеріальними активами підприємства.
 • Item
  Незавершене виробництво в рослинництві як елемент облікової політики сільськогосподарського підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23) Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena
  У статті розглянуто питання щодо відображення інформації про незавершене виробництво в рослинництві у наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства згідно чинного законодавства України.
 • Item
  Визнання та облік саджанців декоративних культур
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-10) Мервенецька, Вікторія Федорівна; Mervenetska, Viktoriya; Коцупатрий, Михайло Миколайович; Koczupatryj, Мykhajlo
  Висвітлено основні проблеми обліку в декоративному садівництві. Розкрито суперечливі моменти щодо оцінки саджанців декоративних культур за справедливою вартістю. Визначено основні шляхи розв’язання проблеми оцінки та документального оформлення.
 • Item
  Калькулювання собівартості в управлінні виробництвом продукції рослинництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кругла, Марина Миколаївна; Kruhla, M. N.
  У статті розглянуто значення калькулювання собівартості продукції рослинництва для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з плануванням виробничої діяльності підприємства, оптимізацією витрат, ціноутворенням. Здійснено узагальнення сучасних організаційних і методичних питань калькуляції собівартості продукції рослинництва та оформлення його результатів.
 • Item
  Впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-03) Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич
  У статті досліджено сутність поняття «впровадження» та його зв’язок із суміжними поняттями «трансфер» і «комерціалізація». Запропоновано послідовність етапів процесу впровадження інноваційних технологій. Розглянуто особливості агропромислового комплексу, які впливають на впровадження інноваційних технологій.
 • Item
  Актуальні питання мотиваційної складової менедженту персоналу в агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-15) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна
  У статті розглянуто актуальні питання стану трудової мотивації як складової менедженту в агропромислових формуваннях, а також визначено основні напрямки вдосконалення методів мотивації з метою підвищення трудової активності персоналу.
 • Item
  Специфіка впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) у аграрному підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-17) Коваль, Павло Васильович; Koval, Pavlo; Ткаченко, Наталія В.; Tkachenko, Nataliia
  У статті висвітлено сучасні підходи щодо удосконалення та розвитку системи менеджменту в підприємстві в умовах посилення конкуренції та глобалізаційних процесів. Зроблено спробу розробити та обґрунтувати можливості впровадження найактуальніших підходів до управління аграрними підприємствами.
 • Item
  Ефективність селекції молочної худоби у великих аграрних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-06) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович
  У статті розглянуто методичні підходи щодо оцінки показників відтворення і молочної продуктивності корів у виробничих умовах ДП «Чайка». Наведено порівняльну оцінку генетичного потенціалу найбільш чисельних і значимих для виробництва порід — голштинської та української чорно-рябої молочної порід.
 • Item
  Управління підприємствами АПК України на основі сучасних концепцій маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-05) Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, Olexandr
  У статті розроблено концептуальні засади обґрунтування управління підприємствами АПК України на основі сучасних концепцій маркетингу. Визначено стратегічні аспекти розвитку сучасної концепції маркетингу на підприємствах АПК України. Розроблено рекомендації щодо основних напрямів реалізації сучасних маркетингових стратегій агропромисловими формуваннями.
 • Item
  Специфіка організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань та її вплив на їх функціонування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-19) Дем’яненко, Сергій Іванович; Demyanenko, Sergiy; Демьяненко, Сергей Иванович
  У статті досліджено особливості організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань, такі як великомасштабне виробництво, агропромислова інтеграція, можливості виробляти і експортувати якісну аграрну продукцію і продукти харчування, можливості забезпечувати зростаючу віддачу від ресурсів. Обґрунтовується різниця між поняттями «масштаб підприємства» і «розмір підприємства» та показується вплив розміру підприємства на формування виробничих витрат.
 • Item
  Ефект масштабу у великотоварних агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-10) Зарицька, Наталія Петрівна; Zarytska, Nataliia
  Стаття присвячена розвитку великотоварних агропромислових формувань в Україні. Висвітлено сучасний стан землекористування даними компаніями, зокрема проаналізовано виявлення ефекту масштабу.
 • Item
  Роль сільської громади в управлінні спільними ресурсами як один зі шляхів забезпечення сталого розвитку села
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23) Висоцька, Оксана Мілентіївна; Vysotska, Oksana
  У статті розглянуто питання розвитку сільської території, пов’язані з необхідністю підвищення ролі сільської громади. Розвинута сільська громада може сприяти економічному відродженню села, подоланню спільних проблем, протидіючи засиллю великих агропромислових формувань і відстоюючи свої інтереси у місцевій владі. Об’єднання громадян для вирішення проблем щодо користування спільними ресурсами свідчить про зародження сільської громади як такої і про поліпшення взаємозв’язку між громадою та місцевою владою.
 • Item
  Фінансово-економічний стан великотоварних АПФ: причини погіршення і напрями стабілізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-12-17) Андрійчук, Василь Гаврилович; Andriichuk, V.
  У статті з’ясовано причини значного погіршення фінансово-економічного стану сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі великих аграрних та агропромислових компаній. Обґрунтовано напрями і механізми подолання фінансової скрути аграріїв у коротко- і довгостроковому періодах.
 • Item
  Діяльність агрохолдингів як нових типів великотоварних агропромислових формувань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23) Очеретяна, Вікторія Вікторівна; Ocheretyana, V.
  У статті розгляуто особливості діяльності холдингів в агропромисловому комплексі України. Представлено основні результати дослідження сутності та значення агрохолдингів як нової інтеграційної форми організації господарювання в аграрному бізнесі.
 • Item
  Використання «хмарних» технологій у корпоративному управлінні агропромисловими формуваннями
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-12) Саханда, Владислав Володимирович; Sakhanda, Vladyslav
  У статті розглянуто проблеми взаємозв’язку корпоративного управління та «хмарних» технологій, як одного із засобів забезпечення ведення бізнесу та можливості отримання актуальної інформації в будь-якій точці світу.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку аутсорсингу у великотоварних агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-17) Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.
  У статті описано сучасні тенденції розвитку аутсорсингу у великотоварних агропромислових формуваннях як елемента управлінського рішення щодо оптимізації операційних витрат з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.
 • Item
  Проблемні аспекти управління великотоварними агропромисловими формуваннями
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-02) Сас, Олександр Олександрович; Sas, О.
  Досліджено та згруповано проблемні аспекти управління у великотоварних агропромислових формуваннях із врахуванням притаманних їм організаційних і фінансово-економічних особливостей (природні, зовнішні та внутрішні). Обґрунтовано напрямки удосконалення управління великотоварним аграрним бізнесом і виявлено його вузькі місця, запропоновано основні підходи для їх подолання.
 • Item
  Крупноземельний сільськогосподарський товаровиробник у площині формування ринку зайнятості сільської місцевості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05) Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, Anatoliy
  У статті досліджено формування крупноземельних сільськогосподарських товаровиробників у межах Київської області, проаналізовано в ретроспективі зміни в структурі посівних площ основних сільськогосподарських культур. Виявлено основні риси сучасного ринку зайнятості у сільській місцевості Київської області. Запропоновано шляхи розвитку підприємницької складової формування ринку занятості у сільській місцевості.