Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Том IІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Механізм трансформації загальнообов’язкового пенсійного страхування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-11) Шишкіна, О. О.
  Доведена необхідність проведення реформи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Запропоновано механізм трансформації загальнообов’язкової складової пенсійної системи. Визначено індивідуальні ставки відрахувань на накопичувальне пенсійне забезпечення.
 • Item
  Оцінка результативності процесів забезпечення зайнятості (інституціональний підхід)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-27) Шейгас, І. О.
  Для розгляду питань, пов’язаних з ринком праці та процесами зайнятості крізь призму інституціональної теорії та подальшим їх результативним вирішенням необхідно напрацювати практичну базу оцінки функціонування інституціональних складових на ринку праці. В статті запропоновано інституційний підхід до оцінки результативності процесів забезпечення зайнятості через основний державний орган регулювання зайнятості.
 • Item
  HR-метрики як індикатор ефективності управління персоналом: особливості застосування в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18) Шевченко, А. С.
  У статті визначено основні причини, переваги та недоліки застосування організаціями HR-метрик у сфері управління персоналом, розглянуто групи HR-метрик,критерії їх вибору, методичні підходи до обгрунтування оптимального набору HR-метрик,особливості їх застосування в сучасних умовах.
 • Item
  Концептуальні підходи до розвитку системи управління персоналом у контексті загального управління якістю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-18) Швець, І. Б.; Коваленко, Т. В.
  Визначено необхідність забезпечення взаємозв’язку елементів системи управління персоналом і принципів управління якістю у відповідності до міжнародних стандартів якості. Запропонована класифікація принципів управління якістю на загальні та часткові. Обґрунтовано актуальність формування механізму матеріального стимулювання трудової діяльності персоналу для забезпечення якості трудової діяльності. Розроблено механізм матеріального стимулювання трудової діяльності в системі загального управління якістю.
 • Item
  Сучасні проблеми соціально-трудової міграції Донецької області
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-21) Шаульська, Л. В.; Якимова, Н. С.
  В статті досліджено сучасні проблеми трудової міграції Донецької області, висвітлено специфіку міграції, негативні та позитивні тенденції цього процесу. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації щодо вирішення існуючих проблем трудової міграції, вдосконалення сфери інституційного та правового забезпечення.
 • Item
  Оценка использования социального потенциала на пути достижения устойчивого развития
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-05) Шамилева, Л. Л.; Белорусова, М. А.
  У статті на основі методу багатовимірних оцінок досліджується питання збалансованості соціальних чинників на шляху досягнення сталого розвитку в Україні. Представлена авторська аргументація використання даного підходу, а також розраховані інтегральні оцінки функціонування соціальної підсистеми сталого розвитку.
 • Item
  Систематизація проблем сучасної молоді при реалізації права на працю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-24) Черноіванова, О. Г.
  У статті сформовано та систематизовано основні проблеми з якими стикається сучасна молодь при реалізації права на працю. Наведено заходи розвитку освіти, посилення прагнення молоді до активної зайнятості та вдосконалення соціально-економічного стану молоді.
 • Item
  Системний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Цісецький, О. Є.
  Стаття присвячена питанням соціально-психологічного клімату в колективі. Визначено основні складові для здійснення системного підходу до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Зазначено, що для об’єктивної оцінки кандидата на ту чи іншу посаду необхідно використовувати сучасні програмні продукти.
 • Item
  Організація заробітної плати працівників бюджетної сфери: проблеми, напрями удосконалення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-20) Цимбалюк, Світлана Олексіївна
  У статті розглянуто основні проблеми матеріальної мотивації та організації заробітної плати, недоліки ЄТС, яка застосовується для оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери. На основі виявлених недоліків окреслено основні напрями удосконалення організації заробітної плати працівників бюджетної сфери.
 • Item
  Проблеми організації профорієнтаційної роботи в Україні та перспективи її розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29) Хромов, М. І.
  У статті виконано аналіз існуючої системи професійної орієнтації населення та досліджено її вплив на формування характеристик якості робочої сили. Запропоновані напрями реформування та перспективи розвитку профорієнтаційної роботи в контексті формування людського капіталу.
 • Item
  Менеджмент знань крізь призму синергетики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-04) Хитра, О. В.
  У статті розглянуто синергетичні властивості процесу генерації знань. Визначено характер синергетичної взаємодії інформаційного, енергетичного та матеріально-речовинного вимірів інформаційної економіки. Доведено можливість застосування синергетичного підходу до розробки та впровадження системи менеджменту знань. Пояснено логіку взаємозв’язку ефектів синергізму, що виникає у системі менеджменту знань.
 • Item
  Основні напрями підвищення ефективності праці в період кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25) Турчина, Валентина Михайлівна
  На основі аналізу проблем в управлінні ефективністю праці та господарською діяльністю підприємств запропоновано методи організаційного характеру та напрями вдосконалення механізму управління ефективністю праці, а також перспективи зменшення негативних наслідків кризового періоду.
 • Item
  Вплив зовнішнього середовища на мотивацію праці у роздрібній торгівлі споживчої кооперації України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-08) Тужилкіна, О. В.
  Стаття присвячена проблемі впливу зовнішнього середовища на економічний стан системи споживчої кооперації, на формування та реалізацію трудового потенціалу системи та роздрібної торгівлі, як провідної галузі, на мотивацію працівників до високопропродуктивної праці, як основу динамічного розвитку галузі.
 • Item
  Розвиток теоретичних засад оцінювання людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-01) Трофімчук, Т. М.
  Розглянуто та систематизовано методи оцінювання вартості людського капіталу згідно поділу їх на експертні та статистичні. Зазначено можливості їх практичного застосування. Запропоновано використання авторського методу оцінювання людського капіталу в практиці управління персоналом підприємствами.
 • Item
  Теоретико-прикладні аспекти забезпечення кадрами робітничих професій промислових підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-07-05) Ткачук, В. О.
  Досліджено теоретико-прикладні аспекти забезпечення робітничими кадрами підприємств промисловості. Розглянуто питання відповідності сучасних тенденцій ринків праці та професійно-технічної освіти стану кадрового забезпечення вітчизняних промислових підприємств.
 • Item
  Вплив підвищення пенсійного віку на ринок праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25) Ткаченко, Л. Г.
  Підвищення пенсійного віку є одним з найефективніших заходів реформування пенсійної системи в умовах старіння населення. Проведене дослідження доводить переважання позитивних ефектів цього заходу для розвитку ринку праці. Пропонуються заходи активної політики на ринку праці, здатні запобігти або пом’якшити можливі негативні наслідки підвищення пенсійного віку
 • Item
  Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22) Ткач, І. Д.
  У статті досліджено сучасний стан соціального розвитку поселень регіону, здійснено порівняння індикаторів соціального розвитку із загальнодержавними, наведено основні напрями соціальної політики, що необхідні для покращення соціального розвитку регіону.
 • Item
  Миграционный климат страны (региона): сущность понятия и методический подход к оценке
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10) Тимошенко, М. В.
  Статья посвящена вопросам оценки совокупности условий для миграции трудовых ресурсов.
 • Item
  Теоретичні питання державного регулювання ринку праці України та її регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29) Терон, І. В.
  У статті обгрунтовано суб’єктну базу державного регулювання ринку праці; в контексті основних концепцій ринкового макроекономічного регулювання, визначено основні функції та принципи державного впливу на розвиток ринку праці. З позиції ефективності визначено основні підсистеми методів цього регулювання та сформульовано актуальні напрями реалізації відповідних методів регулюючого впливу держави на просторовий розвиток ринку праці.
 • Item
  Вибір компетенцій HR-менеджера відповідно до загальної стратегії організації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23) Столярук, Христина Сергіївна
  В статті проаналізовано сучасну роль менеджера з персоналу в стратегічному управлінні підприємством, визначено компетенції, якими має володіти HR-менеджер відповідно до вибору організацією однієї із стратегій: динамічного зростання, прибутку, зміни курсу діяльності, підприємництва, прибутку та ліквідації.